Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - Čistačica - 23.07.2020.
JAVNI NATJEČAJ - 08.07.2020.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - sudski savjetnik 30.01.2020.
Rješenje o prijmu 27.02.2020.
Poziv na testiranje 12.02.2020.
OGLAS - sudski savjetnik i administrativni referent - sudski zapisničar 20.12.2019.
Rješenje o prijmu 27.01.2020.
Poziv na testiranje 02.01.2020.
OGLAS - vozač-dostavljač 25.09.2019.
Rješenje o prijmu 05.11.2019.
Obavijest kandidatima 16.10.2019.
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave 41 Su-67/20 od 24.02.2020)
Odluka o odabiru
Jednostavna nabava
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave 41 Su-66/20 od 03.02.2020)
Odluka o odabiru
Jednostavna nabava
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave 41 Su-323/19 od 31.01.2020)
Odluka o odabiru
Odluka o prodaji službenog vozila 28.11.2019.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Profil naručitelja
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Pravilnik o postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Poziv na testiranje 12.02.2020.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ured predsjednika suda
Broj: 7 Su-59/2020
Zagreb, 12. veljače 2020. godine 

 

Na temelju članka 61. stavak 11 Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), a temeljem OGLASA objavljenog na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i stranici Ministarstva uprave, te na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30. siječnja 2020. godine za prijem u državnu službu u Općinski kazneni sud u Zagrebu na određeno vrijeme, objavljuje ;

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA I RAZGOVORA 

 

Testiranje (pisana provjera znanja) i razgovor (intervju) u postupku prijma u državnu službu za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto sudski savjetnik - 1 (jedan) izvršitelj/ica i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se: dana 20. veljače 2020. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (dvorana 05, prizemlje). Usmeni dio testiranja (intervju) za kandidate koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja održat će se neposredno nakon pismenog testiranja.
Kandidat/kinja koji ne pristupi testiranju u zakazanom terminu više se ne smatra kandidatom u postupku. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/ istovremeno s objavom natječaja.
Sadržaj i način testiranja: u prvoj fazi testiranja koja se sastoji od pisane provjere znanja, mogu pristupiti kandidati s liste kandidata objavljenoj na web stranicama suda, a ne mogu pristupiti osobe koje su dobile obavijest da se ne smatraju kandidatima prijavljenima na OGLAS.


Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočenje isprave radi utvrđivanja identiteta (važeća osobna iskaznica ili putovnica). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju. Nakon utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi za pisanu provjeru znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pisane provjere znanja, kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Komisija neće bodovati. Za pisanu provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova za svako područje testiranja.

 

Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene pisane provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, te kandidati pristupaju drugoj fazi testiranja. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj pisanoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
U drugu fazu testiranja koja se sastoji od razgovora sa kandidatima (intervjua) uputiti će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u svim područjima.
Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultat intervjua vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu za svako radno mjesto.
Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.


Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu kandidata izabranih u državnu službu koje se dostavlja javnom objavom svim kandidatima prijavljenim na oglas putem web stranice Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranice Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/. Dostava rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave. Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na navedeni postupak prijema.
 

Komisija za provedbu oglasa 

 

Lista kandidata za radno mjesto sudski savjetnik:

1. D.Ć.
2. K.M.
3. I.P.
 

Komisija za provedbu oglasa