Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Rješenje o prijmu 25.3.2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ilica-Selska, Ilica 207
Ured predsjednika suda
7 Su-69/19
Zagreb, 22. ožujka 2019. godine
 

 

Na temelju članka 63. i članka 52. st. 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17) uz prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa broj Klasa:119-02/19-04/2, Urbroj:514-04-01-03-19-03, od 10. siječnja 2019. godine, predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Vinko Mioč, donosi

 

 

 

Rješenje
o prijmu u državnu službu

 


1. Aužina Nevena iz Splita, magistar prava, s položenim pravosudnim ispitom, prima se u državnu službu u Općinski kazneni sud u Zagrebu, na radno mjesto sudskog savjetnika, radno mjesto I vrste, na neodređeno vrijeme.

2. Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od tri mjeseca od dana prijama u državnu službu.

3. Po izvršnosti ovog rješenja, posebnim rješenjem o rasporedu utvrditi će se dan stupanja izabranog kandidata u službu te ostala prava i obveze s osnove službe.


Obrazloženje

U Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu proveden je postupak za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar 1 izvršitelja/ice i radno mjesto sudski savjetnik 1 izvršitelj/ica, temeljem javnog natječaja koji je objavljen dana 13. veljače 2019. godine u Narodnim novinama broj 15/2019, na web stranici Ministarstva uprave, na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 31.
Po izvršenoj provjeri, dana 12. veljače 2019. godine putem web aplikacije CIRCA utvrđeno je, da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete za radna mjesta za koja je javni natječaj raspisan.
U objavljenom javnom natječaju navedeno je, da kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima, dok su stručni uvjeti za prijam na radno mjesto sudski savjetnik - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava, odnosno, visoka stručna sprema - diplomirani pravnik sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i položen pravosudni ispit. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je osam dana od dana objave u Narodnim novinama, te je isti tekao od 13. do 21. veljače 2019. godine.
Postupak za provedbu javnog natječaja provela je Komisija za provedbu natječaja (dalje Komisija) imenovana od strane predsjednika Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, odlukom od 01. ožujka 2019. godine, sukladno odredbi članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/2017 - dalje u tekstu Uredba).
Na javni natječaj za radno mjesto sudski savjetnik pristiglo je sveukupno 8 (osam) prijava, i sve prijave su bile uredne, potpune i pravodobne.
Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete za prijem u državnu službu pozvani su na testiranje zakazano za dan 19. ožujka 2019., putem Obavijesti koja je istaknuta dana 06. ožujka 2019. godine na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, a sve u skladu s postupkom utvrđenim Uredbom.
Testiranje za radno mjesto sudski savjetnik sastojalo od pisane provjere poznavanja Ustavnog ustrojstva RH, te Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog Zakona i Zakona o sudovima za mladež. Pristupilo je ukupno 5 (pet) kandidata/tkinja. Na provedenom testiranju bilo je potrebno ostvariti minimalno 5 bodova iz svakog područja testiranja.
Nakon provedenog testiranja, svi kandidati su zadovoljili kriterije, te su istog dana pristupili razgovoru s Komisijom, ukupno njih pet. Svrha razgovora s Komisijom je bila da se u neposrednom kontaktu utvrdi prethodno radno iskustvo kandidata, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.
Nakon provedenog testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama, Komisija je utvrdila rang-listu prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru sa istima, te je predsjedniku suda dostavila Izvješće o provedenom postupku od 19. ožujka 2019. godine s prijedlogom da na radno mjesto sudski savjetnik bude izabran prvi kandidat s rang liste s ukupno ostvarenim najvećim brojem bodova. Predsjednik suda je donio odluku da se u državnu službu prima Nevena Aužina.
Kandidatkinja Nevena Aužina ispunjava sve formalne uvjete iz javnog natječaja, te je u postupku provjere znanja i intervjuu postigla ukupno najviše bodova u odnosu na druge kandidate/kinje (28,50 bodova). U razgovoru s Komisijom pokazala je izuzetnu motivaciju i profesionalnost za rad na radnom mjestu sudskog savjetnika. Naime, navedena kandidatkinja pokazala je izuzetnu spremnost za učenje i rad u kolektivu, kao i motiviranost za stjecanje novog znanja i iskustava. Temeljem uvida u dokumentaciju utvrđeno je, da je diplomirala na Pravnom fakultetu u Splitu te da je kod dosadašnjeg poslodavca stekla potrebno pretpostavke za stjecanje znanja za rad na radnom mjestu sudskog savjetnika.
Uvidom u uvjerenje, koje je imenovana dostavila utvrđeno je, da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, a po službenoj dužnosti izvršena je provjera i utvrđeno je, da za imenovanu ne postoji zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Također je uvidom u dostavljena uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti utvrđeno da imenovana ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta sudskog savjetnika, sukladno članu 18. i 19. Uredbe.
Dužina probnog rada utvrđena je temeljem odredbe članka 53., stavka 3. Zakona o državnim službenicima.
U skladu s odredbom članka 61. stavka 7. Zakona o državnim službenicima, ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/ a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.
Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog (8) dana od dana javne objave Rješenje o prijemu u državnu službu na web stranici Ministarstva uprave.

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci.


Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu. Žalba se izjavljuje neposredno u pisanom obliku, poštom ili usmeno na zapisnik, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Sudske uprave Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica-Selska, Ilica 207, Zagreb. 

 

Predsjednik suda:
Vinko Mioč

 

 

Dostaviti:
1. Svim kandidatima - putem javne objave
2. web stranica Općinskog kaznenog suda u Zagrebu
3. web stranica Ministarstva uprave - elektroničkim putem u PDF formatu
4. Ministarstvu pravosuđa RH - po pravomoćnosti i izvršnosti
5. Ministarstvo uprave RH - po pravomoćnosti i izvršnosti
6. Računovodstvo
7. u osobni očevidnik
8. spis