Plan nabave roba, radova i usluga za 2012.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 17-Su- 158/12-3
Daruvar, 14. svibnja 2012. g.


Na temelju članka 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 90/11) i čl. 30. Zakona o sudovima ( NN br. 122/10 i 27/11), predsjednik suda, donosi


                                                                            PLAN NABAVE
                                                                roba, radova i usluga za 2012. g.

                                                                                       I

Odgovorna osoba naručitelja- predsjednik suda Damir Palatinuš donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. g. ( u daljnjem tekstu Plan nabave) u skladu s proračunskim sredstvima za 2012. g.

                                                                                       II

U Planu nabave navode se predmeti nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave, izvor planiranih sredstava, vrsta postupka nabave, način ugovaranja, planirani početak postupka i trajanje ugovora.

Predmet nabave i brojčane
Oznake CPV nomenklature

Evidencijski broj nabave Procijenj.vrijednost
nabave Izvor planiranih
sredstava Vrsta postupka Način ugovaranja Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI


Uredski materijal i toneri

E-MV-1/12

118.800,00 Razdjel 110
Glava 65
Konto 3221 Otvoreni
postupak

Ugovor
Travanj 2012.

12.mj.

Plin
E-MV-2/12
153.800,00
Konto
3223 Otvoreni postupak Ugovor
12 mj.
Poštanske usluge
E-MV-3/12

600.000,00 Konto
3231 Otvoreni postupak i ili pregov.postupak bez prethodne objave

Ugovor Rujan 2012.
12 mj.

R.br.
PREDMET NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KN, A MANJA OD 70.000,00 KN


1.
El.energija
HEP opskrba E-BV-1/12 39.000,00 32231 bagatelna ugovor

2. El.energija
HEP distribuc. E-BV-2/12 21.000,00 32231 bagatelna ugovor

3. Usluge telef . i intern. E-BV-3/12 56.800,00 32311 Ugovor o
posl.suradnji

                                                                           III

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Republike Hrvatske za 2012. g.

                                                                           IV

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Daruvaru.                                                                                                        PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                                          Damir Palatinuš,v.r.

*******

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 17-Su- 158/12-1
Daruvar, 25. travanj 2012. g.


Na temelju članka 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 90/11) i čl. 30. Zakona o sudovima ( NN br. 122/10 i 27/11), predsjednik suda, donosi


                                                                          PLAN NABAVE
                                                        roba, radova i usluga za 2012. g.

                                                                               
    I

Odgovorna osoba naručitelja- predsjednik suda Damir Palatinuš donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. g. ( u daljnjem tekstu Plan nabave) u skladu s proračunskim sredstvima za 2012. g.

                                                                              
    II

U Planu nabave navode se predmeti nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave, izvor planiranih sredstava, vrsta postupka nabave, način ugovaranja, planirani početak postupka i trajanje ugovora.

 

 

      
Predmet nabave i brojčane
Oznake CPV nomenklature

Evidencijski broj nabave  Procijenj.vrijednost
nabave
Izvor planiranih
sredstava
Vrsta postupka  Način ugovaranja  Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora

       NABAVA MALE VRIJEDNOSTI

 
 Uredski materijal i toneri
 E-MV-1/12
 118.800,00  Razdjel 110
Glava 65
Konto 3221
 Otvoreni
postupak

  Ugovor
 Travanj 2012.

 12.mj.
 Plin
 E-MV-2/12
 133.600,00
 Konto
3223
 Otvoreni postupak   Ugovor
   12 mj.
 Poštanske usluge
  E-MV-3/12
 600.000,00   Konto
3231
 Otvoreni postupak i ili pregov.postupak bez prethodne objave  Ugovor  Rujan 2012.
 12 mj.


 

R.br.

PREDMET NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KN, A MANJA OD 70.000,00 KN 

       
 1. El.energija
HEP opskrba
bagatelna             39.000,00   32231   bagatelna

 

 

 2. El.energija
HEP distribuc.
bagatelna   21.000,00   32231   bagatelna   
 3.  Usluge telef . i intern. bagatelna  56.800,00   32311

 

  bagatelna 

 


                                                                                  III

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Republike Hrvatske za 2012. g.

                                                                                  IV

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Daruvaru.                                                                                                            PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                                              Damir Palatinuš,v.r.