Postupak zaprimanja računa

POSTUPAK ZAPRIMANJA RAČUNA

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 17-Su-90/12-3
Daruvar, 06. ožujak 2012. g.

Na temelju čl. 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ( NN br. 139/10) i čl. 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti ( NN br. 78/11), predsjednik Općinskog suda u Daruvaru Damir Palatinuš donosi slijedeći

POSTUPAK
ZAPRIMANJA, PROVJERE I PLAĆANJA
RAČUNA U OPĆINSKOM SUDU U DARUVARU


Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u Općinskom sudu u Daruvaru.

Članak 2.

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u sudu izvodi se po slijedećem postupku.


TIJEK KRETANJA DOKUMENTA

NADLEŽNOST
OPIS
AKTIVNOSTI

IZVRŠENJE
ROK
POPRATNI DOKUMENTI

Otvaranje pismena u prijemnoj pisarnici


Upravitelj sudske pisarnice
Dostavljanje upravitelju pisarnice sudske uprave

Istog dana

Račun

Zaprimanje računa Upravitelj pisarnice sudske uprave Stavljanje prijemnog štambilja sa datumom prijema i upis u upisnik „Su“
Istog dana
Predaja računa u računovodstvo


Kontrola suštinske ispravnosti računa


Ekonom Odgovara li fakturirana realizacija stvarnoj realizaciji, jesu li isporučene usluge, materijal,oprema i obavljeni radovi u skladu s ugovorenim


Istog dana Narudžbenica, Ugovor, otpremnica i sl.
Provođenje formalne ispravnosti računa i matematičke kontrole,
Računovodstveni referent – financijski knjigovođa Kontrola računske i formalne ispravnosti,
odobrava potpisom.


Istog dana
Kontiranje računa


Voditelj odsjeka financ.-mater. poslovanja suda Razvrstavanje računa prema vrstama usluga, materijala i energije

Istog dana Računski plan
Obrada

Računovodstveni referent –financijski knjigovođa Upis u knjigu ulaznih računa, dodjela brojeva
na računu
Istog dana Knjiga ulaznih računa
Knjiženje računaRačunovodstveni referent –financijski knjigovođa Knjiženje računa u KUF i glavnu knjigu

Istog dana Račun
Plaćanje računa po datumu zaprimanja i dospijećuPotpis ovlaštenih osoba Računovodstveni referent - financ. knjigovođa i voditelj odsjeka financ. – materijalnog poslovanja suda. Prema datumu zaprimanja i dospijeću Nalozi za plaćanje ili zbrojni nalog.

 

PREDSJEDNIK SUDA:

Damir Palatinuš,v.r