Oglas 1.

 

Poslovni broj 7 Su-456/2019
U Crikvenici, 21. studenoga 2019. godine

Na osnovi članka 52. a Zakona o državnim službenicima ( "Narodne novine", broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19, u daljnjem tekstu ZDS), predsjednica suda Ines Smokrović Kurilić, donosi

 

R J E Š E N J E

1. Ivan Jurinčić, sa završenom općom gimnazijom dr. Antona Barca u Crikvenici, izabran je

kandidat na službeničko radno mjesto III. vrste – administrativni referent – upisničar, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

2. Raspored imenovanog na radno mjesto utvrdit će se posebnim rješenjem po izvršnosti rješenja o izboru kandidata.

3. Imenovani je u obvezi položiti državni ispit u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

O b r a z l o ž e n j e


Ivan Jurinčić, izabrani je kandidat na službeničko radno mjesto III. vrste – administrativni referent – upisničar, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 85/19 od 11. rujna 2019. godine, na kojem je ostvario najveći ukupni broj bodova i zauzeo prvo (1.) mjesto na rang – listi kandidata/kinja, te nakon utvrđivanja nepostojanja zapreka za prijam u državnu službu temeljem članka 18. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ( " Narodne novine", broj 78/17).
Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje u tekstu: Komisija), imenovana je Odlukom predsjednice suda Ines Smokrović Kurilić, posl.br. 7 Su-456/19 od dana 30. rujna 2019. godine.
Od ukupno pristiglih dvadesetitri (23) prijave na javni natječaj, devetnaest (19) prijava je potpuno i pravodobno te njihovi/e podnositelji/ce udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja i smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj, od čega je na testiranje za službeničko radno mjesto – administrativni referent – upisničar pristupilo deset (10) kandidata/kinja, čija će se osobna imena u daljnjem tekstu ovog rješenja označavati inicijalima, a sukladno preporuci Agencije o zaštiti osobnih podataka o objavi osobnih podataka u natječajnom postupku od dana 06. lipnja 2019. godine.
Testiranje se provodilo u dvije (2) faze testiranja, a na način da se I. faza testiranja sastojala od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni referent – upisničar, a II. faza testiranja od provjere znanja rada na računalu –prijepisom, te je po završetku istih proveden razgovor s Komisijom, a sve sukladno člancima 11., 12., i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.
Od gore navedenih deset (10) kandidata/kinja koji su pristupili testiranju sedam (7) kandidatkinja nije zadovoljilo.
Kandidat/kinje, koje su zadovoljili na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni referent – upisničar su: Ivan Jurinčić s ostvarenih sedamnaest (17) bodova od ukupno mogućih dvadeset (20) bodova, A. P. K. s ostvarenih sedamnaest (17) od ukupno mogućih dvadeset (20) bodova, te M. B. s ostvarenih petnaest (15) od ukupno mogućih dvadeset (20) bodova. Svi kandidati/kinje iz prve faze testiranja, njih tri (3), pristupili su provjeri znanja rada na računalu prijepisom, te jedna kandidatkinja nije zadovoljila.
Kandidat/kinje, koji su zadovoljili na provedenoj provjeri znanja rada na računalu prijepisom u II. fazi testiranja su: Ivan Jurinčić s ostvarenih osam (8) od ukupno mogućih deset (10) bodova, te M. B. s ostvarenih pet (5) od ukupno mogućih deset (10) bodova.
Razgovoru s Komisijom, pristupili su prethodno navedeni kandidati/kinje, kojima je, nakon obavljenog razgovora, u kojem su se utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad u državnoj službi, kao i rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu Komisija dodijelila sljedeći broj bodova: Ivan Jurinčić ostvarenih maksimalnih deset ( 10) bodova, te M. B. ostvarenih maksimalnih deset ( 10) bodova.
Nakon provedenog testiranja i razgovora s kandidatima, Komisija je utvrdila rang – listu prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru s istima, a kako slijedi: prvo (1.) mjesto na rang – listi pripada izabranom kandidatu Ivanu Jurinčiću s ostvarenih tridesetipet (35) bodova od ukupno mogućih četrdeset (40) bodova, drugo (2.) mjesto na rang – listi pripada kandidatkinji M.B. s ostvarenih trideset (30) bodova od ukupno četrdeset (40) bodova.
Obzirom da izabrani kandidat ispunjava sve propisane formalne uvjete, u postupku provjere znanja, sposobnosti, vještina i intervjuu postigao je najviše bodova u odnosu na druge kandidate/kinje te posjeduje odgovarajuće iskustvo na poslovima bitnim za radno mjesto, smatra se opravdanim izbor kandidata Ivana Jurinčića na službeničko radno mjesto III. vrste, administrativni referent- upisničar.
Imenovanom se utvrđuje probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca, sukladno članku 53. stavcima 1. i 3. ZDS-a, kojim je određeno da osobama primljenim u državnu službu izvanrednim postupkom probni rad traje tri (3) mjeseca.
Imenovani je u obvezi položiti državni ispit u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto sukladno odredbi članka 56. stavka 1. ZDS-a.
Slijedom svega iznijetog, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Predsjednica suda
Ines Smokrović Kurilić

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi pisanim putem, u 3 (tri) istovjetna primjerka, putem ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ovog rješenja, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu.

 

RASPORED KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-UPISNIČARA:

Testiranje će se održati dana 30. listopada 2019. godine u prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, Ulica Kralja Tomislava 85 a, prizemlje, soba br. 24 i to prema slijedećem rasporedu:

1. kandidati sa prezimenima od A- P, u 09,00 sati i to:

1. G. B.
2. D. B.,
3. M. B.,
4. N. B.,
5. I. D.,
6. V. D.,
7. I. J.,
8. M. M.,
9. A. P. K,
10. D. P. D,
11. I. P.,

2. kandidati sa prezimenima od R-Ž u 10,00 sati i to:


1. T. S.
2. K. S.,
3. I. Š.,
4. D. Š.,
5. I. Š.,
6. J. T.,
7. S. T.,
8. I. V.,

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
URED PREDSJEDNIKA

7 456/19

Crikvenica, 21. listopada 2019.


Naziv tijela koje provodi testiranje:

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama (NN br. 85/19) od dana 11. rujna 2019. godineUpute kandidatima o provedbi testiranja u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme administrativnog referenta – upisničara, radno mjesto III. vrste – 1 izvršitelj/ica, u Općinskom sudu u Crikvenici, objavljenog u Narodnim novinama (NN br. 85/19) od dana 11. rujna 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, dana 12. rujna 2019. godine


OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama (NN br. 85/19) od dana 11. rujna 2019. godine, temeljem odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa. Lista sa inicijalima kandidata objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje.

Testiranje će se održati dana 30. listopada 2019. godine u prostorijama Općinskog suda u Crikvenici, Ulica Kralja Tomislava 85 a, prizemlje, soba br. 24 i to prema slijedećem rasporedu:
kandidati sa prezimenima od A- P u 09,00 sati,
kandidati sa prezimenima od R-Ž u 10,00 sati

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA


Testiranje će se provesti na slijedeći način:

Prva faza- Pismena provjera znanja

– provjera poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske NN 85/10, 05/14);

- Provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni natječaj:

Sudski poslovnik (NN.br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 34/17, 108/18, 119/18, 81/19)

Druga faza- provjera znanja rada na računalu

- prijepis,

- Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, profesionalnim ciljevima i motivaciji za rad u državnoj službi.


2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na glas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru (prva faza testiranja) znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od dva dijela:

- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – 10 pitanja iz Ustava Republike Hrvatske;

- provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog referenta – upisničara - ukupno 10 pitanja iz Sudskog poslovnika,

Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta. Za svaki dio provjere znanja, kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0- 10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5 ) bodova.

Na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku, u plavoj ili crnoj boji.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

1. koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
3. napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
4. razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na javni natječaj.

4. U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Druga faza testiranja sastoji se prijepisa. Prepisuje se tekst 3 minute maksimalno, nakon čega se pojedinačni tekst ispiše te se kandidat na dnu mora vlastoručno potpisati. U svakom redu se zbraja broj otkucaja (na računalu na dnu je označeno oznakom „St" npr. 88, te se na kraju svakog reda označi broj učinjenih otkucaja u redu). Zbrajaju se otkucaji u svakom redu prijepisa. Greška u prijepisu jednaka je 25 otkucaja. Od ukupnog zbroja otkucaja u prijepisu, oduzimaju se greške (izraženo u broju otkucaja). Dobiveni rezultat (broj otkucaja) u prijepisu, se dijeli s brojem minuta i to za 3 minute, te se dobiva broj otkucaja u minuti. Bodovanje se vrši prema utvrđenoj skali.

5. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Komisijom (intrevjuu) istog dana po završenom testiranju. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.

6. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

7. Nakon provedenog intervjua, komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

8. Komisija dostavlja predsjedniku Općinskog suda u Crikvenici (čelniku tijela) Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, a koji donosi rješenje o prijamu u državnu službu na radno mjesto izabranog kandidata.

9. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Ministarstva uprave.

10. Svi kandidati prijavljeni na javni natečaj koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
Komisija za provedbu javnog natječaja

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Crikvenici
Ured predsjednika
Kralja Tomislava 85a, Crikvenica

Posl. br.: 7 Su- 456/2019
U Crikvenici, 30.kolovoza 2019.


Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 , 61/17 i 70/2019) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglas i državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/19-04/100144, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od dana 28.lipnja 2019. godine, Općinski sud u Crikvenici raspisuje


J A V N I N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent – upisničar (1 izvršitelj)Stručni uvjeti za radno mjesto:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u zakonskom roku.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Crikvenici, Kralja Tomislava 85 a, uz naznaku radnog mjesta za koje se kandidat javlja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na
natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Crikvenici.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Crikvenici, http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Crikvenici
Ured predsjednika
Kralja Tomislava 85 a

Poslovni broj: 7 Su-456/2019
U Crikvenici, 30.kolovoza 2019.


OBAVIJEST


uz javni natječaj Općinskog suda u Crikvenici
za radno mjesto III vrste administrativni referent – upisničar (1)Opis poslova:
Administrativni referent – upisničar na sudu obavlja sjedeće poslove: vodi propisane upisnike, te odgovarajuće pomoćne knjige, osniva spise, vodi evidenciju o kretanju spisa, razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice, priprema podatke za statistička i druga izvješća po nalogu upravitelja pisarnice sudske uprave, samostalno izrađuje rješenja o naplati pristojbe na privatne tužbe i presude, utvrđuje klauzule pravomoćnosti, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu predsjednika suda, te upravitelja sudske pisarnice.

Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.584,19 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III. vrste administrativnog referenta –upisničara je 0,824.

Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test ;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovorIzvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14),
2. Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/2017, 34/2017, 57/2017, 101/2018, 119/2018)
OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI