Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ured predsjednika suda
Broj: 7 Su-65/2018
Zagreb, 20. ožujka 2018. godine
 

Na temelju članka 51. Zakona o državnim službenicima (NN 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka USRH i 61/17) i članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17) Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 11/18 od 02. veljače 2018. godine, u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 26, na web stranici Ministarstva uprave te na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, za prijem u državnu službu u Općinski kazneni sud u Zagrebu, jednog (1) izvršitelja na radno mjesto administrativnog referenta/ice – sudskog zapisničara/ke, na neodređeno vrijeme, objavljuje:

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA I RAZGOVORA

 

Testiranje (prva i druga faza testiranja) i razgovor u postupku prijema u državnu službu jednog (1) izvršitelja na radno mjesto administrativnog referenta/ice – sudskog zapisničara/ke, na neodređeno vrijeme, za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana:

 

28. ožujka 2018. godine sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (dvorana 117/ I kat).

 

Temeljem članka 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi kandidat/kinja koji ne pristupi testiranju u zakazanom terminu više se ne smatra kandidatom u postupku.

Način i pravila testiranja:

Temeljem članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja koja se sastoji od pisane provjere znanja, mogu pristupiti svi kandidati koji su dostavili pravovremenu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a ne mogu pristupiti osobe koje su dobile obavijest da se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočenje isprave radi utvrđivanja identiteta (važeća osobna iskaznica ili putovnica). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju. Nakon utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi za pisanu provjeru znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti, kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjeno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Komisija neće bodovati.
Za pisanu provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova za svako područje testiranja ( Ustav RH - 85/10-pročišćeni tekst i Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17).
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene pisane provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, te 15 najboljih kandidata pristupaju drugoj fazi testiranja. Ako na pisanom testiranju zadovolji manje od 15 kandidata, u drugu fazu testiranja, pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili na pisanom testiranju. Rezultati prve faze testiranja biti će objavljeni odmah.
Druga faza testiranja sastoji se od daktilografskog testiranja (prijepis i diktat). Komisija na daktilografskom testiranju dodjeljuje svakom kandidatu od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na daktilografskom testiranju ako su za svaki dio provjere (prijepis i diktat) dobili najmanje 5 bodova.
Na razgovor s Komisijom (intervju) uputiti će se 10 kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.
Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultat intervjua vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenih testiranja i razgovora, Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Komisija dostavlja predsjedniku suda izvješće o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Predsjednik suda donosi rješenje o prijemu kandidata izabranih u državnu službu koje se dostavlja javnom objavom svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj putem web stranice Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranice Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/. Dostava rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na navedeni postupak prijema.
Kandidat koji je pristupio testiranju, može protiv rješenja o prijemu u državnu službu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi pisano u dva primjerka Sudskoj upravi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu.
 

Komisija za provedbu javnog natječaja