Natječaji i oglasi

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Stjepana Radića 27, Daruvar

Broj: 7-Su- 3/11-4
Daruvar, 19. travnja 2011. g.

Općinski sud u Daruvaru, na temelju odredbe čl. 29. i 30. st. 1. Zakona o sudovima („NN“ br. 122/10 i 27/11), te čl. 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („NN“ br. 93/08, 23/09, 39/09 i 90/10), nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa:119-02/11-04/6, Urbroj: 514-02-02-11-3 od 17. ožujka 2011. g., objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu namještenika

1. ČISTAČICA - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme za Stalnu službu u Garešnici

Opis poslova:
Poslovi iz čl. 5. Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Daruvaru

-niža stručna sprema ili osnovna škola.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz čl. 48. Zakona o državnim službenicima ( „NN“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08).
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima. Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osobe primljene u državnu službu imaju obvezu probnog rada koji traje 2 ( dva) mjeseca.
U prijavi za javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-pošta) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijava treba biti vlastoručno potpisana, a uz nju se moraju priložiti dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja i to:

- životopis
-preslik domovnice
-preslik osobne iskaznice
-preslik svjedodžbe
-preslik radne knjižice ( ako ima radnog staža)

-izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz čl. 49. toč. a Zakona o državnim službenicima ( ne starije od 6 mjeseci).
Prijave se podnose na adresu: OPĆINSKI SUD U DARUVARU, Stjepana Radića 27, 43500 Daruvar s naznakom „ javni natječaj“.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Daruvar.

Kandidate prijavljene na javni natječaj koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će pisanim putem o neispunjavanju uvjeta, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj javni natječaj sukladno čl. 5. st. 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike objavljuje se u opće informativnom tisku koji izlazi na području na kojem se nalazi državno tijelo koje natječaj objavljuje, na oglasnim pločama sjedišta i svih stalnih službi Općinskog suda u Daruvaru i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Daruvar.


                                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                                            Damir Palatinuš