Oglas 1. - Adm. referent - zapisničar - određeno

 


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br: 7 Su-135/2020

Crikvenica, 02. lipnja 2020.


Naziv tijela koje provodi testiranje:

Komisija za provedbu oglasa

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za popunu radnog mjesta III. vrste – 1 izvršitelj/ica administrativni referent- sudski zapisničar, u Općinskom sudu u Crikvenici, radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice do njezinog povratka na rad, objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 28. veljače 2020. godine,


OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave i Općinskog suda u Crikvenici, dana 28. veljače 2020. godine, temeljem odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa. Ova obavijest i uputa o održavanju testiranja, kao i lista sa imenima kandidata, odnosno inicijalima istih objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, te oglasnoj ploči Općinskog suda u Crikvenici, najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje.

Testiranje će se održati dana 09. lipnja 2020. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, Prekršajni odjel, ul. Kralja Tomislava 85 a.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom.

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

- Pismena provjera znanja

– Provjera poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14)

- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan oglas:
Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19)

- Provjera vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje predmetnog radnog mjesta:
diktat i prijepis,

- Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi.


1. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na glas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od dva dijela:

- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – 10 pitanja iz Ustava Republike Hrvatske;

- provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara - 10 pitanja iz Sudskog poslovnika,

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta. Za svaki dio provjere znanja, kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0- 10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

Na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku, u plavoj ili crnoj boji.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

1. koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
3. napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
4. razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni, prethodno opisan način, bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na oglas.


4. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja pristupit će provjeri sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Predmetni dio sastoji se od diktata i prijepisa. Diktira se tekst po 3 minute maksimalno, nakon diktata pojedinačni tekst se ispiše na kojemu se kandidat na dnu mora vlastoručno potpisati. U svakom redu se zbraja broj otkucaja (na računalu na dnu je označeno oznakom „St" npr. 88, te se na kraju svakog reda označi broj učinjenih otkucaja u redu). Zbrajaju se otkucaji u svakom redu diktata. Greška u diktatu jednaka je 25 otkucaja. Od ukupnog zbroja otkucaja u diktatu oduzimaju se greške (izraženo u broju otkucaja). Dobiveni rezultat (broj otkucaja) u diktatu, se dijeli s brojem minuta, te se dobiva broj otkucaja u minuti. Na isti se način boduje i prijepis. Bodovanje se vrši prema utvrđenoj skali.

5. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju) istog dana po završenom testiranju.

6. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisana provjera znanja i provjera sposobnosti i vještina, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

7. Nakon provedenog intervjua, Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

8. Komisija dostavlja predsjedniku Općinskog suda u Crikvenici (čelniku tijela) Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijemu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.

9. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.

10. Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

11. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Crikvenici.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednica komisije Ana Tomašek

________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br: 7 Su-135/2020

Crikvenica, 02. lipnja 2020.


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETENa oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za popunu radnog mjesta III. vrste – 1 izvršitelj/ica administrativni referent - sudski zapisničar u Općinskom sudu u Crikvenici, radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice do njezinog povratka na rad, objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 28. veljače 2020. godine, prijavile su se slijedeće kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete i čija je prijava zajedno sa dokumentacijom potpuna:


1. K. S.
2. M. P. D.
3. L. G.
4. L. P.
5. S. Š.
6. K. Z.
7. R. D.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednica komisije Ana Tomašek

________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-135/2020
U Crikvenici 28. veljače 2020.g.

Temeljem odredbe čl. 61. st. 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019 i 98/2019, u daljnjem tekstu ZDS), a uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa 119-02/20-04/175, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 25. veljače 2020.g., Općinski sud u Crikvenici raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
u Općinskom sudu u Crikvenici, za popunu radnog mjesta III. vrste, administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj), radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice do njezina povratka na rad

Stručni uvjeti:
-srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
-položen državni stručni ispit.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. ZDS-a.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno čl. 56. ZDS-a.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni položiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a, Crikvenica, uz naznaku radnog mjesta za koji se prijavljuje.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 17/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravno prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze pripisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Crikvenici.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune, i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinja (intervju).
Pravni izvori za pripremu kandidata objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, istovremeno s objavom oglasa.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Izabrani/a kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
O rezultatima oglasa kandidati će biti objaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-135/2020
U Crikvenici 28. veljače 2020.g.

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Crikvenici

za radno mjesto III. vrste – administrativni referent – zapisničar (1 izvršitelj) radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice do njenog povratka na rad u Općinskom sudu u Crikvenici,


Opis poslova:
Administrativni referent – sudski zapisničar na sudu obavlja slijedeće poslove: piše po diktatu suca ili sudskog savjetnika, vrši prijepis, izrađuje jednostavnije dopise, vrši izradu poziva na propisanim obrascima, obavlja otpremu pismena u svim vrstama predmeta, obavlja prisilnu naplatu i povrat pristojbe, piše opomene i naloge, tehnički dorađuje spise, piše kuverte i obavlja rekonstrukciju otpreme pismena, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu suca, sudskog savjetnika i upravitelja sudske pisarnice.


Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.809,79 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III. vrste administrativni referent – upisničar je 0,920.


Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u vidu prijepisa i diktata;
- razgovor


Izvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
2. Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19).


OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI