Oglas 2. - Adm. referent - zapisničar - određeno

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-145/2020
U Crikvenici 12. ožujka 2020.g.

Temeljem odredbe čl. 61. st. 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019 i 98/2019, u daljnjem tekstu ZDS), a uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa 119-02/20-04/195, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 04. ožujka 2020.g., Općinski sud u Crikvenici raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Senju, za popunu radnog mjesta III. vrste, administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj), radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice do njezina povratka na rad

Stručni uvjeti:
-srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
-položen državni stručni ispit.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. ZDS-a.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno čl. 56. ZDS-a.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni položiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a, Crikvenica, uz naznaku radnog mjesta za koji se prijavljuje.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 17/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravno prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze pripisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Crikvenici.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune, i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinja (intervju).
Pravni izvori za pripremu kandidata objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, istovremeno s objavom oglasa.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
O rezultatima oglasa kandidati će biti objaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-145/2020
U Crikvenici 12. ožujka 2020.g.

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Crikvenici

za radno mjesto III. vrste – administrativni referent – zapisničar (1 izvršitelj) radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice do njenog povratka na rad u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Senju


Opis poslova:
Administrativni referent – sudski zapisničar na sudu obavlja slijedeće poslove: piše po diktatu suca ili sudskog savjetnika, vrši prijepis, izrađuje jednostavnije dopise, vrši izradu poziva na propisanim obrascima, obavlja otpremu pismena u svim vrstama predmeta, obavlja prisilnu naplatu i povrat pristojbe, piše opomene i naloge, tehnički dorađuje spise, piše kuverte i obavlja rekonstrukciju otpreme pismena, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu suca, sudskog savjetnika i upravitelja sudske pisarnice.


Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.809,79 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III. vrste administrativni referent – upisničar je 0,920.


Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u vidu prijepisa i diktata;
- razgovor


Izvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
2. Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19).


OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI

 

 

______________________________________

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-145/2020
U Crikvenici 18. lipnja 2020.g.

Općinski sud u Crikvenici, po predsjednici suda Ines Smokrović Kurilić, na temelju odredbe čl. 31. st.1. te čl. 29. st.1. t. 13. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016 i 67/2018, u daljnjem tekstu ZS) te čl. 50.b. st.2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019 i 98/2019, u daljnjem tekstu ZDS), po službenoj dužnosti, donosi,

O D L U KU
o obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

I.
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Senju, na radno mjesto III. vrste, administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj), radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice do njezina povratka na rad, a oglas o kojem je objavljen dana 12. ožujka 2020.g. na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske i web-stranici Općinskog suda u Crikvenici te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13. ožujka 2020.g.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske te web-stranici Općinskog suda u Crikvenici.

Obrazloženje
Općinski je sud u Crikvenici raspisao oglas za prijam u državnu službu 1 (jednog) izvršitelja/icu na radno mjesto III. vrste, administrativni referent – sudski zapisničar na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice do njezina povratka na rad, uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa 119-02/20-04/195, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 04. ožujka 2020.g.
Međutim, kako se državna službenica radi zamjene koje je, a do njezina povratka na rad, pokrenut predmetni postupak prijma u državnu službu na određeno vrijeme, vratila na rad dana 17. lipnja 2020.g., valjalo je sukladno odredbi čl. 50.b. st.2. ZDS-a odlučiti kao u izreci ove odluke.

 

Predsjednica suda:
Ines Smokrović Kurilić

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova