Katalog informacija

 KATALOG INFORMACIJA OPĆINSKOG SUDA U CRIKVENICI

1.OSNOVNI PODACI
Katalog informacija Općinskog suda u Crikvenici ustrojen je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama , Pravilnika o pravima na pristup informacijama i Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Općinskog suda u Crikvenici i sadrži podatke o ustrojstvenim jedinicama i informacijama kojima raspolaže, način objavljivanja informacija, razloge zbog kojih se može uskratiti pravo na pristup informacijama, način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama i način čuvanja i pohrane informacija.

2.USTROJSTVENE JEDINICE I INFORMACIJE KOJIMA SUD RASPOLAŽE

SUDSKA UPRAVA raspolaže slijedećim informacijama :
• o ustrojstvu unutarnjeg poslovanja u sudu
• skrbi o pravodobnom i urednom obavljanju poslova u sudu
• o podacima i poslovima sa stalnim sudskim vještacima, tumačima i procjeniteljima
• ovjere isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
• o poslovima međunarodne pravne pomoći
• poslovima u svezi s imenovanjem i razrješenjem sudaca, stručnim usavršavanjem sudaca, sudskih savjetnika, vježbenika i drugih zaposlenika u sudu
• statističkim podacima o radu suda, sudaca i sudskih savjetnika
• podacima o nekretninama koje su na korištenju suda
• poslovima oko naplate sudskih pristojbi
• o sudskim polozima

SUDSKA PISARNICA raspolaže slijedećim informacijama :
• o obavljanu uredskih poslova u sudu
• o rasporedu poslova administrativnih referenata- sudskih zapisničara i sudskih upisničara
• o stanju sudskih predmeta uvidom u upisnike i spise i e-spise
• o stadiju u kojem se postupak nalazi

ZEMLJIŠNOKNJIŽNA SLUŽBA raspolaže slijedećim informacijama :
• o statističkim podacima o radu zemljišnoknjižnog odjela
• o stanje zemljišnoknjižnog predmeta primljenog u rad
• o preoblikovanju ručno vođenih zemljišnih knjiga
• o obnovi zemljišnih knjiga
• o pojedinačnim ispravnim postupci ma

FINANCIJSKO-MATERIJALNA SLUŽBA raspolaže slijedećim informacijama
• o propisima o materijalno financijskom poslovanju
• o financijskom i materijalnom poslovanju suda
• o godišnjem popisu imovine
• o evidenciji plaća zaposlenika

3.NAČIN OBJAVLJIVANJA INFORMACIJA vrši se :
• neposrednim uvidom u službene dokumente i javne aktivnosti suda u samom sudu
• neposrednim uvidom u službene dokumente suda objavljene na web stranici suda
• davanjem preslika službenih dokumenata
• davanjem usmenih informacija neposredno ili telefonom
• dostavom pisane informacije poštom ili elektronskom poštom
• dostavom preslika službenih dokumenata poštom u opravdanim slučajevima

4. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE MOŽE USKRATITI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
• ograničenja propisana Zakonom o sudovima (isključenje javnosti), Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o sudovima za mladež, Zakonom o parničnom postupku, Obiteljskim zakonom, Zakonom o pravu na pristup informacijama , Zakonom o zaštiti tajnosti podataka, Zakonom o zaštiti podataka, Zakonom o zaštiti osobnih podataka ,Sudskim poslovnikom te drugim zakonima i propisima.

5. NAČIN I VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
• Informacije od ureda predsjednika – svaki radni dan osim četvrtka od 08.30 – 11.30
• Informacije od glasnogovornika suda – svaki radni dan od 12.00 – 15.00
• Informacije od službenika sudske pisarnice i neposredni uvid u službeni dokument – svaki radni dan osim četvrtka od 08.30 – 11.30

6. NAČIN ČUVANJA I POHRANE INFORMACIJA vrši se
• u arhivu Općinskog suda u Crikvenici sukladno Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Sudskom poslovniku