Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Sudske pristojbe

Plaćanje sudskih pristojbi uređeno je Zakonom o sudskim pristojbama (pročišćeni tekst NN 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12, 157/13, 110/15).
Obveza plaćanja sudskih pristojbi postoji samo za one radnje za koje je Tarifom sudskih pristojbi, kao sastavnog dijela Zakona o sudskim pristojbama, propisana obveza plaćanja sudskih pristojbi.

Za sastavljanje požurnice nije propisana obveza plaćanja sudske pristojbe.

Tarife koje se koriste u zemljišnoknjižnim postupcima su:
• tbr. 15. – 50,00 kn - pristojba za prijedlog za upis
• tbr. 16. – 200,00 kn - pristojba za upis uknjižbu i predbilježbu
• trb. 16. - 50,00 HRK - pristojba za upis zabilježbe
• tbr. 16. – 100,00 kn, 300,00 kn, 500,00 kn ili 1000,00 kn za etažiranje
• tbr. 17. – 250,00 kn - pristojba za žalbu
• tbr. 18. st.1. – 20,00 kn po poluarku - pristojba za zk izvadak
• tbr. 18. st.2. - 30,00 kn - pristojba za zk izvadak iz baze zemljišnih podataka
• tbr. 18. st.3. – 30,00 kn - pristojba za povijesni zk izvadak iz elektronski vođene knjige ili iz baze zemljišnih podataka
• tbr. 18.b st.1. – 30,00 kn po poluarku - pristojba za povijesni zk izvadak iz ručno vođene zemljišne knjige
• tbr. 18.a st.1. – 20,00 kn po poluarku - pristojba za preslike iz zbirke isprava
(NAPOMENA: budući da je Zakonom o sudskim pristojbama izrijekom propisana prostojbena obveza za izdavanje preslike iz zbirke isprava, nije dopušteno vlastito fotografiranje zbirke isprava)
• tbr. 18.a st.2. – 30,00 kn po poluarku - pristojba za preslike iz skenirane zbirke isprava

Pristojbe u iznosu do 100,00 kn plaćaju se kupnjom biljega i lijepljenjem biljega na prijedlog.

Pristojbe u iznosu većem od 100,00 kn uplaćuju se općom uplatnicom u Državni proračun, uplatni podaci dobivaju se u zemljišnoknjižnom odjelu prilikom predaje prijedloga.

Ukoliko želite sami uplatiti pristojbu (kod podnošenja prijedloga poštom), uplatite potreban iznos prema uputama o plaćanju pristojbi te dostavite dokaz o uplaćenoj pristojbi zemljišnoknjižnom sudu.

Važna napomena: uplatu pristojbe bi trebalo obaviti tek nakon što je predmet zaprimljen, budući da u pozivu na broj odobrenja mora biti podatak o kojem broju predmeta se radi.

Ukoliko to nije moguće, upisuje se OIB stranke koja je pristojbeni obveznik umjesto šifre zemljišnoknjižnog suda.

Pristojba se uplaćuje na račun prihoda Državnog proračuna Republike Hrvatske na broj: HR1210010051863000160, model: HR64,

pozivom na broj 5045-42910-418___________ , opis plaćanja: Pristojba u predmetu Z-.
Kad se pristojba plaća prilikom podnošenja prijedloga iza broja 418 upisuje se broj predmeta bez oznake Z i / (npr. Z-1234/17 upisuje se kao -418123417).
Kad se pristojba plaća prije podnošenja prijedloga za upis iza broja 5045-42910-418upisuje se OIB pristojbenog obveznika.

Ukoliko se plaćanje vrši iz inozemstva, tada je uplatu potrebno nasloviti na:

- Hrvatska narodna banka, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3,
- SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX
- kao korisnika navesti Ministarstvo financija Republike Hrvatske, br. računa: 1863000160, - IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 00160
Na doznaci u polju «napomena» potrebno je navesti ime osobe za koju se plaća pristojba, te uplatni račun proračuna i poziv na broj 5045-42910-418___________
Izdavanje izvadaka, preslika iz zbirke isprava te izdavanje uvjerenja

Pristojba za obični zemljišnoknjižni izvadak iznosi 20,00 kuna po poluarku tj. listu papira (po Tbr.18, st.1 Zakona o sudskim pristojbama) i plaća se u državnim biljezima.
Pristojba za zemljišnoknjižni izvadak iz baze zemljišnih podataka iznosi 30,00 kuna (po tbr.18. st.2 Zakona o sudskim pristojbama)
Povijesni zemljišnoknjižni izvadci, ako se traži povijest kroz ručno vođene zemljišne knjige, izdaju se kao preslik zemljišne knjige. Pristojba za preslik ručno vođene zemljišne knjige iznosi 30,00 kn u državnim biljezima po poluarku tj. listu papira (po Tbr.18 a, st.2 Zakona o sudskim pristojbama).
Ako se izdaje povijesni zemljišnoknjižni izvadak iz elektronički vođene zemljišne knjige ili iz baze zemljišnih podataka (stanje od trenutka verifikacije elektronski vođenog izvatka do sadašnjeg stanja), pristojba iznosi 30,00 kn u državnim biljezima (po Tbr.18 st.3 Zakona o sudskim pristojbama).

Pristojba za prijepis ili preslik isprava iz zbirke isprava iznosi 20,00 kuna po poluarku i plaća se u državnim biljezima (po Tbr.18 a st. 1. Zakona o sudskim pristojbama).

Napomena: Kopiranje knjiga i isprava dodatno se plaća 1 HRK + 25 % PDV po stranici preko uplatnice koja se dobije u zemljišnoknjižnom odjelu.

Pristojba za jednu potvrdu iznosi 20,00 kuna i plaća se u državnim biljezima (po tbr. 35 točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama). Za izdavanje potvrde da osoba nije vlasnik ili suvlasnik nekretnina na području koje se vodi u nadležnosti ovoga suda, potrebno je istu potvrdu ishoditi na Gradskom uredu za katastar te dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu.
Za podnesak kojim se traži izdavanje potvrde plaća se pristojba od 10,00 kn (po tbr. 35 točka 1. Zakona o sudskim pristojbama).

Ukoliko želite sami uplatiti pristojbu za naručene zemljišnoknjižne izvatke ili potvrde, do 100 kn plaća se u biljezima, dok se za više od 100,00 kn uplaćuje pristojba prema uputama o plaćanju pristojbi (vidi napomenu) na žiro račun suda. Nakon uplate, obvezno dostavite dokaz o plaćenoj pristojbi zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Napomena: Za izdavanje izvadaka potrebno je znati broj čestice ili zemljišnoknjižni uložak te o kojoj se katastarskoj općini radi. Ukoliko ne znate broj, ali znate položaj ili adresu čestice, potrebno je pribaviti podatak o broju čestice sa Gradskog ureda za katastar prije dolaska u zemljišnoknjižni odjel.