Oglas 4.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNICE

Posl.br: 7 Su-563/2019

Crikvenica, 30. listopada 2019.

Naziv tijela koje provodi testiranje:

Komisija za provedbu oglasa

Upute kandidatima o provedbi razgovora - intervjua u postupku oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za popunu radnog mjesta IV. vrste – 2 izvršitelj/ica, namještenik - čistačica, u Općinskom sudu u Crikvenici, u sjedištu Suda – 1 izvršitelj/ica i u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Krku – 1 izvršitelj/ica, objavljenog na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 01. listopada 2019. godine,


OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu oglasa objavljenog oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 01. listopada 2019. godine, temeljem odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) upućuje na razgovor - intervju kandidate koji su podnijeli pravovremene i uredne, odnosno potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa. Lista sa imenima kandidata objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, te oglasnoj ploči Općinskog suda u Crikvenici, najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje.

Testiranje će se održati dana 08. studenog 2019. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, Prekršajni odjel, Ul. Kralja Tomislava 85 a.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja razgovoru - intervjuu.


Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru - intervjuu, povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom.

Razgovor - intervju će se provesti na slijedeći način:


- Razgovor - intervju s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi.


1. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na razgovor - intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Razgovoru - intervjuu ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na glas za radno mjesto za koje se obavlja razgovor - intervju.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s razgovorom s Komisijom (intervju).

6. Komisija kroz razgovor - intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na način da svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

7. Nakon provedenog razgovora - intervjua, komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru - intervjuu.

8. Komisija dostavlja predsjednici Općinskog suda u Crikvenici (čelniku tijela) Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru - intervjuu, a koja donosi rješenje o prijemu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.

9. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.

10. Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

11. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Crikvenici.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednica komisije Ana Tomašek

________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNICE

Posl.br.: 7 Su-563/2019
U Crikvenici, 30. listopada 2019. g.


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETENa oglas za prijam u državnu službu na ne određeno vrijeme za popunu radnog mjesta IV. vrste – 2 izvršitelj/ica, namještenik - čistačica, u Općinskom sudu u Crikvenici, u sjedištu Suda – 1 izvršitelj/ica i u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Krku – 1 izvršitelj/ica, objavljenog na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 01. listopada 2019. godine, prijavile su se slijedeće kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete i čija je prijava zajedno sa dokumentacijom uredna, odnosno potpuna:


1. J. K.
2. B. M.
3. S. J.
4. B. A.
5. L. K. T.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednica komisije Ana Tomašek

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA
Kralja Tomislava 85a, Crikvenica

Posl. br.: 7 Su- 563/2019
U Rijeci, 24.rujna 2019. godine

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15,138/15,61/17 i 70/2019),) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18 i 2/19), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/19-04/100265, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 12.rujna 2019. godine, Općinski sud u Crikvenici, raspisujeOGLAS
za radno mjesto IV. vrste, namještenik - čistačica
2 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme
u Općinskom sudu u Crikvenici
i Općinskom sudu u Crikvenici-Stalna služba u KrkuUVJETI:
- NSS - niža stručna sprema / osnovna škola;
- 1 (jedna) godina radnog staža;
- probni rad 2 mjeseca


Opis poslova: Održavanje čistoće i urednosti svih prostorija u zgradi suda te prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, održavanje čistoće i urednosti hodnika, stepeništa i drugih prostorija suda.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa i to:
- preslik domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kojima se dokazuje stečeni radni staž,
- svjedodžba o stečenoj, a traženoj stručnoj spremi
- potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane oglasom.

Sa kandidatima prijavljenim na oglas provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, na adresu: OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI, Kralja Tomislava 85a, 51260 Crikvenica (za oglas – čistačica – Općinski sud u Crikvenici i /ili Općinski sud u Crikvenica, Stalna služba u Krku).Predsjednica suda Ines Smokrović Kurilić