Oglas 2.

 

Republika Hrvatska
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85 a
Ured predsjednika

Poslovni broj 7 Su-367/2019
U Crikvenici, 16. prosinca 2019. godine

Na osnovi članka 52. Zakona o državnim službenicima ( "Narodne novine", broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19, u daljnjem tekstu ZDS), predsjednica suda Ines Smokrović Kurilić, donosi
R J E Š E N J E
1. Milena Maračić, sa završenom općom gimnazijom Markantuna de Dominisa, prima se u državnu službu u Općinski sud u Crikvenici, na službeničko radno mjesto III. vrste – zemljišnoknjižni referent – na određeno vrijeme, radi zamjene odsutnog državnog službenika Maje Matošić, do njezinog povratka na rad.

2. Probni rad državnog službenika traje 2 (dva) mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

3. Po izvršnosti ovog rješenja donijeti će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i utvrditi dan početka rada.

4. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.
O b r a z l o ž e n j e
Milena Maračić, prima se u državnu službu u Općinski sud u Crikvenici, na službeničko radno mjesto III. vrste – zemljišnoknjižni referent, na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca temeljem provedenog oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, dana 25. listopada 2019. godine, na kojem je ostvarila najveći ukupni broj bodova i zauzela prvo (1.) mjesto na rang – listi kandidata/kinja, te nakon utvrđivanja nepostojanja zapreka za prijam u državnu službu temeljem članka 18. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (" Narodne novine", broj 78/17, 89/19 nastavno Uredba).
Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje u tekstu: Komisija), imenovana je Odlukom predsjednice suda Ines Smokrović Kurilić, posl.br. 7 Su-367/19 od dana 13. studenoga 2019. godine.
Od ukupno pristiglih četiri (4) prijave na oglas, tri (3) prijave su potpune i pravodobne te njihovi/e podnositelji/ce udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja i smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas, od čega je na testiranje za službeničko radno mjesto – zemljišnoknjižni referent pristupila jedna kandidatkinja.
Testiranje se sastojalo od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta zemljišnoknjižni referent, te je po završetku istih proveden razgovor s Komisijom, a sve sukladno člancima 11., 12., i 14. Uredbe.
Kandidatkinja Milena Maračić zadovoljila je na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta zemljišnoknjižni referent, te je ostvarila 15,5 (petnaest,pet) bodova od ukupno mogućih dvadeset (20) bodova. Nadalje, na razgovoru s Komisijom, u kojem su se utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad u državnoj službi, kao i rezultati ostvareni u dosadašnjem radu Komisija je kandidatkinji dodijelila osam (8) bodova od maksimalnih deset (10) bodova.
Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija je utvrdila rang – listu prema ukupnom broju bodova te prvo (1.) mjesto na rang – listi pripada izabranom kandidatu Mileni Maračić s ostvarenih 23,5 (dvadestitri,pet) bodova od ukupno mogućih trideset (30) bodova.
Obzirom da izabrani kandidat ispunjava sve propisane formalne uvjete, te je zadovoljila u postupku provjere znanja, sposobnosti, vještina i intervjuu smatra se opravdanim prijam kandidata Milene Maračić na službeničko radno mjesto III. vrste, zemljišnoknjižni referent, te je pozivom na odredbu članka 52 ZDS-a odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.
Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca, sukladno članku 61. stavku 4. ZDS-a, kojim je određeno da u slučaju predvidivog trajanja službe na određeno vrijeme od najmanje 6 mjeseci, osobe se primaju uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Sukladno odredbi članka 61 stavka 12 ZDS-a žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja, pa je slijedom navedenog valjalo odlučiti kao u točki 4. ovog rješenja.
Rješenje o prijmu dostavlja se svim kandidatima u postupku javom objavom na web stranici Ministarstva uprave RH www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Crikvenici http://sudovi.pravosudje.hr./oscr/.
Predsjednica suda:
Ines Smokrović Kurilić
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi pisanim putem u 3 (tri) istovjetna primjerka putem ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ovog rješenja, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. Žalba ne odgađa provedbu ovog rješenja. 


 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Crikvenici
Ured predsjednika
Kralja Tomislava 85 a


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETENa oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zemljišnoknjižnog referenta radno mjesto III. vrste – 1 izvršitelj/ica, u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 25. listopada 2019. godine prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:

1. J. K.
2. M. K.,
3. M. M.


Kandidati koji ispunjavaju uvjete upućuju se na testiranje.

OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI

 

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zemljišnoknjižni referent radno mjesto III. vrste – 1 izvršitelj/ica, u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 25. listopada 2019. godine


OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu oglasa objavljenog web stranici Ministarstva uprave, dana 25. listopada 2019. godine temeljem odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa. Lista sa imenima kandidata objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, te oglasnoj ploči Općinskog suda u Crikvenici, najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje.

Testiranje će se održati dana 02. prosinca 2019. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, Ulica Kralja Tomislava 85 a, prvi kat, soba br. 37.

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom.
1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA


Testiranje će se provesti na slijedeći način:

- Pismena provjera znanja – provjera poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske NN 85/10, 05/14);

- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni natječaj:

Zakon o zemljišnim knjigama (NN.br. 63/19)

- Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi.


2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na glas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od dva dijela:

- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – 10 pitanja iz Ustava Republike Hrvatske;

- provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta- 10 pitanja iz Zakona o zemljišnim knjigama

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta. Za svaki dio provjere znanja, kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0- 10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5 ) bodova.

Na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku, u plavoj ili crnoj boji.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

1. koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
3. napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
4. razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na oglas.

4. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Komisijom (intrevju) istog dana po završenom testiranju.

5. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

6. Nakon provedenog intervjua, komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

7. Komisija dostavlja predsjedniku Općinskog suda u Crikvenici (čelniku tijela) Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijamu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.

8. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.

9. Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

10. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Crikvenici.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednik komisije
Mirta Tomac

 

 

 

Poslovni broj: 7 Su-367/2019

U Crikvenici, 7.listopada 2019.


Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05,142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 ,61/17 i 70/19) uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/19-04/100168, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od dana 9.srpnja 2019. godine Općinski sud u Crikvenici raspisuje


OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice

u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, za popunu radnog mjesta III. vrste zemljišnoknjižni referent (m/ž) -1 izvršitelj


Stručni uvjeti :

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave glasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a, Crikvenica, uz naznaku radnog mjesta.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na
oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Crikvenici.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscri/.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscri/, istovremeno s objavom oglasa.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscri/.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI 


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA

Posl.br.: 7 Su-367/19
U Crikvenici, 7. listopada 2019.


OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Crikvenici
za radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent (1 izvršitelj)

Opis poslova radnog mjesta:

Zemljišnoknjižni referent na sudu obavlja sjedeće poslove: zaprima podneske, sastavlja izvješća o knjižnom stanju, stavlja plombe, izrađuje nacrte rješenja, provodi upise, izdaje izvatke, prijepise i potvrde, prima stranke, obavlja i ostale poslove (brisanje plombe, pregled zemljišnih knjiga bez izdavanja izvadaka ili potvrda i davanja obavijesti strankama), vodi evidenciju o kretanju spisa, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja zemljišnoknjižnog odjela i suca.

Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,970 i osnovice za izračun plaće (5.695,87 kuna bruto) uvećan za 0,5 za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način testiranja kandidata:

Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test ;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor

Izvori za pripremanje su:

1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01,100/04, 197/07, 152/08, 126/10, 55/13 ,60/13 i 63/19)
OPĆINSKI SUDU CRIKVENICI