Nabava poštanskih usluga - pregovarački postupak


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
DARUVAR, S. RADIĆA 27
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 17-Su-222/11-2
Daruvar, 05. rujna 2011. godine
Na temelju članka 16. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08, u daljnjem tekstu: Zakon) predsjednik Općinskog suda u Daruvaru donosi 
                                                                            O D L U K U

                      O početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave                                                                                    I.

Podaci o javnom naručitelju: Općinski sud u Daruvaru, sa sjedištem u Daruvaru, Stjepana Radića 27, OIB 20466398344, MB 03099725, telefon 043/440-626 i telefax 043/440-637, e:mail:opcinski.sud.daruvar@bj.t-com.hr.


                                                                                    II.

Predmet nabave su rezervirane poštanske usluge (CPV-64110000). Nabava će se provesti u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave s jednim ponuditeljem i to s HP – HRVATSKA POŠTA d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, OIB: 87311810356, pod internim evidencijskim brojem naručitelja 222/11-2.


                                                                                   III.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 594.226,10 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, a planirana sredstva su osigurana u Državnom proračunu RH za 2011. godinu, razdjel 110, glava 65, šifra A641000 vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova, podskupina konta 323, rashodi za usluge konto – 32313 (poštarina, pisma, tiskanice i slično).

 

                                                                                   IV.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
1. Olga Šimon Danek, mag. iur.
2. Valerija Peter
3. Snježana Grgić


                                                                                    V.

Odgovorna osoba javnog naručitelja: Damir Palatinuš, predsjednik suda.


                                                                                      VI.


Zakonska osnova za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave proizlazi iz članka 16. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi. 

                                                                                        VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
                                                                                                           PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                                                 Damir Palatinuš