Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ilica-Selska, Ilica 207

 

Ured predsjednika suda
7 Su-68/18
Zagreb, 02. veljače 2018. godine
 

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/18-04/45, URBROJ: 514-04-01-03-18-02 od 29. siječnja 2018. godine i KLASA: 119-02/18-04/46, URBROJ: 514-04-01-03-18-02 od 29. siječnja 2018. godine, Općinski kazneni sud u Zagrebu, raspisuje

 

 

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 

1. Administrativni referent - upisničar, jedan/na (1) izvršitelj/ica, do povratka odsutne službenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke
- položen državni stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. Administrativni referent - sudski zapisničar - četiri (4) izvršitelja/ica, do povratka odsutnih službenica s rodiljnog/roditeljskog dopusta

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke
- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/tkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48 Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49 Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu javiti i kandidati/tkinje koji nemaju navedenu srednju stručnu spremu, ali imaju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu odgovarajuću četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/tkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- presliku svjedodžbe
- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit
- presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu Općinski kazneni sud u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Ilica 207, s naznakom: "Prijava na oglas za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar/administrativni referent - upisničar", ovisno na koji oglas se prijavljuje.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidate/kinje prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete, čije su prijave pravodobne i potpune provest će se testiranje. Testiranje za radno mjesto pod oznakom broj 1. administrativni referent - upisničar se sastoji od provjere znanja područja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni referent - upisničar - pisani dio testiranja i razgovora komisije s kandidatima - intervju.

Testiranje za radno mjesto pod oznakom broj 2. administrativni referent - sudski zapisničar se sastoji od provjere znanja područja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te znanja rada na računalu (daktilografsko testiranje) - pisani dio testiranja, i razgovora Komisije s kandidatima - intervju.

Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Izabrani kandidat/tkinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način na koji će se vršiti testiranje, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz, istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja, objavit će se na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz pod nazivom "Natječaji i oglasi", najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


 

Općinski kazneni sud u Zagrebu
Predsjednik suda:
Vinko Mioč