Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Stalna služba u Sesvetama
Stalna služba u Dugom Selu
Stalna služba u Sv. Ivanu Zelini
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam na radno mjesto - sudski savjetnik - 2 izvršitelja
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto- 1 viši sudski referent-zemljišnoknjižni, 1 sudski zapisničar
Poziv na testiranje - 1 ZK referent
Poziv na intervju-1 ZK referent
Poziv na testiranje - 1 sudski zapisničar
Javni natječaj-administrativni referent-upisničar-4 izvršitelja/ice
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto-sudski savjetnik-15 izvršitelja/ica
Poziv na testiranje
Poziv na intervju
Oglas za prijam na radno mjesto adm.ref.- sudski zapisničar - 9 izvršitelja/ica
Poziv na daktilografsko testiranje i intervju
Javni natječaj-administrativni referent-sudski zapisničar-5 izvršitelja/ica
Poziv na testiranje
Obavijest kandidatima o danu daktilografskog testiranja
Javni natječaj- sudski ref.- zemljišnoknjižni- 1 izvr., administrativni ref.-upisničar- 1 izvr.
Javni natječaj-sudski savjetnik-2 izvršitelja/ice
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Poziv na intervju
NOVO - Javni poziv na stručno osposobljavanje
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Korisni linkovi
Javna nabava
Izjava sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Bagatelna nabava
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Općinski građanski sud u Zagrebu

OBAVIJESTNa temelju članka 23. stavak 2. i članka 38. stavak 1. Sudskog poslovnika (Narodne Novine 37/14, 49/14, 8/15) Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog građanskog suda u Zagrebu donosi sljedeću

O D L U K U

I      U razdoblju od 1. srpnja 2015. do 31. kolovoza 2015. godine na Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu;

- stranke će se primati od 8.00-12,15 sati,

- odvjetnici, javni bilježnici i ostali primat će se od 13.00-15.00 sati,

- šalteri će raditi samo u prvoj smjeni,

- nema redovnih primanja odvjetnika srijedom od strane Predsjednice i Zamjenice predsjednice odjela


II      Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 1. rujna 2015. godine nastavlja uobičajenim radnim vremenom.

OBAVIJESTObavještavaju se stranke da je u tijeku preseljenje dijela Ovršnog i Izvanparničnog odjela sa lokacije u Vodnikovoj 14 na lokaciju u Vukovarsku 84 (glavna zgrada suda) te će preseljenje referada biti u razdoblju od 15.-19. lipnja 2015.

Suci i sudski savjetnici sa lokacije iz Vodnikove 14 sele se u sljedeće sudnice zgrade u Vukovarskoj 84.

sutkinja Renata Košir Skračić soba 112/ I. kat
sutkinja Srebrenka Fikeys soba 114/ I. kat
sutkinja Ljerka Ivasić soba 137/ I. kat
viši sudski savjetnik Mario Samardžić soba 133/ I. kat
sudska savjetnica Željka Nenadović soba 416/ IV. kat
sudska savjetnica Andrea Kučkovečki soba 507/ V. kat

Sva ročišta koja su bila zakazana u Vodnikovoj 14 održat će se u Vukovarskoj 84 u naprijed navedenim sudnicama. Upućuju se stranke da dan prije održavanja ročišta u pisarnici provjere na kojoj će se lokaciji održati ročište, budući će se u tjednu od 15.-19. lipnja 2015. većina ročišta održavati na lokaciji u Vodnikovoj 14.

O-pisarnica je premještena u sobu 326/III. kat. Telefonski broj: 6126-624. R1, R2 i Pom pisarnica je premještena u sobu 331/III. kat. Telefonski broj: 6126-515.

Pisarnice neće primati stranke 15. i 16. lipnja 2015. zbog preseljenja.OBAVIJESTNa temelju članka 38. stavak 1. i članka 42. stavak 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine 37/14, 49/14, 8/15 i 35/15) Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog građanskog suda u Zagrebu donosi

O D L U K U

I      Ostavinska i izvanparnična pisarnica Općinskog građanskog suda u Zagrebu u Vodnikovoj 14, dana 15. i 16. lipnja 2015. godine neće primati stranke u uredno radno vrijeme.

II      Od 17. lipnja 2015. ostavinska i izvanparnična pisarnica Općinskog građanskog suda u Zagrebu nastavlja s radom uobičajenim radnim vremenom na adresi Ulica grada Vukovara 84.

OBAVIJESTSukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine Općinskom građanskom sudu u Zagrebu se kao stalna služba pripaja Općinski sud u Sesvetama sa svojim dosadašnjim stalnim službama, te nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
 
Zagrebačka 22, Sesvete
 
Zagrebačka 22, Dugo Selo
 
Vatrogasna 1a, Sveti Ivan ZelinaTemeljem odredbe čl.9. Zakona o područjima i sjedištima sudova
(«Narodne novine» broj 3/94, 104/97, 59/01 i 121/05) Ministrica
pravosuđa, gospođa Ana Lovrin, donijela je 06.rujna 2007.godine
rješenje kojim Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski kazneni
sud u Zagrebu započinju s radom 01.listopada 2007.godine.
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84, Zagreb
 
Općinski kazneni sud u Zagrebu
Ilica 207, Zagreb


Općinski radni sud u Zagrebu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine" broj 84/11) ustanovljen je Općinski radni sud u Zagrebu koji je počeo s radom 1. siječnja 2012. te je preuzeo u rad sve radne sporove koji do 31. prosinca 2011. nisu pravomoćno okončani pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu.

WEB stranica Općinskog radnog suda u Zagrebu

P R I O P Ć E NJ E Z A J A V N O S T

U vezi niza medijskih izjava, novinskih napisa, te napisa na web portalima kao i raznih interpretacija te prenošenja tih interpretacija vezano uz provođenje deložacije obitelji Cvjetković, a u cilju točnog informiranja javnosti dajemo sljedeće priopćenje:


U medijima se svakodnevno navodi da je sudski vještak donio nalaz i mišljenje da je dug C.T. prema C.b. d.d. Zagreb otplaćen u cijelosti odnosno preplaćen te se navodi da sutkinja koji vodi ovršni predmet nije odlučivala o pravu na dom osoba koje žive u predmetnoj nekretnini. Ti su navodi netočni te suprotni pravomoćnoj sudskoj odluci i rješenju suda od 13. ožujka 2015.


Pod brojem P-12618/2002 T. C. izjavio je tužbu protiv C. b. d.d. Zagreb radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. U istom je provedeno financijsko vještačenje te je sudski vještak utvrdio da je nepodmireni dug na dan 31. ožujka 1999. iznosio 497.212,20 kn, a na dan 9. veljače 2009. dug je iznosio 1.270.487,17 kn. Nakon ocjene provedenog financijskog vještačenja i svih drugih dokaza u postupku sud je presudom od 26. lipnja 2009. odbio tužbeni zahtjev tužitelja T.C. radi proglašenja ovrhe određene rješenjem o ovrsi posl. broj Ovr-1255/99 nedopuštenom. U presudi je prihvatio u cijelosti nalaz i mišljenje vještaka da je zadnja uplata po ugovoru o kreditu bila 16. ožujka 1999. odnosno prije pokretanja ovršnog postupka te da nakon toga nisu vršene nikakve uplate pa dug radi čije je naplate određena ovrha i dalje postoji. Navedena presuda potvrđena je presudom Županijskog suda u Zagrebu posl. broj Gž-7720/09 od 9. listopada 2012.


Dakle, pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno je da dug postoji, da je isti na dan 9. veljače 2009. iznosio 1.270.487,17 kn, te da nakon 16. ožujka 1999. nije bilo nikakvih uplata od strane osobe koja je novac na ime kredita od banke primila.


Zakon o sudovima u čl. 6 st. 3 propisuje: „Svatko u Republici Hrvatskoj dužan je poštivati pravomoćnu i ovršnu odnosno izvršnu sudsku odluku i njoj se pokoriti.“


Parnični postupak koji se vodi radi utvrđenja ništavosti ugovora o kreditu i u kojem postupku je donesen nalaz i mišljenje sudskog vještaka koji tvrdi da je dug preplaćen nije pravomoćno dovršen. Provedene dokaze u postupku ovlašten je ocjenjivati samo sud, pa svako tumačenje od strane stranaka u postupku nije od utjecaja na ishod postupka. Stoga se učestalo pozivanje ovršenika u medijima na taj nalaz i mišljenje koji ga tumači u svoju korist ne može smatrati nepobitnim dokazom o stanju duga, odnosno da dug više ne postoji. Štoviše, takvim postupanjem ovršenikiskazuju nepoštivanje ustavnopravnom poretku ovog društva i ulozi suda kao institucije.


Dakle, navodi ovršenika da je dug podmiren u suprotnosti su sa utvrđenjem suda u pravomoćnoj sudskoj odluci da taj dug nije podmiren, da je na dan 9. veljače 2009. iznosio 1.270.487,17 kn nakon kojeg dana daljnjih uplata nije bilo.


U odnosu na navode punomoćnika stranaka u ovom postupku da sutkinja koja vodi postupak nije odlučila o pravu na dom zajamčenu čl. 34. Ustava Republike Hrvatske valja reći da ti navodi nisu točni jer je o tome odlučeno rješenjem ovog suda posl. broj Ovr-1255/99 od 13. ožujka 2015.


U Zagrebu, 20. ožujka 2015.


Glasnogovornica OGSZG Sutkinja Maja BilandžićPovodom javnih istupanja odvjetnika Vladimira Gredelja u tzv. predmetu „Cvjetkovic“ Udruga hrvatskih sudaca , u zaštiti digniteta sudaca ali i profesionalnosti u odnosima sudaca i odvjetnika ovim se putem obraća se javnosti ovim

PRIOPĆENJEM ZA JAVNOST

Udruga hrvatskih sudaca smatra posve neprimjerenim krajnje bezobraznim i posve neciviliziranim način na koji odvjetnik Gredelj u zaštiti interesa stranaka koristi javni prostor izvan sudnice i izvan redovnog sudskog postupka.


Vrijeđati suca, pozivati na građanski neposluh, koristiti se uvredama i diskvalifikacijama predstavlja grubo kršenje Kodeksa odvjetničke etike i nadamo se da će i odvjetnička profesija naći načina da učinkovito odgovori na ovakve primjere.


Svaka sudska odluka može se preispitivati u redovnom sudskom postupku i nigdje drugdje i ni pred kim drugim .Za odvjetnike kao dio pravosuđa sudnica je mjesto osporavanja i borbe za interese stranaka, a sve drugo je anarhija kojoj predvodnik ne bi trebao biti odvjetnik i bivši sudac.


Plediramo da u ovom konkretnom slučaju javnost donosi sud tek kada se upozna sa svim okolnostima slučaja , a odluka sutkinje koju odvjetnik Gredelj tako bezdušno napada najbolji je izvor stanja stvari.


Predsjednica Ogranka UHS-a Tijana Kokić


Predsjednik UHS-a Đuro Sessa