Oglas 2.

 

 

 

RJEŠENJE

 

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

7 120/19

Crikvenica, 06. veljače 2019.Naziv tijela koje provodi testiranje:

Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, dana 27. studenoga 2018. godineUpute kandidatima o provedbi testiranja u postupku oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme administrativnog referenta – sudskog zapisničara, radno mjesto III. vrste – 1 izvršitelj/ica, u Općinskom sudu u Crikvenici (ranije Općinski u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici), objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Rijeci, dana 27. studenoga 2018. godine


OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu oglasa objavljenog web stranici Ministarstva uprave, dana 27. studenoga 2018. godine temeljem odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa. Lista sa imenima kandidata objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, te oglasnoj ploči Općinskog suda u Crikvenici, najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje.

Testiranje će se održati dana 18. veljače 2019. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, Ulica Kralja Tomislava 85 a, prizemlje, soba br. 24.
Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom.
1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA


Testiranje će se provesti na slijedeći način:

- Pismena provjera znanja – provjera poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske NN 85/10, 05/14);

- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni natječaj:

Sudski poslovnik (NN.br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 34/17, 108/18, 119/18)

- Provjera vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje predmetnog radnog mjesta:

- Diktat,

- Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi.


2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na glas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od dva dijela:

- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – 10 pitanja iz Ustava Republike Hrvatske;

- provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara - ukupno 10 pitanja iz Sudskog poslovnika,

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta. Za svaki dio provjere znanja, kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0- 10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5 ) bodova.

Na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku, u plavoj ili crnoj boji.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

1. koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
3. napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
4. razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na oglas.

4. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja pristupit će provjeri sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Predmetni dio sastoji se od diktata. Diktira se tekst po 3 minute maksimalno, nakon prijepisa i diktata pojedinačni tekst se ispiše na kojemu se kandidat na dnu mora vlastoručno potpisati. U svakom redu se zbraja broj otkucaja (na računalu na dnu je označeno oznakom „St" npr. 88, te se na kraju svakog reda označi broj učinjenih otkucaja u redu). Zbrajaju se otkucaji u svakom redu diktata i prijepisa. Greška u diktatu i prijepisu jednaka je 25 otkucaja. Od ukupnog zbroja otkucaja u diktatuoduzimaju se greške (izraženo u broju otkucaja). Dobiveni rezultat (broj otkucaja) u diktatu, se dijeli s brojem minuta, te se dobiva broj otkucaja u minuti. Bodovanje se vrši prema utvrđenoj skali.

5. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Komisijom (intrevjuu) istog dana po završenom testiranju.

6. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

7. Nakon provedenog intervjua, komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

8. Komisija dostavlja predsjedniku Općinskog suda u Crikvenici (čelniku tijela) Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijamu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.

9. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.

10. Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

11. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Crikvenici.


Komisija za provedbu oglasa
Predsjednik komisije
Mirta Tomac

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br.: 7 Su-120/2019
U Crikvenici, 06. veljače 2019. g.


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETENa oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme administrativnog referenta – sudskog zapisničara, radno mjesto III. vrste – 1 izvršitelj/ica, u Općinskom sudu u Crikvenici (ranije Općinski u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici), objavljenog na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Rijeci, dana 27. studenoga 2018. godine prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:


1. Michaela Dragaš,
2. Željka Mazor,
3. Stanislava Trkulja,
4. Marina Vračko Kovač,
5. Katika Kalanj,
6. Darija Begić,
7. Jasna Matejčić
8. Vedrana Košćić,


OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI


 


 

 

Oglas