Rezervirane univerzalne poštanske usluge

Rezervirane univerzalne poštanske usluge

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDEPredmet nabave: REZERVIRANE UNIVERZALNE
POŠTANSKE USLUGE
ZA OPĆINSKI SUD U DARUVARUVrsta nabave: usluge

Postupak javne nabave: pregovarački postupak javne nabave bez
prethodne objave samo s jednim ponuditeljem

Zakonski osnov: Članak 28. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi
(NN broj 90/11)Daruvar, 07. rujan 2012. g.


SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE
1. UPUTE PONUDITELJU ZA IZRADU PONUDE
- Naziv, adresa naručitelja, broj telefona i telefaksa, OIB, matični broj naručitelja
- Mjesto isporuke usluge
- Opis nabave
- planirana vrijednost
- Način dokazivanja, dokazi i dokumentacija koju ponuditelj treba podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti
- Razlozi isključenja ponude
- Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena
- Rok, način i uvjeti plaćanja
- Početak i rok završetka isporuke
- Rok valjanosti ponude
- Jezik na kojemu se dostavlja ponuda
- Datum, mjesto i vrijeme podnošenja i otvaranja ponuda
- Naziv i adresa službe i način komunikacije s ponuditeljem
- Zabrana inačica (varijanti) i alternativnih ponuda
- Opis načina izrade, oblik i sadržaj ponude
- Način i rok priopćavanja odabira
- Pravo podnošenja prigovora

2. OBRAZAC PONUDE1. UPUTE PONUDITELJIU ZA IZRADU PONUDE

Naziv, adresa naručitelja, broj telefona i telefaksa, OIB i MB
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
Stjepana Radića 27
43 500 DARUVAR
OIB: 20466398344, MB: 03099725
Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta
Tel: 043 / 440 626
Faks: 043 / 440 637
E-pošta: opcinski.sud.daruvar@bj.t-com.hr

Mjesto isporuke usluge
- preuzimanje (početak usluge) u Daruvaru, isporuka po potrebi - područje cijele RH
i inozemstvo


Opis nabave
- Rezervirane univerzalne poštanske usluge prema priloženom ponudbenom troškovniku s popisom pojedinačnih usluga koje se nabavljaju. Ponuditelj je u obvezi ponuditi cjelokupni predmet nabave, odnosno sve stavke Troškovnika.
- Predmet nabave CPV rječnikom označen je oznakom - 64110000-0 - rezervirane univerzalne poštanske usluge.
- Evidencijski broj nabave: E-MV-3/12
- Trajanje ugovora: 3 mjeseca (od 01. 10. 2012. g. do 31. 12. 2012. g.)

Procijenjena vrijednost:
- iznosi 164.735,80 kn bez PDV-a


Rok isporuke: od 01. 10. 2012. do 31. 12. 2012. g.
Plaćanje: najkasnije u roku 15 dana od dana ispostave mjesečnih računa.

Način dokazivanja, dokazi i dokumentacija koju ponuditelji trebaju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti
Ponuditelj će ponudi priložiti pisane dokaze u izvorniku ili neovjerenoj preslici kojima dokazuje svoje sposobnosti
- Ispravu o upisu u sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar s predmetom poslovanja – djelatnosti (ne starije od 3 mjeseca od dana početka postupka);
- uvjerenje HAKOM-a o dozvoli obavljanja rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga na području Republike Hrvatske sukladno Zakonu o poštanskim uslugama,
- Potvrdu porezne uprave o stanju duga - plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 30 dana od dana početka postupka);
- Dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 67. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) - izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt (ako se radi o pravnoj osobi), s ovjerenim potpisom od javnog bilježnika (ne smije biti starije od 6 mjeseci od početka ovog pregovaračkog postupka);


Razlozi isključenja ponuditelja

Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s ovom dokumentacijom
(način dokazivanja, dokazi i dokumentacija koju ponuditelji trebaju podnijeti u svrhu
dokazivanja sposobnosti) i odredbama Zakona o javnoj nabavi,
2. ako ponuda nije cjelovita,
3. ako je ponuda suprotna odredbama ove dokumentacije za nadmetanje,
4. ako cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
5. ako ponuda sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće koje pogreške,
nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjivi,
6. ako ponuda u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem sukladno čl. 92. ZJN nije
uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,
7. ako ponuda ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne
ispunjava zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje,
8. ako ponuditelj pisanim putem ne prihvati ispravak računske pogreške,
9. ako ponuditelj dostavi alternativnu ponudu, jer u ovom postupku nabave nije dopuštena,
10. ako ponuditelj dostavi ponudu koja sadrži štetne odredbe,
11. ako javni naručitelj osnovano smatra da ponuda nije rezultat tržišnog natjecanja,
12. ako je ponuda u suprotnosti s člankom 13. i 17. ZJN


Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena

Ponuditelj dostavlja ponudu s ukupnom cijenom u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). Cijena ponude piše se brojkama.
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Priložena tablica: Troškovnik za nabavu Rezerviranih poštanskih usluga. Ponudbeni troškovnik popunjava se po pojedinačnim stavkama bez PDV-a, i s PDV-om, pomnoženo s brojem komada po pojedinačnim stavkama - uslugama, na kraju se izražava sveukupna cijena bez PDV-a, zatim se dodaje iznos PDV-a i cijena u koju je uključen PDV.
Cijena predmeta iz nabave sadrži sve elemente cijene ( sve troškove, popust, pogodnosti ponuditelja i sve ostale troškove). U ukupnoj cijeni, izraženoj bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, kao troškovi prijevoza, pristojbi, dostave odnosno isporuke poštanskih usluga, ostali troškovi, te popusti i pogodnosti.

Ponuđena cijena je fiksna, nepromjenjiva.
Kriterij odabira najpovoljnije ponude te način izračuna

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja (jedinog) s kojim se pregovara, sadrži realnu cijenu koja se postiže u pregovaračkom postupku, a koja zadovoljava uvjete pregovaračkog postupka i kvalitete isporuke traženih usluga.

Naručitelj će poništiti postupak u slučaju da se pozvani ponuditelj ne odazove pozivu za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave nez prethodne objave, ako se prije roka za podnošenje ponude Dokumentacija za nadmetanje mora bitno izmijeniti, ako je cijena ponude postignuta u pregovaračkom postupku veća od planiranih ili osiguranih sredstava za nabavu, ako se pojave druge okolnosti pa sklapanje ugovora nije više u interesu naručitelja, ako naručitelj do roka za dostavu ponude, prema osobnoj prosudbi ili na temelju ponuditeljeva zahtjeva za objašnjenjem, izmijeni dokumentaciju u obliku dodatka o izmjeni, ili ako objavljena dokumentacija za nadmetanje sadrži bitne propuste ili nedostatke i kada prema kriteriju odabira iz dokumentacije za nadmetanje nije moguće odabrati ponudu pozvanog ponuditelja.
Ponuditelj koji po pozivu sudjeluje u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave može u roku pet dana od dana primitka pisane odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja uložiti prigovor Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku, zbog nepravilnosti u postupku nabave, na adresu: Koturaška cesta 43/IV.

Početak i rok završetka isporuke
- sukcesivno, od dana sklapanja ugovora o nabavi do isteka ugovora na dan 31. 12. 2012. g.

Rok valjanosti ponude
- 60 dana od dana predaje ponuda.

Jezik na kojemu se dostavlja ponuda
Ponuda, koju pripremi ponuditelj, sva prepiska i dokumenti u svezi s ponudom biti će pisani na hrvatskom jeziku.

Datum, mjesto i vrijeme podnošenja i otvaranja ponuda
Ponuda se podnosi najkasnije do 15 sati, 19. listpada 2012. godine.
Ponuda se podnosi putem pošte ili osobno na adresu:
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
Stjepana Radića 27
43 500 DARUVAR

Zabranjeno je elektroničko dostavljanje ponude

Naziv i adresa službe za vezu i način komunikacije s ponuditeljima
Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta
Tel: 043 / 440 631
Faks: 043 / 440 637
E- mail pošta: racunovodstvo.ekonom@osdaruvar.t-com.hr
opcinski.sud.daruvar@bj.t-com.hr
Način komunikacije obavljati će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).

Zabrana inačica (varijanti) i alternativnih ponuda
Zabranjene su inačice (varijante) i alternativne ponude.

Opis načina izrade, oblik i sadržaj ponude
Dokumenti koji čine ponudu

Ponuda treba biti sukladna ovim uputama uz obvezno ispunjen obrazac ponude, koji mora biti potpisan po ovlaštenoj osobi i ovjeren pečatom. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku ili neovjerenim prijepisima sa sadržajem ponude i potrebnim prilozima, sve naprijed navedeno u "Način dokazivanja, dokazi i dokumentacija koju ponuditelji trebaju podnijeti u svrhu dokazivanja sposobnosti"
Ponuda se uvezuje u cjelinu s označenim brojem stranica. Oznaka sadrži redni broj stranice kroz ukupni broj stranice.
Ponuda ne smije sadržavati izmjene ili dodatke, osim onih koji su sukladni dokumentaciji za predmetno nadmetanje ili ako je potrebno radi ispravka pogrešaka ponuditelja. Sve ispravke ili dodatke ponuditelj mora potpisati po ovlaštenoj osobi i ovjeriti svojim pečatom. Ispravci u ponudi moraju biti vidljivi i dokazivi (npr. cijena ne smije biti brisana ili "prelakirana").
Ponudi se prilažu pisani dokazi o ispunjavanju sposobnosti, ovlaštenje osobe koja je potpisala ponudu i dokumente ponude.

Oprema ponude

Ponuda će biti predana Naručitelju u izvorniku i/ili neovjerenoj preslici,
Ponuda može biti napisana tintom, pisaćim strojem ili pisačem. Svi dokumenti izvornika i/ili neovjerene preslike ponude moraju biti potpisani od ovlaštene osobe.
Ponuditelji će predati ponudu s prilozima u zatvorenoj omotnici na kojoj će biti napisana njegova adresa (ime i sjedište) i tadresa naručitelja:
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
Stjepana Radića 27
43 500 DARUVAR
«PONUDA ZA SUDJELOVANJE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PRETHODNE OBJAVE ZA NABAVU REZERVIRANIH UNIVERZALNIH POŠTANSKIH USLUGA - ne otvarajte»

Preinake i povlačenje ponuda

Ponudu predanu Naručitelju prije roka predaje, podnositelj može promijeniti. Promijenjena ponuda mora biti predana do roka predaje. Ponuditelj može odustati od ponude na temelju pisane izjave. U slučaju odustajanja od ponude prije krajnjeg roka za predaju, ponuditelj može zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude. Ponuda se izrađuju bez naknade.
U slučaju da podnositelj ponude odluči odustati od pregovaračkog postupka nakon roka predaje i nakon što je na vrijeme predao svoju ponudu, ponuda mu neće biti vraćena već će biti zadržana kao dokumentacija natječaja.

Troškovi ponude

Ponuditelj snosi sve troškove u svezi pripreme i podnošenja ponude.


Način i rok priopćavanja odabira

Odluka o prihvaćanju ponude dostavit će se ponuditeljima u roku od najviše 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Pravo podnošenja prigovora


Ponuditelj ima pravo zaštite svojih prava sukladno članku 141. i 146. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11). Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb, u roku 5 dana i to od dana:
1. primitka poziva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku u odnosu na sadržaj poziva na
pregovaranje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponude u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbama članka 145. stavak 2. nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave. Žalba koja nije dostavljena naručitelju sukladno članku 145. stavku 3., smatrat će se nepravodobnom.
2. OBRAZAC PONUDE

PONUDA

Datum:......................

Ponuditelj: .................................................
(naziv i adresa).................................................
.................................................
MB..............................................
OIB .............................................

Izvršenje usluga - obavljanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga za račun i u korist Općinskog suda u Daruvaru, prema priloženom po nepromjenjivoj cijeni , izraženoj u kunama, kako sljedi.


UKUPNO...........................................................................kn bez PDV-a
PDV 25 % …………………………………………kn
UKUPNO s PDV-om………………………………… knSukladno uputama ponuditelju iz Dokumentacije za nadmetanje, ostajemo u obvezi po ovoj ponudi u trajanju od 60 dana od dana naznačenog za predaju ponude i ponuda može biti prihvaćena bilo kojeg dana prije isteka roka valjanosti.

Ova ponuda, zajedno s Vašom Odlukom prihvaćanja ponude, predstavljat će obvezujući sporazum za obje strane, dok se ne pripremi i sklopi Ugovor i ispune ostali uvjeti za stupanje Ugovora na snagu u skladu s odgovarajućim odredbama Dokumentacije za nadmetanje.

………………………………………………………..
(Potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja)

 ******

 

TROŠKOVNIK ZA NABAVU REZERVIRANIH UNIVERZALNIH POŠTANSKIH USLUGA U 2012.G. OD 1.10.2012.  - 31.12.2012.

 

OPĆINSKI SUD U DARUVARU
TROŠKOVNIK ZA NABAVU REZERVIRANIH UNIVERZALNIH POŠTANSKIH USLUGA U 2012. GODINI
01.10.-31.12.12
1. Obično pismo u unutrašnjem prometu Količina godišnja Cijena kn/jed. mj. (bez PDV-a) PDV po jed. Mj. Cijena kn/jed. mj. ( s PDV-om) Cijena ponude bez PDV-a PDV Ukupna cijena ponude (s PDV-om)
50 grama 330
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
2. Preporučeno pismo u unutr. prometu
50 grama 13900
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
3. Dopisnica
4. Prioritetno pismo
do 50 g 5
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
5.Vrijednosno pismo u unutrašnjem prometu (min. vrije. 200,00 kn)
do 50 g
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
Vrijednosna pošiljka u unutrašnjem prometu
do 50 grama
100 grama
250 grama
500 grama
1000 grama
2000 grama
cijena po vrijednosti do 200,00kn
od 200,00 kn do 1.000,00 kn
od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn
Vrijednosno pismo u unutrašnjem prometu (min. vrije. 201 kn do 1000,00)
do 50 g
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
Vrijednosno pismo u unutrašnjem prometu (min. vrije. 1001,00 do 10.000,00)
do 50 g
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
PAKET (mase do 10 kg)
Cijena po masi, uračunata vrijednost 100 kn
URUČENJE U POŠTANSKOM UREDU
do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
URUČENJE NA ADRESI
do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
Cijena po vrijednosti iznad 100 kn
iznad 100 kn do 7.333,33 kn
iznad 7.333,33 kn do 200.000 kn
8.Izravna pošta
do 20 g
21-100 grama
101-250grama
251-500 grama
501-1000 grama
1000-2 000 grama
9. Tiskanica (knjige, tisak)
do 100 grama
101-250grama
251-500 grama
501-1000 grama
1000-2 000 grama
10.Tisak (novine i časopisi)
do 100 grama
101-250grama
251-500 grama
501-1000 grama
1000-2 000 grama
PAKET (mase iznad 10 kg)
Cijena po masi, uračunata vrijednost 100 kn
URUČENJE U POŠTANSKOM UREDU
iznad 10 kg do 15 kg
iznad 15 kg do 20 kg
URUČENJE NA ADRESI
iznad 10 kg do 15 kg
iznad 15 kg do 20 kg
Cijena po vrijednosti iznad 100 kn
iznad 100 kn do 7.333,33 kn
iznad 7.333,33 kn do 200.000 kn
PAKET-POSEBNI UVJETI (masa iznad 10 kg, uračunata vrijednost 100 kn
Odluka o jedinstvenoj cijeni i komercijalnom popustu za prijam paketa u unutarnjem prometu -DP3/2-8209/10. od 1.1.2011.g.
iznad 10 kg do 15 kg
iznad 15 kg do 20 kg
Cijena po vrijednosti iznad 100 kn
iznad 100 kn do 7.333,33 kn
iznad 7.333,33 kn do 200.000 kn
HPEKSPRES do 3.000,00 kn
do 0.2 unutar grada 1-3 sata
0,2 do 1 kg
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-25 kg
25-30 kg
30-35 kg
35-40 kg
40-45 kg
45-50 kg
do 0.2 I zona D+1 do 10,00
0,2 do 1 kg
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-25 kg
25-30 kg
30-35 kg
35-40 kg
40-45 kg
45-50 kg
do 0.2 I zona D+1 do 15,00
0,2 do 1 kg
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-25 kg
25-30 kg
30-35 kg
35-40 kg
40-45 kg
45-50 kg
do 0.2 I zona D+1 do 20,00
0,2 do 1 kg
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-25 kg
25-30 kg
30-35 kg
35-40 kg
40-45 kg
45-50 kg
do 0.2 II zona D+1 do 10,00
0,2 do 1 kg
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-25 kg
25-30 kg
30-35 kg
35-40 kg
40-45 kg
45-50 kg
do 0.2 II zona D+1 do 15,00
0,2 do 1 kg
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-25 kg
25-30 kg
30-35 kg
35-40 kg
40-45 kg
45-50 kg
do 0.2 II zona D+1 do 20,00
0,2 do 1 kg
1-2 kg
2-5 kg
5-10 kg
10-15 kg
15-20 kg
20-25 kg
25-30 kg
30-35 kg
35-40 kg
40-45 kg
45-50 kg
12.Dopunske usluge u unutr. Pr.
Uručenje osobno prim.
otkupnina
Povratnica 13900
Izvješće o poštanskoj pošiljci-potražnica - BESPLATNO
Pošiljka PLUS dodatak 5
13.Ostale dopunske usluge
Dostava vreća
Preuzimanje vreća
Posebna dostava paketa- pojedinačno
Posebna dostava paketa skupno (5 i više)
Preuzimanje paketa pojedinačno
Preuzimanje paketa skupno (5 i više)
Univerz. pošt. usluge u međ. prometu
14.Obično pismo u međ. prometu
do 50 g 2
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
15.Dopisnica
16.Preporučeno pismo u međ. prometu
50 grama 360
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
17.Pošiljka s ozn. Vrijedn. u međ. prometu
50 grama
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
cijena po vrijedn.
Ostale pošt. Usluge
18.Prioritetno pismo
I zona (susjedne države+Makedonija)
do 50 grama
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
II zona (države Europe)
do 50 grama
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
III zona (SAD, Kanada)
do 50 grama
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
IV zona (ostale države svijeta)
do 50 grama
100 grama
250 grama
500 grama
1 000 grama
2 000 grama
PAKET DO 10 KG
PAKET EKONOMIČAN - POVRŠINSKI
I zona, susjedne države+Makedonija
do 1 kg
iznad 1 kg do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
II zona, ostale države Europe
do 1 kg
iznad 1 kg do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
III zona, SAD, Kanada
do 1 kg
iznad 1 kg do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
IV zona, ostale države svijeta
do 1 kg
iznad 1 kg do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
PAKET EKONOMIČAN S OZNAČENOM VRIJEDNOSTI
Rukovanje ekonomičnim vrijednosnim paketom-dodatak
Cijena po vrijednosti
-za svakih 65 DTS ili za dio tog iznosa
PREMIUM PLUS (zrakoplovni) paket
dopunska cijena za uslugu PLUS, prema zoni i masi. Ekonomičan paket+PLUS dodatak čini PREMIUM paket
I zona, susjedne države+Makedonija
do 1 kg
iznad 1 kg do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
iznad 10 kg do 15 kg
iznad 15 kg do 20 kg
iznad 20 kg do 25 kg
iznad 25 kg do 30 kg
II zona, ostale države Europe
do 1 kg
iznad 1 kg do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
iznad 10 kg do 15 kg
iznad 15 kg do 20 kg
iznad 20 kg do 25 kg
iznad 25 kg do 30 kg
III zona, SAD, Kanada
do 1 kg
iznad 1 kg do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
iznad 10 kg do 15 kg
iznad 15 kg do 20 kg
iznad 20 kg do 25 kg
iznad 25 kg do 30 kg
IV zona, ostale države svijeta
do 1 kg
iznad 1 kg do 2 kg
iznad 2 kg do 5 kg
iznad 5 kg do 10 kg
iznad 10 kg do 15 kg
iznad 15 kg do 20 kg
iznad 20 kg do 25 kg
iznad 25 kg do 30 kg
Dopunske usluge u međ. prometu
Povratnica 360
Otkupnina
Uručenje osobno prim.

Ukupno: 28.862