Izjava sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi
Ured predsjednika suda

Broj: 41 Su-39/2018-1
Zagreb, 07. veljače 2018.Temeljem članka 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16), ja Siniša Marinović, dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu, kao čelnik tijela naručitelja iz članka 76. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, dajem slijedeću

I Z J A V U

- da istovremeno ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja;

- da nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5% u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja;

- da osoba povezana sa mnom u smislu članka 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (srodnik po krvi u pravoj liniji ili pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenika) istovremeno ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja te da nije vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5% u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvođač potencijalno odabranog ponuditelja.Predsjednik suda

Siniša Marinović