Vijest

Radni sporovi rješavaju se u sjedištu suda u Daruvaru, dok se kazneni predmeti za područje Daruvara, Stalne službe  u Pakracu, Stalne službe u Garešnici i Stalne službe u Grubišnom Polju rješavaju u Bjelovaru. 

Ostali predmeti ostaju u nadležnosti stalnih službi.

 

Zemljišnoknjižni odjeli su u sjedištima  stalnih službi.

 

Poslovi ovjere isprava i ovjere isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu i poslovi međunarodne pravne pomoći iz nadležnosti stalne službe obavljat će se u sjedištu općinskog suda.

Poslove izdavanja uvjerenja da nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti je izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna, obavljat će stalne službe iz nadležnosti stalnih službi.