Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Odluka o izboru 1.4.2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ilica-Selska, Ilica 207
Ured predsjednika suda
7 Su-70/19
Zagreb, 01. travnja 2019. godine
 

Predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, temeljem članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13, 33/15,82/15, 82/16 i 67/18), članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), članka 4. stavka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18, 2/19 - Dodatak), temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/19-04/71, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-03 od 07. veljače 2019. godine, u postupku prijma u državnu službu radi zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu, donosi sljedeću

 

ODLUKU
O IZBORU KANDIDATA
 

1) Ivanka Kunić, iz Zlatara, sa završenom osnovnom školom, prima se u državnu službu radi zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto čistačica, namještenik IV vrste.

2) Agata Grgić, iz Vrbovca, sa završenom osnovnom školom, prima se se u državnu službu radi zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto čistačica, namještenik IV vrste.

3) Namještenicama se utvrđuje obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.

4) Po izvršnosti ove odluke sa namještenicama će se sklopiti ugovori o radu, u kojima će se utvrditi sva prava i obveze iz radnog odnosa.
 

Obrazloženje

 

Općinski kazneni sud u Zagrebu objavio je na web stranici suda i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 31 dana 13. veljače 2019. godine Oglas za prijem namještenika u radni odnos, sklapanjem ugovora o radu na radno mjesto čistačica - 2 (dva) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme.
U oglasu je navedeno da kandidati osim ispunjavanja formalnih uvjete navedenih u Oglasu, općih uvjeta za prijem u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima, uz nepostojanje zapreka iz članka 49. Zakona o državnim službenicima, moraju ispunjavati i stručne uvjete za prijem: niža stručna sprema ili osnovna škola.
Predsjednik suda je dana 01. ožujka 2019. godine imenovano komisiju za provedbu Oglasa (u daljnjem tekstu - Komisija).
Na oglas za navedeno radno mjesto, sveukupno je pristiglo 15 prijava. Od sveukupno pristiglih prijava, Komisija je utvrdila da 3 (tri) prijave ne ispunjavaju formalni uvjet u vidu vlastoručno potpisane prijave, te su kandidati o navedenom obaviješteni pisanim putem.
Komisija je utvrdila listu kandidata koji ispunjavaju stručne i formalne uvjete iz Oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te iste kandidate pozvala na razgovor (intervju) za dan 15. ožujka 2019. godine, putem obavijesti na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu istaknutoj dana 06. ožujka 2019. godine.
Razgovoru je pristupilo 5 (pet) kandidatkinja. Sukladno odredbama propisanim u Oglasu, kandidati koji nisu pristupili razgovoru više se ne smatraju kandidatom u postupku. Komisija je u razgovoru utvrđivala interese, motivaciju za rad kao i stečeno radno iskustvo u njihovu dotadašnjem radu.
Komisija je dostavila predsjedniku suda izvješće o provedenom postupku oglasa, zajedno sa rang-listom kandidata. Predsjednik suda donio je odluku za prijem u radni odnos prve dvije kandidatkinje sa rang liste i koje su ostvarile najviše bodova na razgovoru sa Komisijom, a koje kandidatkinje ispunjavaju sve formalne uvjete iz Oglasa, a što je utvrđeno na temelju dokumentacije koje su kandidatkinje dostavile uz prijavu.
Po službenoj dužnosti provjereno je nepostojanje zapreka za izbor kandidatkinja iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Nakon izvršene provjere, utvrđeno je da za jednu od izabranih kandidatkinja postoje zapreke za prijem u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima, te stoga sa istom nije moguće sklopiti ugovor o radu.
Predsjednik suda je, dana 27. ožujka 2019. godine, donio odluku da se izabire sljedeći kandidat sa rang liste po broju bodova za radno mjesto čistačice, i to Agata Grgić. Za istu je također po službenoj dužnosti provjereno postojanje zapreka iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Nakon provedenih provjera iz članka 49. Zakona o državnim službenicima za obje izabrane kandidatkinje, provjereno je i da se protiv imenovanih kandidatkinja ne vodi kazneni postupak a što je utvrđeno uvidom u Uvjerenja o kaznenom postupku. Također je utvrđeno, da kandidatkinje imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta čistačice, što je utvrđenom uvidom u dostavljeno Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.
Probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca utvrđen je na temelju odredbi članka 5. Kolektivnog ugovora. Ukoliko imenovane ne zadovolje na probnom radu, otkazat će im se ugovor o radu. Ukoliko se otkaz ugovora o radu ne dostavi najkasnije do posljednjeg dana probnog rada, smatram će se da su namještenice zadovoljile na probnom radu.
U skladu s odredbom članka 4. stavka 4. Kolektivnog ugovora, ova Odluka dostavlja se kandidatima u postupku javnom objavom na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave ove Odluke.
Sukladno odredbi članka 4. stavka 2. Kolektivnog ugovora, po izvršnosti ove odluke sa imenovanim kandidatkinja će se sklopiti ugovor o radu.
Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke kandidat u postupku ima pravo prigovora predsjedniku suda u roku od 8 (osam) dana od dana dostave odluke javnom objavom. Prigovor se predaje u 2 (dva) primjerka preporučeno poštom ili neposredno u pisanom obliku, Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Ured predsjednika, Ilica-Selska, Ilica 207, Zagreb.
 

Predsjednik suda
Vinko Mioč


DNA:
- svim kandidatima javnom objavom
- u spis