Oglas 2. - Ovlašteni zemljišnoknjižni referent - neodređeno

Objavljeno 28. kolovoza 2020.


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br: 7 Su-23/2020

Crikvenica, 28. kolovoza 2020.


Naziv tijela koje provodi testiranje:

Komisija za provedbu javnog natječaja

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za popunu radnog mjesta II. vrste – ovlašteni zemljišnoknjižni referent - 1 izvršitelj/ica, u Općinskom sudu u Crikvenici, objavljenog u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24. srpnja 2020. godine, te na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr. dana 27. srpnja 2020. godine, kao i na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/,


OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24. srpnja 2020. godine, te na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr. dana 27. srpnja 2020. godine, kao i na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/,
temeljem odredbe čl. 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17 i 89/19) upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete javnog natječaja. Ova obavijest i uputa o održavanju testiranja, kao i lista sa imenima kandidata, odnosno inicijalima istih objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje.

Testiranje će se održati dana 07. rujna 2020. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, ul. Kralja Tomislava 85 a.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

- Pisana provjera znanja

– Provjera poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14),

– Provjera poznavanja iz Sudskog poslovnika (NN br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),


- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan oglas
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN br. 63/19),

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik) (NN br. 81/97, 109/02, 153/02, 123/02, 14/05, 60/10, 55/13 i 63/19),
-
- Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (NN br. 64/12 i 63/19),

- Razgovor (intervju) s kandidatima
– o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi.

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja za kandidate sastoji se od tri dijela:

- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – 10 pitanja iz Ustava Republike Hrvatske,

- poznavanje osnova iz područja Sudskog poslovnika -10 pitanja,

- provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta
- 10 pitanja iz Zakona o zemljišnim knjigama, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik) i Pravilnika o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika.

Pisana provjera znanja ukupno traje 60 minuta. Za svaki dio pisane provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0- 10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pisane provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.
Na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku, u plavoj ili crnoj boji.
Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
1. koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
3. napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
4. razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni, prethodno opisan način, bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na javni natječaj.

4. Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja pristupit će pristupit će razgovoru s Komisijom (intervjuu) istog dana po završenom testiranju.

5. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisana provjera znanja, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

6. Nakon provedenog intervjua, Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

7. Komisija dostavlja predsjedniku Općinskog suda u Crikvenici (čelniku tijela) Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijemu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.

8. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.

9. Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

10. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Crikvenici.


Komisija za provedbu javnog natječaja
Predsjednica komisije Ana Tomašek________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br: 7 Su-23/2020

Crikvenica, 28. kolovoza 2020.


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG NATJEČAJA I ČIJE SU PRIJAVE PRAVODOBNE I POTPUNENa javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za popunu radnog mjesta II. vrste – ovlašteni zemljišnoknjižni referent - 1 izvršitelj/ica, u Općinskom sudu u Crikvenici, objavljenog u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24. srpnja 2020. godine, te na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr. dana 27. srpnja 2020. godine, kao i na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, prijavili su se slijedeći kandidati koje ispunjavaju formalne uvjete i čija je prijava zajedno sa dokumentacijom pravodobna i potpuna:


1. A. L.

Komisija za provedbu javnog natječaja
Predsjednica komisije Ana Tomašek

 


 

 

Objavljeno 27. srpnja 2020.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-23/2020
U Crikvenici 22. srpnja 2020.g.

Na temelju odredbe čl. 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019 i 98/2019), te čl. 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), a uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/20-04/14, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 18. veljače 2020.g. i Klasa: 119-02/20-04/14, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-05 od 08. lipnja 2020.g. te Ministra pravosuđa Klasa: 119-02/20-04/14, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-06 od 02. srpnja 2020.g., Općinski sud u Crikvenici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Crikvenici na radno mjesto:
- ovlašteni zemljišnoknjižni referent – radno mjesto II. vrste – jedan izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine pravne ili upravne struke,
-najmanje tri godine radnog iskustva na radnom mjestu zemljišnoknjižnog referenta,
-položen stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Službenik se prima u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 17/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravno prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti (obvezna dokumentacija):
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslik diplome,
• preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la,
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat/kinja radio/la, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr.).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnose pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Crikvenici.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja iz područja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta – pisani dio testiranja, i razgovora Komisije s kandidatima – intervju.
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objaviti će se na web-stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objaviti će se na web-stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/ istovremeno s objavom ovog javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web-stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica Općinskog suda u Crikvenici obustaviti će postupak natječaja.
Ovaj natječaj biti će objavljen u Narodnim novinama, na web-stranicama Ministarstva uprave i Općinskog suda u Crikvenici, te će o njemu biti obaviještena nadležna služba za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave se podnose na adresu: Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a, Crikvenica (poštom ili predajom u pisarnicu sudske uprave) s naznakom: "Prijava na javni natječaj" i naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava.

Općinski sud u Crikvenici

 

_________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-23/2020
U Crikvenici 22. srpnja 2020.g.


O B A V I J E S T
uz natječaj Općinskog suda u Crikvenici
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

za radno mjesto II. vrste – ovlašteni zemljišnoknjižni referent – (1 izvršitelj)


Opis poslova:
Ovlašteni zemljišnoknjižni referent – radno mjesto II. vrste, na sudu obavlja slijedeće poslove: samostalno izrađuje rješenja o upisima, izdaje zemljišnoknjižne izvatke, prijepise i potvrde, vrši dostavu rješenja i ostale poslove sukladno Pravilniku o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika, obavlja i druge odgovarajuće poslove.


Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.809,79 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta II. vrste - ovlašteni zemljišnoknjižni referent je 1,164.


Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor


Izvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14),
2. Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),
3. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/19),
4. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik) (Narodne novine broj 81/1997, 109/2002, 153/2002, 123/2002, 14/2005, 60/2010, 55/2013, 63/2019).
5. Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (Narodne novine broj 64/2012 i 63/2019).


OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI