Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Informatički referent
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Priopćenje za javnost - gruntovnica
P R I O P Ć E NJ E    Z A   J A V N O S T

U vezi niza novinskih napisa u Jutarnjem listu od 1. ožujka 2018. kao i raznih interpretacija te prenošenja tih interpretacija vezano uz zemljišnoknjižne predmete ovog suda, a u cilju točnog informiranja javnosti dajemo sljedeće priopćenje:

Prema statističkim podacima zemljišnoknjižnog odjela u 2017. godini povećan je priliv predmeta, jednako kao i broj riješenih predmeta na godišnjoj razini, a uvođenjem reorganizacije rada i s ciljem da se izađe u susret krajnjim korisnicima, Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu započeo je s projektima koji su važni za vođenje zemljišne knjige u skladu sa zakonskim odredbama.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu u 2017. godini imao je veći priliv predmeta u odnosu na 2016. godinu za 9,5 %. Naime, u 2016. zaprimljeno je 55 678 predmeta, dok je 2017. zaprimljeno 60 969 novih predmeta za upis.

Uz povećanje priliva novih predmeta, u 2017. godini reorganizacijom rada došlo je i do povećanja riješenih predmeta u odnosu na 2016. godinu, pa je tako u 2016. riješeno 50.355 predmeta, a 2017. godine 57903 predmeta, što iznosi 14,98 % više nego prethodne godine, unatoč činjenici da se nije mijenjao broj zaposlenika u 2017. godini.

Prosječan broj zaposlenih u 2017. iznosi 110 službenika, a u koji broj se ubrajaju i službenici koji su duže odsutni (dugotrajna bolovanja i porodiljni dopust (10 službenika), službenici privremeno udaljeni iz službe (2 službenika), kao i privremeno raspoređeni na rad u Ministarstvo pravosuđa (2 službenika) i poslove obnove zemljišne knjige (12 službenika), pa raspoloživi broj službenika ulaže značajni angažman da se broj neriješenih predmeta smanji, kao i da se educiraju i angažiraju na rješavanju složenijih predmeta.

U odnosu na digitalizaciju zemljišnoknjižnih odjela važno je istaknuti potrebu usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga, a što se postiže posebnim zemljišnoknjižnim predmetima – osnivanjem, obnovom i dopunom zemljišnih knjiga, a koji postupci su u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, Državnom geodetskom upravom i Gradskim uredom za katastar Grad Zagreba krenuli za k.o. Granešinu novu i k.o. Centar; te u manjoj, ali ne i zanemarivoj mjeri u pojedinačnim ispravnim postupcima kao i u postupcima povezivanja knjige položenih ugovora s glavnom knjigom.

Posebni postupci su složeniji i opsežniji, iz kojeg razloga je očekivano duže vrijeme rješavanja takvih predmeta, ali su njihovi rezultati usklađivanje podataka zemljišne knjige s katastrom, što je preduvjet za daljnje postupke digitalizacije i uvođenja baze zemljišnih podataka.

U daljnjoj organizaciji rada naglasak je upravo na usklađivanju podataka katastra i zemljišne knjige jer će se u navedenom postupku ostvariti preduvjeti za uvođenje baze zemljišnih podataka, kao i na rješavanju starih predmeta.


Općinski građanski sud u Zagrebu