Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda, kontakti i adrese
Kazneni odjel
Parnični odjel
Prekršajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Povijesni podaci
Suci i sudski savjetnici
Zemljišno knjižni odjel
e-izvadak
Uknjižba Z
Uknižba ZS
Uknižba brisanje Z
Uknjižba brisanje ZS
Zabilježba Z
Zabilježba ZS
Z.K. izvadak
Napomena
Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima
ZK postupci
Postupak mirenja
Kontakt
Linkovi
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 . godinu
Natječaji i oglasi
Javni natječaj administrativni referent - zapisničar 7-Su-341-20
Obavijest uz javni natječaj 7-Su-341/20
RJEŠENJE O PRIJAMU U DRŽAVNU SLUŽBU 7-SU-224/2020
Javni natječaj-sudski zapisničar 7 Su-225/2020
Obavijest uz javni natječaj 7-Su-225/2020
Javni natječaj-računovodstveni referent-ekonom 7-Su-224/2020
Obavijest uz javni natječaj 7-Su-224/2020
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJAI NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA
Plan prijama na stručno osposobljavanje
Zaključak za prodaju TEMPRE
Zaključak o prodaji vozila
Etički kodeks državnih službenika
POVJERENIK ZA ETIKU
Javni bilježnici
Vještaci
Tumači
Besplatna pravna pomoć
Javni natječaj - Zakup poslovnog prostora
Javna nabava
Poziv na nadmetanje
ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Procedura o zaprimanju računa
PROCEDURA NAPLATE VLASTITIH PRIHODA
Procedura za izdavanje putnih naloga
Pravilnik o načinu kortištenja službenih automobila
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
OS Bjelovar
Bilješka OS Bjelovar
Financijsko izvješće 2016 OS
Financijsko izvješće 2017 OS
Financijsko izvješće 2019 OS
PS Bjelovar
Bilješka PS Bjelovar
Financijsko izvješće 2016 PS
Financijsko izvješće 2017 PS
e-Oglasna ploča sudova
Službenik za informiranje
Obrazac
Službenik za zaštitiu osobnih podataka
Procedura zaprimanja računa
Oglas -prijam namještenika u državnu službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne n
Obavijest uz oglas Su 149-19
Uredbe o javnim ispravama (članak 21.)
Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst


Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.
Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.
Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.
- rođenje
- smrt
- činjenica da je osoba živa
- ime
- sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
- razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
- registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
- razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
- roditeljstvo ili posvojenje
- prebivalište i/ili boravište
- državljanstvo
- nepostojanje kaznene evidencije
- kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:
1. rodni list
2. smrtni list
3. vjenčani list
4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
5. potvrda o životnom partnerstvu
6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije
8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici
Isprave od 1-5 izdaju matični uredi, ispravu pod 6 izdaju policijske postaje, a isprave od 7-8 izdaje Ministarstvo pravosuđa. Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.
Nadalje, na području Europske unije riječ je o:
– ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
– upravnim ispravama
– javnobilježničkim ispravama
– službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
– diplomatskim i konzularnim ispravama.
Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.
Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.
Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents


ODLUKE I OBAVIJEST STRANKAMA (COVID 19)

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Bjelovaru
Ured predsjednika
Broj: 3 Su-229/2020-92
U Bjelovaru, 8. svibnja 2020.


Temeljem odredbe članka 5. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18) u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. (Narodne novine 32/20) koja se odnosi na strogu mjeru socijalnog distanciranja u razmaku od najmanje 2 (dva) metra u zatvorenom prostoru te temeljem Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. travnja 2020. o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID-19, kao i u skladu s Uputom za rad tijela državne uprave Klasa: 011-02/20-01/76 Ur. broj: 515-01/1-20-4 od 7. svibnja 2020. sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Alma Horvatinović, donosi

O D L U K U


1. Ovom odlukom utvrđuju se preventivne mjere za sprječavanje širenja zaraze uzrokovane novim koronavirusom (SARS - COV-2) bolesti (COVID-19) koje se odnose na ulazak i boravak te kretanje stranaka, zaposlenika i drugih sudionika u sjedištu Općinskog suda u Bjelovaru na adresi Josipa Jelačića 3, Bjelovar, kao i u zgradama na izdvojenim lokacijama u Stalnoj službi u Čazmi, Stalnoj službi u Daruvaru, Stalnoj službi u Garešnici, Stalnoj službi u Grubišnom Polju, Stalnoj službi u Križevcima, Stalnoj službi u Pakracu i Prekršajnog odjela u Bjelovaru.

2. Strankama, punomoćnicima i zakonskim zastupnicima stranaka kao i svim drugim sudionicima u postupku (svjedoci, vještaci i dr.) neće biti dozvoljen ulazak u zgradu bez strogog pridržavanja mjera epidemiološke zaštite i uz obavezno korištenje sredstava za dezinfekciju.

3. Dežurni službenik Pravosudne policije ili službenik odnosno namještenik raspoređen na ove poslove, dužan je utvrditi identitet osobe koja ulazi u zgradu te u aplikaciji covid.provjera@pravosudje.hr provjeriti je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zaraze koronavirusom (COVID 19). Ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih epidemioloških mjera, neće joj se dopustiti ulazak u zgradu te će se o navedenom obavijestiti nadležna epidemiološka služba.

4. Osobe koje ulaze u zgradu dužne su se cijelo vrijeme boravka u zgradi strogo pridržavati mjere socijalnog distanciranja od najmanje 2 (dva) metra u zatvorenom prostoru.5. Posebne upute za ulazak u zgrade suda:
a) Ulazak u sud radi dolaska na ročište dozvolit će se samo osobi na koju glasi poziv za ročište (odvjetnik osobno, stranka osobno, svjedok osobno itd.).
b) Ulazak u sud radi odlaska u pisarnicu (nakon što iste počnu raditi za stranke) dozvolit će se na način da u svaku pojedinu pisarnicu može ući samo jedna osoba te tek po izlasku u pisarnicu može ući iduća stranka.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 11. svibnja 2020. do daljnje drugačije odluke.Sutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave
ALMA HORVATINOVIĆ

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Bjelovaru
Ured predsjednika
Broj: 3 Su-229/2020-93
U Bjelovaru, 8. svibnja 2020.


Temeljem odredbe članka 5. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18) u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. (Narodne novine 32/20) koja se odnosi na strogu mjeru socijalnog distanciranja u razmaku od najmanje 2 (dva) metra u zatvorenom prostoru te temeljem Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. travnja 2020. o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID-19, kao i u skladu s Uputom za rad tijela državne uprave Klasa: 011-02/20-01/76 Ur. broj: 515-01/1-20-4 od 7. svibnja 2020. sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Alma Horvatinović, donosi

O D L U K U

1. Ovom odlukom uređuje se način održavanja ranije zakazanih rasprava i ročišta, kao i način zakazivanja budućih rasprava i ročišta u sudskim postupcima pred ovim sudom.

2. Ročišta pred ovim sudom smiju se održavati i zakazivati od 11. svibnja 2020. godine.

3. Ranije zakazana ročišta koja se trebaju održati od 11. svibnja 2020. nadalje, ne moraju se odgađati, ukoliko ih je moguće provesti uz propisana ograničenja iz odluke broj 3 Su-229/2020-92 od 8. svibnja 2020.

4. Od 11. svibnja 2020. prijemna i otpremna pisarnica u sjedištu suda, stalnim službama i prekršajnom odjelu primaju stranke radi predaje pismena i preuzimanja pošte iz pretinaca svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati, a zemljišnoknjižna pisarnica od 9,00 do 13,00 sati uz poštivanje strogih mjera prevencije širenja zaraze COVID-19

5. U skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. (Narodne novine 32/20) koja se odnosi na strogu mjeru socijalnog distanciranja u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru, suci i sudski savjetnici u sjedištu suda mogu zakazivati i održavati ročišta prema slijedećem rasporedu (tzv. "ročišni dani"):

a) Rasprave i ročišta u sjedištu suda radi održavanja socijalne distance sudionika, u parne datume održati će sutkinja Gordana Malvić, sutkinja Anela Batinac, sutkinja Ivanka Zeman i sutkinja Maja Sikora.

b) Rasprave i ročišta u sjedištu suda radi održavanja socijalne distance sudionika, u neparne datume održati će sutkinja Vesna Šuflaj Šestak, sutkinja Štefica Bukvić, sutkinja Sunčica Lovrić, sutkinja Mirjana Tišljar i sudac Darko Kovač.

c) Rasprave i ročišta provoditi će bez obzira na parne i neparne datume sutkinja Marija Trogrlić-Blažinić, sudac Ivica Matišić, sutkinja Ankica Janek, sutkinja Mirela Horvatić, sudac Sanjin Milošević, sudac Miroslav Borković, viša sud. savjetnica- spec. Ana Marković-Ćoso i viša sud. savjetnica – spec. Anita Zelda, budući se ispred njihovih sudnica nalazi dovoljno prostora za održavanje potrebne socijalne distance.

6. Za Stalnu službu u Čazmi, Stalnu službu u Daruvaru, Stalnu službu u Garešnici, Stalnu službu u Grubišnom Polju, Stalnu službu u Križevcima, Stalnu službu u Pakracu i Prekršajni odjela u Bjelovaru će raspored održavanja ročišta i korištenja sudnica u smislu točke 5 izreke ove odluke sastaviti voditelji stalnih službi i predsjednik prekršajnog odjela i dostaviti ga u Ured sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave.

7. Uz ograničenja određena ovom odlukom ročišta će se zakazivati i održavati prije svega u onim predmetima koji su zakonom definirani kao hitni, zatim u starim predmetima te u onima koji su ionako pred okončanjem.

8. Svaku sudnicu potrebno je opskrbiti sredstvom za dezinficiranje namještaja i ostale uredske opreme te zaštitnim maskama i rukavicama za suca ili sudskog savjetnika i zapisničara. O nabavi i raspodjeli materijala dužan je voditi brigu Odjel za materijalno financijsko poslovanje.

9. Ukoliko će na određeno ročište biti pozvano 4 ili više osoba, takvo ročište može se zakazati i održati jedino u dvorani Županijskog suda u Bjelovaru 2 kat broj 206 i to prema rasporedu i evidenciji korištenja navedene prostorije koji je potrebno unaprijed provjeriti u Uredu predsjednika Županijskog suda u Bjelovaru.

10. Ova odluka neće se primjenjivati na predmete iz kaznene grane sudovanja koji uključuju donošenje odluke o istražnom zatvoru, mjere opreza, kazneno pravna zaštita djece, maloljetnici i mlađi punoljetnici, te hitnim prekršajnim postupcima.

11. Raspored održavanja ročišta dostavit će se na znanje čistačicama, kako bi se, uz redovno čišćenje i održavanje, dodatno dezinficirale sudnice koje su korištene toga dana.

12. Strankama, punomoćnicima i zakonskim zastupnicima stranaka kao i svim drugim sudionicima u postupku pozvanima na ročište (svjedoci, vještaci i sl.) neće biti dozvoljen ulazak u zgradu suda bez zaštitne maske te uz obavezno korištenje sredstva za dezinfekciju.

13. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do daljnje drugačije odluke.


Sutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave
ALMA HORVATINOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 
Republika Hrvatska
Općinski sud u Bjelovaru
Ured predsjednika
Broj: 3 Su-229/2020
U Bjelovaru, 5. svibnja 2020.


OBAVIJEST

Obzirom na broje upite, obavještavaju se sve osobe koje imaju opravdani razlog ulaska u zgradu Općinskog suda u Bjelovaru, da su dužne prilikom ulaska u zgradu dezinficirati ruke, a za vrijeme boravka u zgradi suda koristiti zaštitne maske, jer im se u protivnom neće dopustiti ulazak u zgradu suda. Iznimno, ukoliko to nalaže hitnost u postupanju, a stranka nema zaštitnu masku, omogućit će joj se ulazak u zgradu suda nakon što joj se osigura zaštitna maska i rukaviceSutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave
ALMA HORVATINOVIĆ