Oglas 6.

 

 

7Su-190-2019

 

7Su-190-2019-2

 

 


 


Opis poslova, podaci o plaći , sadržaj i način testiranja

 

7Su-190-2019 - upisničar

 

7Su-190-2019 - zapisničar

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U
CRIKVENICI


Kralja Tomislava 85/a, Crikvenica
Komisija za provedbu
javnog natječaja i oglasa
Posl.br.: 7 Su-190/2019
Crikvenica, 09. travnja 2019.

OBAVIJEST O TESTIRANJU PO RASPISANOM OGLASU
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica – Općinski sud u Crikvenici, u sjedištu suda, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja


Kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa:


1. M. T.
2. A. B. B.
3. S. K.
4. A. P.
5. V. C.
6. D. P.
7. J. T.
8. T. P.


Testiranje kandidatkinja koje ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa, provest će se dana 17. travnja 2019. godine pri Općinskom sudu u Crikvenici, u prostorijama Prekršajnog odjela, na adresi u Crikvenici, Kralja Tomislava 85/a. Testiranje se provodi iz područja pisanog dijela, a izvori za pripremanje su Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14) i Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18).


Popis kandidatkinja s točnim vremenom testiranja:

1. M. T. – 09,30
2. A. B. B. – 09,30
3. S. K. – 09,30
4. A. P. – 09,30
5. V. C. – 10,30
6. D. P. – 10,30
7. J. T. – 10,30
8. T. P. – 10,30


Navedene kandidatkinje dužne su ponijeti na testiranje osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.
Za Komisiju:


Ana Tomašek

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U
CRIKVENICI
STALNA SLUŽBA U KRKU


Bodulska 2/D, Krk
Komisija za provedbu
javnog natječaja i oglasa
Posl.br.: 7 Su-266/2019
Krk, 12. travnja 2019.

OBAVIJEST O TESTIRANJU PO RASPISANOM OGLASU
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalne službe u Krku, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent – upisničar (m/ž) – 1 izvršitelj

Kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa:

1. I. I. 1982.
2. M. S. 1991.
3. V. V. 1989.
4. T. S. 1980.
5. K. S. 1989.
6. I. P. 1990.
7. T. H. 1996.
8. D. P. 1990.


Testiranje kandidatkinja koje ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa, provest će se dana 24. travnja 2019. godine pri Općinskom sudu u Crikvenici, Stalnoj službi u Krku, u prostorijama Stalne službe u Krku, Bodulska 2/D, soba broj 32, II kat, s početkom testiranja u 9,00 sati.

Testiranje se provodi iz područja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, a izvor za pripremanje je Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) i iz područja provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima, a izvor za pripremanje je Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18).


Navedene kandidatkinje dužne su ponijeti na testiranje osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

 

Pisani test će biti bodovan sa 0 do 10 bodova (ukupno 20 pitanja, a svako pitanje nosi 0,5 bodova). Kandidatkinje su zadovoljile na testiranju ako su na pisanom dijelu testa dobile najmanje 5 bodova te tada mogu pristupiti razgovoru s Komisijom (intervju), koji će se održati istoga dana, po završetku pisanog dijela testiranja.

Za Komisiju:
Martina Barić Gržin

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U
CRIKVENICI
Kralja Tomislava 85/a, Crikvenica


Komisija za provedbu
javnog natječaja i oglasa
Posl.br.: 7 Su-265/2019
Crikvenica, 16. travnja 2019.

OBAVIJEST O TESTIRANJU PO RASPISANOM OGLASU
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica – Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 1 izvršitelj
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa:


1. J.K.
2. S.Ž.M.
3. I.Š.


Testiranje kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa, provest će se dana 26. travnja 2019. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, Rab, Bobotine 1, soba br. 5.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu, kemijsku olovku plave ili crne boje i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom.

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

- Pismena provjera znanja – provjera poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske NN 85/10, 05/14) (10 pitanja ) i Sudski poslovnik (NN.br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 34/17, 108/18, 119/18) (10 pitanja) .

Na pisanom testu kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova (ukupno 20 pitanja, a svako pitanje nosi 0,5 bodova). Kandidat je zadovoljio na testiranju ako je na pisanom dijelu testa dobio najmanje 5 bodova.

- Provjera vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje predmetnog radnog mjesta:
Diktat,

Diktira se tekst po 3 minute maksimalno, a isti se vrednuje prema ostvarenim otkucajima u jednoj minuti i to:

- od 0 do 90 sa 1 bodom
- od 91 do110 sa 2 boda
- od 111 do 130 sa 3 boda
- od 131 do 150 sa 4 boda
- od 151 do 170 sa 5 bodova
- od 171 do 190 sa 6 bodova
- od 191 do 210 sa 7 bodova
- od 211 do 230 sa 8 bodova
- od 231 do 250 sa 9 bodova
- od 251 i više otkucaja sa 10 bodova.

Za svaku daktilografsku pogrešku oduzima se 25 otkucaja.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri rada na računalu ako je ostvario najmanje 5 bodova, sukladno gornjem bodovanju.

- Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi boduju se na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervjuu) istog dana po završenom testiranju.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednik komisije Marija Turina

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a
Ured predsjednika suda

Poslovni broj : 7 Su-190/2019

Crikvenica, 24.travnja 2019.REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE


Općinski sud u Crikvenici, po sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave Željku Čubrilu, odlučujući temeljem odredbe čl. 52. St.1. i čl. 52a. st. 2. Zakona o državnim službenicima (NN br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17 dalje ZDS)

riješio je

I JELENA TONKOVIĆ , SSS,ekonomist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Crikvenici, na radno mjesto III. vrste administrativnog referenta-sudskog zapisničara na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog državnog službenika Marije Butković.

II ANJA BARIČEVIĆ BIUK , SSS, hoteljersko turistički tehničar , prima se u državnu službu u Općinski sud u Crikvenici, na radno mjesto III. vrste administrativnog referenta-sudskog zapisničara na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog državnog službenika Zvonke Špalj.

III. Probni rad državnog službenika traje dva (2) mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovoljava radnim zadacima.

IV. Po izvršnosti ovog rješenja donijeti će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i utvrditi početak rada.

V. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje


Općinski sud u Crikvenici objavio je dana 25.ožujka 2019. na web stranici Ministarstva uprave RH kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Crikvenici, te na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Crikvenici oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 2(dva) administrativna referenta – sudska zapisničara , radi zamjene duže odsutnih državnih službenica , do njihova povratka na rad, uz obvezni probni rad od 2(dva) mjeseca. Predmetni oglas objavljen je temeljem odredbe čl. 45 i čl. 61 Zakona o državnim službenicima a temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 28.veljače 2019. , KLASA: 119-02/19-04/147, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02.

Citiranim oglasom određen je uvjet za navedeno radno mjesto i to: srednja stručna sprema upravne, ekonomske , birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak planu i program škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci , položen državni stručni ispit za rad u sudu u skladu s odredbama ZDS-a i čl. 36 Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15). U državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete propisane odredbom čl. 48 i 49 ZDS-a . U citiranom oglasu je navedeno da će se provesti testiranje i razgovor s kandidatima.


Temeljem čl. 51. st. 1. ZDS-a i čl. 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17 dalje Uredba), odlukom gornjeg poslovnog broja, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave imenovao je Komisiju za provedbu natječaja (dalje Komisija).
Komisija je utvrdila kako je na oglas pristiglo ukupno 13 prijava. Nakon uvida u prijave Komisija je utvrdila listu od 8 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Kandidate sa popisa prijavljenih na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete a čije su prijave pravodobne i potpune Komisija je putem Obavijesti objavljene dana 9. travnja 2019. na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Crikvenici pozvala na testiranje koje je održano 17. i 23. travnja 2019. s početkom u 9,30 sati u prostorijma Općinskog suda u Crikvenici.

Prvoj fazi testiranja koje se sastojalo od provjere znanja , sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta pristupilo je 8 (osam) kandidata te je s obzirom na ostvarene rezultate drugoj fazi testiranja a koja se sastojala od poznavanja rada na računalu (pisanje po diktatu tri minute) pristupilo 7 (sedam) kandidata te obzirom na ostvarene rezultate trećoj fazi odnosno razgovoru (intervju) sa Komisijom pristupilo je 6 (šest) kandidata .

Komisija je obavila razgovor (intervju) s kandidatima kroz koji je utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine, interese , profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Sukladno odredebi čl. 17 Uredbe Komisija je sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave dostavila Izvješće o provedenom opostupku oglasa i rang listu kandidata za radno mjesto III. vrste administrativni referent-sudski zapisničar.

Na temelju citiranog izvješća sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave donio je odluku da se na radno mjesto III. vrste administrativni referent-sudski zapisničar 2 (dva ) izvršitelja prime kandidati Jelena Tonković koja se nalazi na prvom mjestu rang liste sa ostavrenih 40 bodova i Anja Baričević Biuk koja se nalazi na drugom mjestu rang liste sa ostvarenih 38 bodova .

U postupku je utvrđeno da je Jelena Tonković , na pisanoj provjeri znanja ostvarila maksimalnih 10 bodova iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva te maksimalnih 10 bodova iz materije Sudskog poslovnika. Iz praktičnog dijela-pisanja po diktatu tri minute kandidatkinja je ostvarila maksimalnih 10 bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije , znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti u radu na radnom mjestu administrativnog refrernta –sudskog zapisničara , kao i stečeno radno iskustvo u struci i ostvarene rezultate u njezinom dosadašnjem radu u Općinskom sudu u Rijeci. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad , dosadašnje radno iskustvo i rezultate rad kao i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatkinji dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 40 bodova.

Izabrana kandidatkinja Anja Baričević Biuk na pisanoj provjeri znanja ostavrila je 9 bodova iz poznavanja materije Osnova ustavnog ustrojstva te 9 bodova iz materije Sudskog poslovnika. Iz praktičnog dijela-pisanja po diktatu tri minute kandidatkinja je ostvarila maksimalnih 10 bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije , znanja, sposobnosti i vještina . Cijeneći iskazanu motiviranost za rad , dosadašnje radno iskustvo kao i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatkinji dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 38 bodova.

Po izvršenom izboru, a prije donošenja ovog rješenja, od kandidata je zatražena dostava uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenja nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te izvornici dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa.
Nadalje po službenoj dužnosti izvršena je provjera nepostojanja zapreka za prijam u državnu službu na navedeno radno mjesto.

Sukladno odredbi čl. 52 st. 2 ZDS-a ovo rjšenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http//sudovi.pravosudje.hr/oscr/ a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana javne objave rješenja na web.stranici Ministarstva uprave.

Probni rad utvrđen je na temelju čl. 53. St. 3. ZDS-a.

Rješenje o rasporedu na radno mjesto donijeti će se po izvršnosti ovog rješenja sukladno odredbi čl. 52 st. 4. ZDS-a.
S obzirom na navedeno valjalo je odlučiti kao u izreci rješenja.


Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave
Željko Čubrilo


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU


Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi pisanim putem u 3(tri) istovjetna primjerka putem ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ovog rješenja a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. Žalba ne odgađa provedbu rješenja.DNA
1. Spis
2. Ministarstvu uprave elektroničkim putem u PDF format radi javne objave na web stranici
3. Osobni očevidnik
4. MPRH po pravomoćnosti
5. Web stranice Općinskog suda u Crikvenici

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a
Ured predsjednika suda

Poslovni broj : 7 Su-266/2019

Crikvenica, 29.travnja 2019.


REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE


Općinski sud u Crikvenici, po sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave Željku Čubrilu, odlučujući temeljem odredbe čl. 52. St.1. i čl. 52a. st. 2. Zakona o državnim službenicima (NN br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17 dalje ZDS)

riješio je

I TANJA SABLJAK , SSS,trgovac-komercijalist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Crikvenici,, Stalna služba u Krku, na radno mjesto III. vrste administrativnog referenta-upisničar na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog državnog službenika Ivanke Milanović.

II. Probni rad državnog službenika traje dva (2) mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovoljava radnim zadacima.

III. Po izvršnosti ovog rješenja donijeti će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i utvrditi početak rada.

IV. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje


Općinski sud u Crikvenici objavio je dana 25.ožujka 2019. na web stranici Ministarstva uprave RH kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Crikvenici, te na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Crikvenici oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 1(jednog) administrativna referenta – upisničara , radi zamjene duže odsutne državne službenice , do njezina povratka na rad, uz obvezni probni rad od 2(dva) mjeseca. Predmetni oglas objavljen je temeljem odredbe čl. 45 i čl. 61 Zakona o državnim službenicima a temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 28.veljače 2019. , KLASA: 119-02/19-04/147, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02.

Citiranim oglasom određen je uvjet za navedeno radno mjesto i to: srednja stručna sprema upravne, ekonomske , birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak planu i program škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci , položen državni stručni ispit za rad u sudu u skladu s odredbama ZDS-a i čl. 36 Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15). U državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete propisane odredbom čl. 48 i 49 ZDS-a . U citiranom oglasu je navedeno da će se provesti testiranje i razgovor s kandidatima.


Temeljem čl. 51. st. 1. ZDS-a i čl. 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17 dalje Uredba), odlukom gornjeg poslovnog broja, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave imenovao je Komisiju za provedbu natječaja (dalje Komisija).
Komisija je utvrdila kako je na oglas pristiglo ukupno 8 prijava. Nakon uvida u prijave Komisija je utvrdila da sve pristigle prijave ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te da su sve prijave pravodobne i potpune.

Kandidate sa popisa prijavljenih na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete a čije su prijave pravodobne i potpune Komisija je putem Obavijesti objavljene dana 12. travnja 2019. na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Crikvenici pozvala na testiranje koje je održano 24. travnja 2019. s početkom u 9,00 sati u prostorijma Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku.

Prvoj fazi testiranja koje se sastojalo od provjere znanja , sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta pristupilo je 5 (pet) kandidata te je s obzirom na ostvarene rezultate drugoj fazi testiranja a koja se sastojala od razgovora (intervja) sa Komisijom pristupilo svih 5 (pet) kandidata .

Komisija je obavila razgovor (intervju) s kandidatima kroz koji je utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine, interese , profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Sukladno odredebi čl. 17 Uredbe Komisija je sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave dostavila Izvješće o provedenom opostupku oglasa i rang listu kandidata za radno mjesto III. vrste administrativni referent-upisničar.

Na temelju citiranog izvješća sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave donio je odluku da se na radno mjesto III. vrste administrativni referent-upisničar primi kandidatkinja Tanja Sabljak koja se nalazi na prvom mjestu rang liste sa ostavrenih 16 bodova.

U postupku je utvrđeno da je Tanja Sabljak na pisanoj provjeri znanja ostvarila 7 bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije , znanja, sposobnosti i vještina . Cijeneći iskazanu motiviranost za rad , dosadašnje radno iskustvo kao i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatkinji dodijelila 9 bodova čime je ostvarila ukupno 16 bodova.

Po izvršenom izboru, a prije donošenja ovog rješenja, od kandidata je zatražena dostava uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenja nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te izvornici dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa.
Nadalje po službenoj dužnosti izvršena je provjera nepostojanja zapreka za prijam u državnu službu na navedeno radno mjesto.

Sukladno odredbi čl. 52 st. 2 ZDS-a ovo rjšenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http//sudovi.pravosudje.hr/oscr/ a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana javne objave rješenja na web.stranici Ministarstva uprave.

Probni rad utvrđen je na temelju čl. 53. St. 3. ZDS-a.

Rješenje o rasporedu na radno mjesto donijeti će se po izvršnosti ovog rješenja sukladno odredbi čl. 52 st. 4. ZDS-a.
S obzirom na navedeno valjalo je odlučiti kao u izreci rješenja.


Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave
Željko Čubrilo


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU


Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi pisanim putem u 3(tri) istovjetna primjerka putem ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ovog rješenja a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. Žalba ne odgađa provedbu rješenja.DNA
1. Spis
2. Ministarstvu uprave elektroničkim putem u PDF format radi javne objave na web stranici
3. Osobni očevidnik
4. MPRH po pravomoćnosti
5. Web stranice Općinskog suda u Crikvenici 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA
Kralja Tomislava 85 a


Posl.br.:7 Su-265/2019

Crikvenici, 30. travnja 2019.

Općinski sud u Crikvenici, po sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave Željku Čubrilu, odlučujući na temelju odredbe čl. 50.b. Zakona o državnim službenicima (NN br.49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) te čl. 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa (NN br. 78/17), donosiO D L U K U


I Obustavlja se postupak provedbe oglasa radi popune 1 (jednog) radnog mjesta III vrste administrativni referent-sudski zapisničar, na određeno vrijeme, u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, a koji oglas je objavljen 25. ožujka 2019. na stranicama Ministarstva uprave.

II Postupak provedbe oglasa obustavlja se iz razloga jer prijavljeni kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.

III Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Crikvenici.

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave
Željko Čubrilo