Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Odjel za mladež
Natječaji i oglasi
OGLAS - vozač 27.05.2019.
Odluka o izboru kandidata 28.6.2019.
Obavijest kandidatima 10.06.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 04.03.2019.
Rješenje o prijmu 24.4.2019.
Poziv na testiranje 25.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
JAVNI NATJEČAJ - 14.02.2019.
Rješenje o prijmu 25.3.2019.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka 15.3.2019.
Poziv na testiranje 6.3.2019.
Obavijest uz javni natječaj
OGLAS - Čistačica - 13.02.2019.
Odluka o izboru 1.4.2019.
Obavijest kandidatima 6.3.2019.
JAVNI NATJEČAJ - 24.12.2018.
Rješenja o prijmu 8.2.2019.
Poziv na testiranje 18.1.2019.
Obavijest uz javni natječaj
Administrativni referent - sudski zapisničar 7.5.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar 12.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Obavijest uz javni natječaj 12.02.2018.
Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 20.3.2018.
Obavijest uz javni natječaj 05.02.2018.
Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa
Uvjerenje o kaznenom postupku
Obrazac br.9
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017-2018
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Procedure
Pozivi i rješenja
Kućni red
Radno vrijeme za stranke
Kontakt
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Pravo na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2017.
Odluke
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
Financijski izvještaji
e-Oglasna i e-Predmet
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravila i obavijesti za posjet pritvorenicima

Ovdje možete preuzeti upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima.

 

pritvor.doc

Administrativni referent - sudski zapisničar 05.02.2018.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU
Ilica-Selska, Ilica 207 
 

Ured predsjednika suda
7 Su-65/18
Zagreb, 30. siječnja 2018. godine 
 

Sukladno članku 45 Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), uz prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa Klasa:119-02/17-04/632, URBROJ:514-03-02-01-02-17-02, od 20. studenog 2017. godine, Općinski kazneni sud u Zagrebu, raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: 

 

Administrativni referent - sudski zapisničar - jedan (1) izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke
- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na radno mjesto mogu se javiti i kandidati/tkinje koji nemaju navedenu srednju stručnu spremu, ali imaju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu odgovarajuću četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke.

Na radno mjesto se mogu javiti i kandidati/tkinje koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 

Službenik/ica se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti (obavezna dokumentacija):

- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- presliku svjedodžbe
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
- presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski kazneni sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Ilica 207, (poštom i predajom u Prijemnu pisarnicu Suda), s naznakom "Prijava na javni natječaj" te u nastavku redni broj i naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakon o pravima nacionalnih manjina (NN broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/tkinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu, dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuju na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja područja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te znanja rada na računalu (daktilografsko testiranje) - pisani dio testiranja, i razgovora Komisije s kandidatima - intervju.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta, objavit će se na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi" istovremeno s objavom ovog javnog natječaja.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi" istovremeno s objavom ovog javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja, sadržaj i način testiranja, objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/ u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi". 
 


Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Općinskog kaznenog suda u Zagrebu će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/oksz

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave. 

 

 

Predsjednik suda:
Vinko Mioč