Oglas 2.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Crikvenici
Ured predsjednika
Kralja Tomislava 85 a

Poslovni broj: 7 Su-367/2019

U Crikvenici, 7.listopada 2019.


Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05,142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 ,61/17 i 70/19) uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/19-04/100168, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od dana 9.srpnja 2019. godine Općinski sud u Crikvenici raspisuje


OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice

u Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, za popunu radnog mjesta III. vrste zemljišnoknjižni referent (m/ž) -1 izvršitelj


Stručni uvjeti :

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave glasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85a, Crikvenica, uz naznaku radnog mjesta.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na
oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Crikvenici.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscri/.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscri/, istovremeno s objavom oglasa.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscri/.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI 


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA

Posl.br.: 7 Su-367/19
U Crikvenici, 7. listopada 2019.


OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Crikvenici
za radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent (1 izvršitelj)

Opis poslova radnog mjesta:

Zemljišnoknjižni referent na sudu obavlja sjedeće poslove: zaprima podneske, sastavlja izvješća o knjižnom stanju, stavlja plombe, izrađuje nacrte rješenja, provodi upise, izdaje izvatke, prijepise i potvrde, prima stranke, obavlja i ostale poslove (brisanje plombe, pregled zemljišnih knjiga bez izdavanja izvadaka ili potvrda i davanja obavijesti strankama), vodi evidenciju o kretanju spisa, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja zemljišnoknjižnog odjela i suca.

Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,970 i osnovice za izračun plaće (5.695,87 kuna bruto) uvećan za 0,5 za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način testiranja kandidata:

Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test ;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor

Izvori za pripremanje su:

1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01,100/04, 197/07, 152/08, 126/10, 55/13 ,60/13 i 63/19)




OPĆINSKI SUDU CRIKVENICI