Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Poziv na testiranje 25.3.2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ured predsjednika suda
Broj: 7 Su-91/19
Zagreb, 25. ožujka 2019. godine
 

Na temelju članka 4. i 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine 78/17 - u daljnjem tekstu Uredba), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 21/19 od dana 01. ožujka 2019. godine, u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 45, na web stranici Ministarstva uprave te na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, za prijem u državnu službu u Općinski kazneni sud u Zagrebu na neodređeno vrijeme, objavljuje

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA I RAZGOVORA

 

Testiranje (pisana provjera znanja) i razgovor (intervju) u postupku prijma u državnu službu za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto sudski savjetnik - 1 (jedan) izvršitelj/ica i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se:

dana 04. travnja 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (dvorana 117, I kat)

Temeljem članka 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi kandidat/kinja koji ne pristupi testiranju u zakazanom terminu više se ne smatra kandidatom u postupku.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/ istovremeno s objavom natječaja.

Sadržaj i način testiranja:

Temeljem članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi testiranje se provodi u dvije faze.
U prvu fazu testiranja koja se sastoji od pisane provjere znanja, mogu pristupiti kandidati s liste kandidata iz članka 8. stavka 4. podstavka 3. Uredbe koja je sastavni dio ove obavijesti, a ne mogu pristupiti osobe koje su dobile obavijest u skladu s člankom 9. Uredbe da se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočenje isprave radi utvrđivanja identiteta (važeća osobna iskaznica ili putovnica). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju. Nakon utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi za pisanu provjeru znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pisane provjere znanja, kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Komisija neće bodovati. Za pisanu provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova za svako područje testiranja.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene pisane provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, te kandidati pristupaju drugoj fazi testiranja. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj pisanoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
U drugu fazu testiranja koja se sastoji od razgovora sa kandidatima (intervjua) uputiti će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u svim područjima testiranja u skladu s odredbama članka 13. i 14. Uredbe.
Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultat intervjua vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog razgovora, u skladu sa člankom 15. Uredbe, Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu za svako radno mjesto.
U skladu sa člankom 17. Uredbe, Komisija dostavlja predsjedniku suda izvješće o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
U skladu sa člankom 18. Uredbe, izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Predsjednik suda donosi rješenje o prijmu kandidata izabranih u državnu službu koje se dostavlja javnom objavom svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj putem web stranice Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranice Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/. Dostava rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na navedeni postupak prijema.
Kandidat koji je pristupio testiranju, može protiv rješenja o prijemu u državnu službu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi pisano u dva primjerka Sudskoj upravi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu.


Komisija za provedbu oglasa

 

Lista kandidata za radno mjesto sudski savjetnik (prezime, ime):
1. Au. N.
2. Bu. M.
3. Ču. K.
4. Hl. I.
5. Hr. M.
6. Ju.S.
7. Ma. K.
8. Mi. T.
9. Pa. Je. I.
10. Se. D.
11. Šv. N.
 

Komisija za provedbu oglasa