Brisanje hipoteke
BRISANJE HIPOTEKE
1. Prijedlog
2. Izjava o brisanju ili brisovno očitovanje s ovjerenim potpisom vjerovnika (ako brisovno očitovanje izdaje pravna osoba – banka, trgovačko društvo i dr. potrebno je dostaviti izvod iz sudskog registra, ukoliko ovlaštenje za potpis nije utvrdio javni bilježnik kod ovjere potpisa)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe


DOBRO JE ZNATI!
Što kada na nekretninama postoji upis stare hipoteke?
Zakon o zemljišnim knjigama razlikuje dva slučaja starih hipoteka:
1. hipoteke upisane do 25. prosinca 1958. godine
2. hipoteke upisane nakon 25. prosinca 1958. godine, a to su one:
- od čijeg je upisa proteklo najmanje trideset godina, a u slučaju kad ima daljnjih upisa koji se odnose na nju – od posljednjih od tih upisa
- kod koje nije moguće pronaći ni one koji su prema upisima ovlašteni ni njihove pravne slijednike (založne vjerovnike)
- kod koje kroz ovo vrijeme nisu zahtijevani niti primljeni glavnica ni kamate, niti se pravo ostvarivalo na koji drugi način.
Za brisanje takve hipoteke mora se zemljišnoknjižnom odjelu podnijeti zahtjev za pokretanje postupka radi amortizacije i brisanja stare hipotekarne tražbine (čl. 141. do 144. Zakona o zemljišnim knjigama).


Kako brisati hipoteke u postupku amortizacije i brisanja starih hipotekarnih tražbina?
Hipoteke upisane nakon 25. prosinca 1958. godine, koje se prema Zakonu o zemljišnim knjigama smatraju starim hipotekama, brišu se u posebnom postupku amortizacije i brisanja starih hipotekarnih tražbina koji se pokreće na prijedlog stranke kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda. Podnositelj prijedloga kao temelj za tom zahtjevu navest će članak 141. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama.

Kako obrisati staru hipoteku upisanu do 25. prosinca 1958. godine?
Ako je u zemljišnoj knjizi upisana hipoteka do 25. prosinca 1958. godine takav upis može se brisati:
a) na prijedlog stranke
b) po službenoj dužnosti

a) Brisanje stare hipoteke na prijedlog stranke
Brisanje hipoteke ovlašten je zahtijevati vlasnik (ili nositelj kojeg drugog stvarnog prava na nekretnini) koji će zbog toga podnijeti prijedlog zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda. Uz sve što prijedlog mora inače sadržavati, podnositelj prijedloga kao temelj svom zahtjevu navest će da traži brisanje stare hipoteke na temelju čl. 141. st. 2 Zakona o zemljišnim knjigama.

b) Brisanje stare hipoteke po službenoj dužnosti
Kada zemljišnoknjižni sud donosi odluku u nekom drugom postupku, a uoči da su u zemljišnu knjigu upisane stare hipoteke, tada će – bez da je stranke tražila brisanje stare hipoteke, sam – po službenoj dužnosti odrediti brisanje stare hipoteke. Po službenoj dužnosti zemljišnoknjižni sud će takve hipoteke brisati i u postupku prijepisa i verifikacije ručno vođene zemljišne knjige u digitalni oblik.

Ukoliko netko smatra da tražbina nije namirena, odnosno da postoje njegova prava u odnosu na tu tražbinu, dužan je podnijeti prijavu u roku od 30 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“. U takvom slučaju hipoteka se neće brisati, nego će se onaj tko je tražio brisanje uputiti da svoje pravo ostvari pred sudom u parničnom postupku.
Ako takvih prijava ne bude, po isteku roka sud će odrediti brisanje stare hipoteke.