Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ilica-Selska, Ilica 207
Ured predsjednika suda
7 Su-70/2019
Zagreb, 13. veljače 2019. godine

 

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), članka 4 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18, 2/19 - Dodatak) i prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske KLASA: 119-02/19-04/71, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-03 od 07. veljače 2019, Općinski kazneni sud u Zagrebu objavljuje

 

 

OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos
 

 

na radno mjesto čistačica - 2 (dva) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:
- niža stručna sprema ili osnovna škola

Opis poslova:
- dnevno čišćenje sudskih prostorija i sudskog inventara, održavanje čistoće vanjskog prostora sudske zgrade te i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Za namještenika u državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu oglasa odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Osobe se primaju uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o ispunjavaju formalnih uvjeta iz oglasa
 

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stečenoj školskoj spremi (preslika školske svjedodžbe)
- presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz  neposredno ili preporučeno poštom na adresu Općinski kazneni sud u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Ilica 207, s naznakom: "Prijava na oglas za radno mjesto čistačice ".

Kandidat/kinja koji/a nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom u postupku. Obavijest će se dostaviti putem elektroničke pošte koju je kandidat naznačio u prijavi.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 - pročišćeni tekst,152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izbor kandidata za prijem namještenika obavlja Komisija za provedbu postupka prijma namještenika (dalje u tekstu: Komisija) na temelju rezultata razgovora sa kandidatima.

Komisiju imenuje predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te obavlja testiranje putem strukturiranog razgovora (intervju) s kandidatima i utvrđuje rang listu kandidata.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora, objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog razgovor, na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/ u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi".

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Izabrani kandidat/kinja biti će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o izboru, dostavi uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u radni odnos.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke o izboru izabranog kandidata na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave. 

 

 

Općinski kazneni sud u Zagrebu
Predsjednik suda:
Vinko Mioč