Glavni izbornik
Naslovnica
Općenito o sudu
Povijesni podaci
Suci i sudski savjetnici
Zemljišno knjižni odjel
e-izvadak
Uknjižba Z
Uknižba ZS
Uknižba brisanje Z
Uknjižba brisanje ZS
Zabilježba Z
Zabilježba ZS
Z.K. izvadak
Napomena
Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima
ZK postupci
Postupak mirenja
Kontakt
Linkovi
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Natječaji i oglasi
Javni natječaj-administrativni referent-sudski zapisničar na neodređeno
7-Su-160-17 Bjelovar
7-Su-161-17 Bjelovar
7-Su-162-17 Daruvar
OGLAS-administrativni referent-sudski zapisničar-određeno 7-Su-163-17-BJ
OGLAS-računovodstveni referent-ekonom-određeno 7-Su-253/17-BJ
Testiranje i razgovor
Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor-određeno vrijeme-ekonom
Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor-neodređeno vrijeme-sud. zapisničar
7-Su-160-17 Bjelovar
7-Su-161-17 Bjelovar
7-Su-162-17 Daruvar
OBAVIJEST-kandidati za testiranje i razgovor-na određeno-zapisničar
Zaključak o prodaji vozila
Etički kodeks državnih službenika
Javni bilježnici
Vještaci
Tumači
Besplatna pravna pomoć
Javna nabava
Plan nabave za 2017. godinu OSBJ i PSBJ
Plan javne nabave za 2015. godinu
Poziv na nadmetanje
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
PROCEDURA NABAVE
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
Procedura o zaprimanju računa
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK
FINACIJSKO IZVJEŠĆE
OS Daruvar
OS Križevci
OS Bjelovar
PS Bjelovar
Plan prijama na stručno osposobljavanje
e-Oglasna ploča sudova
Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu
Službenik za informiranje
Obrazac
Službenik za zaštitiu osobnih podataka
Plan javne nabave za 2016 godinu
Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Broj: 26-Su-771/15
U Bjelovaru, 11. studenoga 2015.g.

Na temelju članka 30. st. 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj: 28/13, 33/15, 82/15 - pročišćeni tekst) i članka 4. i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj: 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst), predsjednica Općinskog suda u Bjelovaru Alma Horvatinović donosi

PRAVILNIK
o pravu na pristup informacijama

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja tog prava, te ograničenja prava na pristup informacijama. Informacije iz članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama o radu Općinskog suda u Bjelovaru, uključujući podatke o aktivnostima objavljuju se u priopćenjima za javnost, a kao izvješća dostavljaju se nadležnim tijelima koja ih objavljuju na način dostupan javnosti.

Članak 2.

Godišnjim rasporedom poslova Općinskog suda u Bjelovaru određuje se glasnogovornik suda i službenik za informiranje.
Glasnogovornik suda daje priopćenja za javnost putem sredstava javnog informiranja u svezi s postupkom u određenom predmetu, kao i obavijesti o radu suda u skladu sa Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Službenik za informiranje:
• obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
• unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad i unutarnji ustroj Općinskog suda u Bjelovaru,
• pomaže podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

Katalog informacija

Članak 3.

U Općinskom sudu u Bjelovaru ustrojen je katalog informacija koji sadrži osobito:
• podatke o ustrojstvenim jedinicama Općinskog suda u Bjelovaru, i informacijama kojima jedinice raspolažu,
• način objavljivanja informacija,
• način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama
• razloge zbog kojih se može uskratiti pravo na pristup informacijama, način čuvanja i pohrane informacija.

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Članak 4.

U Općinskom sudu u Bjelovaru ustrojen je Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama, kojeg vodi službenik za informiranje, u skladu s odredbama Sudskog poslovnika.
Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Članak 5.

Općinski sud u Bjelovaru osigurava ovlaštenicima pravo na pristup informaciji:
• neposrednim uvidom u spise koji su predmet zahtjeva uz ograničenja određena člankom 7. ovog Pravilnika,
• prisustvovanjem na ročištima koja se održavaju u zgradi suda,
• davanjem priopćenja koja se objavljuju na web stranici Općinskog suda u Bjelovaru,
• davanjem pisanih odgovora na upite
• davanjem usmenih odgovora na upite ovlaštenicima prava na pristup informaciji, kao i u slučaju audio ili video snimanja odgovora.
Ovlaštenicima prava na pristup informaciji, omogućit će se pravo na pristup traženoj informaciji na osnovi podataka iz upisnika i spisa koji je predmet zahtjeva na pristup informaciji.
Informacija će se ograničiti na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi, a pri davanju informacije zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredbi, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.
Općinski sud u Bjelovaru će odobriti pristup u one dijelove informacije koji se s obzirom na prirodu svog sadržaja mogu objaviti.
Na Općinskom sudu u Bjelovaru audio i video snimanja ročišta nisu dopuštena, osim u iznimnim slučajevima, u kojima, na pisani zahtjev, odobrenje daje predsjednica suda uz prethodno očitovanje suca koji vodi postupak, uvažavajući sigurnosne i tehničke uvjete suda.
Pisani zahtjev za audio ili video snimanje ročišta, podnosi se predsjednici suda ili glasnogovorniku suda najkasnije u roku od 48 sati prije početka održavanja ročišta, a zahtjev koji bude podnesen izvan tog roka, odbacit će se.
Zahtjev na pristup informaciji

Članak 6.

Zahtjev ovlaštenika za pristup informaciji podnosi se u pisanom obliku (putem faxa, poštom, ili elektroničkom poštom) i usmeno službeniku za informiranje.
Zahtjev ovlaštenika za pristup informaciji treba sadržavati :
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
• razloge zbog kojih ovlaštenik traži pravo na pristup informaciji iz kojih proizlazi vjerojatnost pravnog interesa ovlaštenika.
Na potpuni zahtjev službenik za informiranje je obvezan omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana ukoliko se:
• informacija mora tražiti izvan sjedišta suda,
• jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija.
Ako je zahtjev ovlaštenika nepotpun ili nerazumljiv, službenik za informiranje će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način zahtjev će se odbaciti.
Ograničenja na pristup informaciji

Članak 7.

Pristup određenim informacijama ograničen je odredbama:
• čl. 71. do 74. Sudskog poslovnika i čl. 144. Zakona o sudovima,
• članka 307. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08), koja propisuje da sud može isključiti javnost za cijelu glavnu raspravu ili jedan njezin dio ako to zahtijevaju interesi čuvanja službene, poslovne ili osobne tajne, interesi javnog reda ili razlozi morala, te kada se mjerama za održavanje reda predviđenim Zakonom o parničnom postupku ne bi moglo osigurati nesmetano održavanje rasprave;
• članka 271. Obiteljskog zakona ("Narodne novine" broj 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07) koja propisuje da u postupku u kojem se odlučuje o statusnim stvarima javnost je isključena;
• članka 6. Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 , 88/05 i 67/08), koja propisuje da će se pri provedbi ovrhe i osiguranja paziti na dostojanstvo ovršenika, odnosno protivnika osiguranja te na to da ovrha, odnosno osiguranje za njega budu što manje nepovoljni;
• članka 8. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, koja propisuje da će tijela javne vlasti uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
• članka 8. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, koja propisuje da tijela javne vlasti mogu uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
• onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
• onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
• ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.
• članka 6. st. 5. Zakona o medijima ("Narodne novine" broj 59/04) koja propisuje da glasnogovornik suda može uskratiti davanje informacije kada su tražene informacije radi zaštite javnog interesa na propisan način određene kao državna ili vojna tajna, ili kada bi objavljivanje predstavljalo povredu tajnosti osobnih podataka sukladno zakonu, osim ako se njihovom objavom može spriječiti izvršenje težega kaznenog djela ili spriječiti neposredna opasnost za život ljudi i njihovu imovinu;
• članka 8. Zakona o tajnosti podataka ("Narodne novine" broj 79/07), koja propisuje da je zabranjeno prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku.
• članka 23. Zakona o tajnosti podataka, koja propisuje da se obveze i prava utvrđena odredbama članka 9. i 19. Zakona o tajnosti podataka mogu ograničiti na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima ako je to potrebno radi zaštite sigurnosti države; obrane; javne sigurnosti; radi prevencije, istrage, otkrivanja i gonjenja počinitelja kaznenih djela ili povreda etičkih pravila za određene profesije; radi zaštite važnoga gospodarskog ili financijskog interesa države, kulturnih dobara te radi zaštite ispitanika ili prava i sloboda drugih, u opsegu koji je nužan za ostvarivanje svrhe radi koje je ograničenje određeno.
• Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 158/09. i 3/11.) u dijelu koji se odnosi na čuvanje arhivske građe i rokove čuvanja spisa u arhivu.

Članak 8.

U dijelu prava na pristup informacijama koji nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.
Članak 9.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se od dana donošenja.

PREDSJEDNICA SUDA

Alma Horvatinović