Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ilica-Selska, Ilica 207
Ured predsjednika suda
7 Su-204/18
Zagreb, 20. prosinca 2018. godine 

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), uz prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/18-04/739, URBROJ: 514-04-01-03-18-03 od 12. listopada 2018. godine, KLASA: 119-02/18-04/414, URBROJ: 514-04-01-01-01-18-03 od 02. srpnja 2018. godine, KLASA: 119-02/18-04/671, URBROJ: 514-04-01-01-01-18-03 od 12. studenog 2018. godine, KLASA:119-02/18-04/754, URBROJ: 514-04-01-03-18-02 od 12. studenog 2018. godine, KLASA:119-02/18-04/420, URBROJ:514-04-01-01-01-18-03 od 02. srpnja i 13. prosinca 2018. godine i KLASA:119-02/18-04/668, URBROJ: 514-04-01-01-01-18-05 od 17. prosinca 2018. godine, Općinski kazneni sud u Zagrebu, raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1. Administrativni referent - sudski zapisničar - 3 (tri) izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke
- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen državni stručni ispit

2. Sudski savjetnik - 2 (dva) izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava, odnosno, visoka stručna sprema - diplomirani pravnik sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- položen pravosudni ispit

3. Administrativni referent - upisničar - 4 (četiri) izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke
- poznavanje rada na računalu
- najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenik/ica se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Na radna mjesta pod brojem 1. i 3. se mogu javiti i kandidati/tkinje koji nemaju navedenu srednju stručnu spremu, ali imaju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu odgovarajuću četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke.

Na radna mjesta pod brojem 1. i 3. se mogu javiti i kandidati/tkinje koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od 6 (šest) mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti (obavezna dokumentacija):

- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- presliku svjedodžbe za radna mjesta pod brojem 1. i 3.
- presliku diplome za radno mjesto pod brojem 2.
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit, za radna mjesta pod brojem 1. i 3.
- presliku uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu za radna mjesta pod brojem 2.
- presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 (osam) dana od dana objave u "Narodnim novinama".
 

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Općinski kazneni sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Ilica 207, s naznakom "Prijava na javni natječaj" te u nastavku redni broj i naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu, putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 - pročišćeni tekst,152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/tkinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuju na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja i daktilografsko testiranje za radno mjesto broj 1) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja, sadržaj i način testiranja, objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/ u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi".

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/ u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi" istovremeno s objavom javnog natječaja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu će obustaviti postupak natječaja.

O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranih kandidata na web stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/ i na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Općinski kazneni sud u Zagrebu
Predsjednik suda
Vinko Mioč