Oglas 5. - Zemljišnoknjižni referent - određeno

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br: 7 Su-133/2019

Crikvenica, 16. srpnja 2020.


Naziv tijela koje provodi testiranje:

Komisija za provedbu oglasa

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za popunu radnog mjesta III. vrste – zemljišnoknjižni referent - 1 izvršitelj/ica, u Općinskom sudu u Crikvenici, radi povećanog opsega posla na vrijeme od godinu dana, objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 15. lipnja 2020. godine,


OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave i Općinskog suda u Crikvenici, kao i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. lipnja 2020. godine, temeljem odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa. Ova obavijest i uputa o održavanju testiranja, kao i lista sa imenima kandidata, odnosno inicijalima istih objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje.

Testiranje će se održati dana 23. srpnja 2020. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, ul. Kralja Tomislava 85 a.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom.

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

- Pisana provjera znanja

– Provjera poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14),

– Provjera poznavanja iz Sudskog poslovnika (NN br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),


- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan oglas
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN br. 63/19),
- Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (NN br. 64/12 i 63/19)

- Razgovor (intervju) s kandidatima
– o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi.


PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na glas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja za kandidate sastoji se od tri dijela:

- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – 10 pitanja iz Ustava Republike Hrvatske,

- poznavanje osnova iz područja Sudskog poslovnika -10 pitanja,

- provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta
- 10 pitanja iz Zakona o zemljišnim knjigama i Pravilnika o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika.

Pisana provjera znanja ukupno traje 60 minuta. Za svaki dio pisane provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0- 10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pisane provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

Na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku, u plavoj ili crnoj boji.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
1. koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
3. napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
4. razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni, prethodno opisan način, bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na oglas.

4. Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja pristupit će pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju) istog dana po završenom testiranju.

5. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisana provjera znanja, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

6. Nakon provedenog intervjua, Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

7. Komisija dostavlja predsjedniku Općinskog suda u Crikvenici (čelniku tijela) Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijemu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.

8. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.

9. Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

10. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Crikvenici.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednica komisije Ana Tomašek

________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br: 7 Su-133/2019

Crikvenica, 16. srpnja 2020.


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA I ČIJE SU PRIJAVE PRAVODOBNE I POTPUNENa oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za popunu radnog mjesta III. vrste – – zemljišnoknjižni referent - 1 izvršitelj/ica, u Općinskom sudu u Crikvenici, radi povećanog opsega posla na vrijeme od godinu dana, objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 15. lipnja 2020. godine, prijavili su se slijedeći kandidati koje ispunjavaju formalne uvjete i čija je prijava zajedno sa dokumentacijom pravodobna i potpuna:


1. M. B.
2. L. G.
3. S. J.
4. I. D.
5. M. P. D.
6. A. P.
7. LJ. Ć.

Komisija za provedbu oglasa
Predsjednica komisije Ana Tomašek

 

 

 

 

__________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-133/2019
U Crikvenici 15. lipnja 2020.g.

Temeljem odredbe čl. 61. st. 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019 i 98/2019, u daljnjem tekstu ZDS), a uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa 119-02/20-04/350, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 27. svibnja 2020.g. i Ministarstva uprave, Klasa:112-02/20-01/285, Urbroj:515-03-01-02/7-20-2 od 09. lipnja 2020.g., Općinski sud u Crikvenici raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Crikvenici, zbog povećanog opsega posla, na vrijeme od godinu dana

za popunu radnog mjesta III. vrste - ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT (m/ž) – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
-srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili geodetske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
-položen državni stručni ispit.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. ZDS-a.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno čl. 56. ZDS-a.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni položiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a, Crikvenica, uz naznaku radnog mjesta za koji se prijavljuje.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 17/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravno prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze pripisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Crikvenici.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune, i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinja (intervju).
Pravni izvori za pripremu kandidata objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, istovremeno s objavom oglasa.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI

 

 

__________________________________________

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-133/2019
U Crikvenici 15. lipnja 2020.g.


O B A V I J E S T
uz oglas Općinskog suda u Crikvenici
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, na vrijeme od godinu dana

za radno mjesto III. vrste – zemljišnoknjižni referent – (1 izvršitelj)


Opis poslova:
Zemljišnoknjižni referent – na sudu obavlja slijedeće poslove: samostalno izrađuje rješenja o upisima, izdaje zemljišnoknjižne izvatke, prijepise i potvrde, vrši dostavu rješenja i ostale poslove sukladno Pravilniku o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika, obavlja i druge odgovarajuće poslove.


Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.809,79 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III. vrste zemljišnoknjižni referent je 0,970.


Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor


Izvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14),
2. Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20),
3. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/19),
4. Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (Narodne novine broj 64/2012 i 63/2019).


OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI