Oglas 7.

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a
Ured predsjednika suda

Poslovni broj : 7 Su-388/2019

Crikvenica, 3.lipnja 2019.
REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJEOpćinski sud u Crikvenici, po sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave Željku Čubrilu, odlučujući temeljem odredbe čl. 52. St.1. i čl. 52a. st. 2. Zakona o državnim službenicima (NN br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17 dalje ZDS)

riješio je

I TIHOMILA PODHRAŠKI , SSS,ugostiteljsko-turistički tehničar, prima se u državnu službu u Općinski sud u Crikvenici, na radno mjesto III. vrste administrativnog referenta-sudskog zapisničara na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutne državne službenice Zvonke Špalj.

II. Probni rad državnog službenika traje dva (2) mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovoljava radnim zadacima.

III. Po izvršnosti ovog rješenja donijeti će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i utvrditi početak rada.

IV. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje


Općinski sud u Crikvenici objavio je dana 13.svibnja 2019. na web stranici Ministarstva uprave RH kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Crikvenici, te na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Crikvenici oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 1(jednog) administrativnog referenta – sudskog zapisničara , radi zamjene duže odsutne državne službenice , do njezina povratka na rad, uz obvezni probni rad od 2(dva) mjeseca. Predmetni oglas objavljen je temeljem odredbe čl. 45 i čl. 61 Zakona o državnim službenicima a temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 28.veljače 2019. , KLASA: 119-02/19-04/147, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02.

Citiranim oglasom određen je uvjet za navedeno radno mjesto i to: srednja stručna sprema upravne, ekonomske , birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak planu i program škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci , položen državni stručni ispit za rad u sudu u skladu s odredbama ZDS-a i čl. 36 Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15). U državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete propisane odredbom čl. 48 i 49 ZDS-a . U citiranom oglasu je navedeno da će se provesti testiranje i razgovor s kandidatima.


Temeljem čl. 51. st. 1. ZDS-a i čl. 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17 dalje Uredba), odlukom gornjeg poslovnog broja, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave imenovao je Komisiju za provedbu natječaja (dalje Komisija).
Komisija je utvrdila kako je na oglas pristiglo ukupno 5 prijava. Nakon uvida u prijave Komisija je utvrdila da svi prijavljeni kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te da su sve prijave pravodobne i potpune.

Kandidate sa popisa prijavljenih na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete a čije su prijave pravodobne i potpune Komisija je putem Obavijesti objavljene dana 24.svibnja 2019. na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Crikvenici pozvala na testiranje koje je održano 30.svibnja 2019. s početkom u 9,00 sati u prostorijma Općinskog suda u Crikvenici.

Prvoj fazi testiranja koje se sastojalo od provjere znanja , sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta pristupilo je svih 5 (pet) kandidata te je s obzirom na ostvarene rezultate drugoj fazi testiranja a koja se sastojala od poznavanja rada na računalu (pisanje po diktatu tri minute) pristupilo 5 (pet kandidata te obzirom na ostvarene rezultate trećoj fazi odnosno razgovoru (intervju) sa Komisijom pristupilo je 5 (pet) kandidata .

Komisija je obavila razgovor (intervju) s kandidatima kroz koji je utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine, interese , profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Sukladno odredebi čl. 17 Uredbe Komisija je sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave dostavila Izvješće o provedenom opostupku oglasa i rang listu kandidata za radno mjesto III. vrste administrativni referent-sudski zapisničar.

Na temelju citiranog izvješća sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave donio je odluku da se na radno mjesto III. vrste administrativni referent-sudski zapisničar 1 (jedan ) izvršitelj primi kandidatkinja Tihomila Podhraški koja se nalazi na prvom mjestu rang liste sa ostavrenih 40 bodova.

U postupku je utvrđeno da je Tihomila Podhraški , na pisanoj provjeri znanja ostvarila maksimalnih 10 bodova iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva te maksimalnih 10 bodova iz materije Sudskog poslovnika. Iz praktičnog dijela-pisanja po diktatu tri minute kandidatkinja je ostvarila maksimalnih 10 bodova.
Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije , znanja, sposobnosti i vještina. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad , dosadašnje radno iskustvo i rezultate rad kao i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatkinji dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 40 bodova.

Po izvršenom izboru, a prije donošenja ovog rješenja, od kandidata je zatražena dostava uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenja nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te izvornici dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa.
Nadalje po službenoj dužnosti izvršena je provjera nepostojanja zapreka za prijam u državnu službu na navedeno radno mjesto.

Sukladno odredbi čl. 52 st. 2 ZDS-a ovo rjšenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http//sudovi.pravosudje.hr/oscr/ a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana javne objave rješenja na web.stranici Ministarstva uprave.

Probni rad utvrđen je na temelju čl. 53. St. 3. ZDS-a.

Rješenje o rasporedu na radno mjesto donijeti će se po izvršnosti ovog rješenja sukladno odredbi čl. 52 st. 4. ZDS-a.
S obzirom na navedeno valjalo je odlučiti kao u izreci rješenja.


Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave
Željko Čubrilo


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU


Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi pisanim putem u 3(tri) istovjetna primjerka putem ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ovog rješenja a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. Žalba ne odgađa provedbu rješenja.DNA
1. Spis
2. Ministarstvu uprave elektroničkim putem u PDF format radi javne objave na web stranici
3. Osobni očevidnik
4. MPRH po pravomoćnosti
5. Web stranice Općinskog suda u Crikvenici 
 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br: 7 Su-388/2019

Crikvenica, 24. svibnja 2019.Naziv tijela koje provodi testiranje:

Komisija za provedbu oglasa

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za popunu radnog mjesta III. vrste – 1 izvršitelj/ica administrativni referent- sudski zapisničar, u Općinskom sudu u Crikvenici, u sjedištu Suda, radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice zbog bolovanja do njezinog povratka na rad, objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 13. svibnja 2019. godine,


OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu oglasa objavljenog web stranici Ministarstva uprave, dana 13. svibnja 2019. godine temeljem odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa. Lista sa imenima kandidata objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, te oglasnoj ploči Općinskog suda u Crikvenici, najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje.

Testiranje će se održati dana 30. svibnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, Prekršajni odjel, Ul. Kralja Tomislava 85 a.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom.

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

- Pismena provjera znanja – provjera poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske NN 85/10, 05/14);


- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni natječaj:
Sudski poslovnik (NN.br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18)

- Provjera vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje predmetnog radnog mjesta:
Diktat,

- Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi.


1. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na glas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od dva dijela:

- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – 10 pitanja iz Ustava Republike Hrvatske;

- provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara - 10 pitanja iz Sudskog poslovnika,

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta. Za svaki dio provjere znanja, kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0- 10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

Na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku, u plavoj ili crnoj boji.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

1. koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
3. napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
4. razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na oglas.


4. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja pristupit će provjeri sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Predmetni dio sastoji se od diktata. Diktira se tekst po 3 minute maksimalno, nakon diktata pojedinačni tekst se ispiše na kojemu se kandidat na dnu mora vlastoručno potpisati. U svakom redu se zbraja broj otkucaja (na računalu na dnu je označeno oznakom „St" npr. 88, te se na kraju svakog reda označi broj učinjenih otkucaja u redu). Zbrajaju se otkucaji u svakom redu diktata. Greška u diktatu jednaka je 25 otkucaja. Od ukupnog zbroja otkucaja u diktatu oduzimaju se greške (izraženo u broju otkucaja). Dobiveni rezultat (broj otkucaja) u diktatu, se dijeli s brojem minuta, te se dobiva broj otkucaja u minuti. Bodovanje se vrši prema utvrđenoj skali.

5. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju) istog dana po završenom testiranju.

6. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

7. Nakon provedenog intervjua, komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

8. Komisija dostavlja predsjedniku Općinskog suda u Crikvenici (čelniku tijela) Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijemu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.

9. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.

10. Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

11. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Crikvenici.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednica komisije Ana TomašekREPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br.: 7 Su-388/2019
U Crikvenici, 24. svibnja 2019. g.


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETENa oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za popunu radnog mjesta III. vrste – 1 izvršitelj/ica administrativni referent - sudski zapisničar u Općinskom sudu u Crikvenici, radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice zbog bolovanja do njezinog povratka na rad, objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 13. svibnja 2019. godine, prijavile su se slijedeće kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete i čija je prijava zajedno sa dokumentacijom potpuna:


1. T. R.
2. D. P.
3. D. Š.
4. A. J.
5. T. P.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednica komisije Ana Tomašek

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Crikvenici
Ured predsjednika
Kralja Tomislava 85 a

Poslovni broj: 7 Su-388/2019
7 Su-389/2019

U Crikvenici, 10.svibnja 2019.Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/19-04/147, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od dana 28. veljače 2019. godine, Općinski sud u Crikvenici raspisujeOGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutnih službenica


Općinski sud u Crikvenici, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent –sudski zapisničar (m/ž) -1 izvršitelj

Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent –sudski zapisničar (m/ž) -1 izvršiteljStručni uvjeti za radno mjesto :

- srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, ekonomske ili grafičke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
- poznavanje rada na računalu (poznavanje daktilografije)
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na raspisani oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osobe se primaju u državnu službu uz probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave oglasa na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a, Crikvenica, uz naznaku radnog mjesta za koje se kandidat javlja.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu .
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom u postupku oglasa.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na
oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas , pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Za kandidate prijavljene na oglas za radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar, koji ispunjavaju formalne uvjete , provest će se testiranje iz poznavanja daktilografije.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/ istovremeno sa objavom oglasa.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/ i Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


OPĆINSKI SUD U CRIKVENICIDNA
-web stranice suda
- oglasna ploča suda
- Ministarstvu uprave
- HZZ


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Crikvenici
Ured predsjednika
Kralja Tomislava 85 a

Poslovni broj: 7 Su-388/209
7 Su-389/2019

U Crikvenici, 10.svibnja 2019.

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Crikvenici
za radno mjesto III. vrste administrativni referent-sudski zapisničar (2)
u Općinskom sudu Crikvenici


Opis poslova:
Administrativni referent-sudski zapisničar obavlja poslove pisanja po diktatu ili prijepisu sudskih odluka, isprava, poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske te ih upisuje u popis podnesaka dok se spis nalazi u referadi suca odnosno sudskog savjetnika, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, upisuje dokumente u računalni sustav, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise, te sređuje spis nakon rasprave odnosno po nalogu suca ili sudskog savjetnika, te ih ažurira kroz eSpis, obavlja i druge poslove po uputi suca i Sudskom poslovniku. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,844 i osnovice za izračun plaće (5.584,19 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
-provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske- pisani test
-provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima-pisani test
- provjera sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u vidu prijepisa i diktata
- razgovorIzvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10,5/14)
2. Sudski poslovnik (NN 37/14,49/14,8/15, 35/15,123/15,45/16)
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI

 


 

7 SU-389-2019 - ODLUKA