Pravilnik o pravu na pristup informacijama

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U BJELOVARU
Ured predsjednika
Broj:21-Su-245/06-1
U Bjelovaru, 22. kolovoza 2006.Na temelju članka 109. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 150/05) i članka 4. i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 172/03), predsjednik Općinskog suda u Bjelovaru donosi


PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Članak 1.


Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja toga prava, ograničenja prava na pristup informacijama.

Pristup informacijama koje nastaju u sudskom postupku kao sudska praksa Općinskog suda u Bjelovaru, omogućuje se objavljivanjem sudske prakse Općinskog suda u Bjelovaru u Izboru odluka suda, kao i objavljivanjem na Internet stranica Općinskog suda u Bjelovaru.

Informacija iz članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama o radu Općinskog suda u Bjelovaru, uključujući podatke o aktivnostima objavljuju se u priopćenjima za javnost, a kao izvješća dostavljaju se nadležnim tijelima koja ih objavljuju na način dostupan javnosti.

Članak 2.

U Općinskom sudu u Bjelovaru ustrojava se katalog informacija koji sadrži osobito:

- podatke o ustrojstvenim jedinicama Općinskog suda u Bjelovaru i informacijama kojima raspolažu,

- način objavljivanja informacija,

- razloge zbog kojih se može uskratiti pravo na pristup informacijama,

- način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama,

- način čuvanja i pohrane informacija.U Općinskom sudu u Bjelovaru se ustrojava upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Upisnik vodi glasnogovornik suda.

Članak 3.


Godišnjim rasporedom poslova sudaca i sudskih savjetnika određuje se glasnogovornik suda.

Odredbom članka 31. Zakona o sudovima propisano je da glasnogovornik suda može biti sudac ili sudski savjetnik

Glasnogovornik suda daje obavijesti o radu suda u skladu s Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.


Članak 4.


Upravni postupak temeljem članka 15. Zakona provodi glasnogovornik Općinskog suda u Bjelovaru.


Članak 5.


Pravo javnih glasila za nazočnost na sjednicama sudskih vijeća Općinskog suda u Bjelovaru uređeno je procesnim zakonima.


Članak 6.

Pristup određenim informacijama ograničen je Sudskim poslovnikom i to odredbom članka 59. stavka 6, članka 60., članka 61. i članka 63. koje se odnose na ovlaštenike koji imaju pristup određenim informacijama i informacije koje takvi ovlaštenici mogu tražiti, kao i članka 246. i 247. Sudskog poslovnika, koji se odnosi na odredbe o rokovima čuvanja arhivske građe u sudovima ("Narodne novine" broj 89/97, 20/98,118/01, 49/02, 32/04 i 9/06).


Članak 7.


Pravo na pristup informacijama može se ograničiti i iz drugih razloga nabrojenih u članku 8. Zakona o zaštiti tajnosti podataka, temeljem odredbi Zakona o sudovima, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o sudovima za mladež, Zakona o prarničnom postupku, Obiteljskog zakona, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti tajnosti podataka, Zakona o zaštiti podataka, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Sudskog poslovnika i drugim posebnim zakonima i propisima.

Članak 8.


U dijelu prava na pristup informacijama koji nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.


Članak 9.


Ovaj Pravilnik primjenjuje se od dana donošenja.


U Bjelovaru, 22. kolovoza 2006.PREDSJEDNIK SUDA
Goran Milaković