Oglas 4.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA
Kralja Tomislava 85a, Crikvenica

Posl. br.: 7 Su- 563/2019
U Rijeci, 24.rujna 2019. godine

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15,138/15,61/17 i 70/2019),) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18 i 2/19), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/19-04/100265, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 12.rujna 2019. godine, Općinski sud u Crikvenici, raspisujeOGLAS
za radno mjesto IV. vrste, namještenik - čistačica
2 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme
u Općinskom sudu u Crikvenici
i Općinskom sudu u Crikvenici-Stalna služba u KrkuUVJETI:
- NSS - niža stručna sprema / osnovna škola;
- 1 (jedna) godina radnog staža;
- probni rad 2 mjeseca


Opis poslova: Održavanje čistoće i urednosti svih prostorija u zgradi suda te prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, održavanje čistoće i urednosti hodnika, stepeništa i drugih prostorija suda.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa i to:
- preslik domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kojima se dokazuje stečeni radni staž,
- svjedodžba o stečenoj, a traženoj stručnoj spremi
- potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane oglasom.

Sa kandidatima prijavljenim na oglas provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, na adresu: OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI, Kralja Tomislava 85a, 51260 Crikvenica (za oglas – čistačica – Općinski sud u Crikvenici i /ili Općinski sud u Crikvenica, Stalna služba u Krku).Predsjednica suda Ines Smokrović Kurilić