Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Informatički referent
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Prijedlozi
 OBRASCI

 

a) Obrazac prijedloga

 

b) obrazac podneska/požurnice


PRIJEDLOZI

JEDNIM PRIJEDLOGOM ZA UPIS MOŽE SE ZAHTIJEVATI:

1. više upisa koji se temelje svi na istoj ispravi (npr. uknjižba prava vlasništva i uknjižba prava plodouživanja ugovorenih istim ugovorom);

2. upis istoga prava u više zemljišnoknjižnih uložaka (npr. uknjižba prava vlasništva u korist iste osobe na temelju jednog ugovora, ako su stečene nekretnine upisane u različitim ulošcima, uknjižba zajedničke hipoteke i sl.);

3. upis više prava u istom zemljišnoknjižnom ulošku (npr. uknjižba prava vlasništva i uknjižba brisanja založnog prava);

Dopušteno je i zahtijevanje jednog upisa koji se temelji na više različitih isprava (čl. 41. Zakona o zemljišnim knjigama, kad se dokazuje izvanknjižni niz prijenosa prava od osobe upisane u glavnoj knjizi do predlagatelja)

Jednim prijedlogom dopušteno je zahtijevati provedbu upisa kod nekoliko sudova (zajednička hipoteka - čl. 132. st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama, u slučaju otpisivanja i pripisivanja - čl. 161. Zakona o zemljišnim knjigama)


Ako predlagatelj ne odredi vrstu upisa koju zahtijeva, prijedlog za upis prešutno sadrži u sebi prijedlog za onu vrstu upisa koja je postojećem zemljišnoknjižnom stanju i prilozima prijedloga najpovoljnija za osobu u čiju se korist upis zahtijeva (čl. 100. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama)


U ime stranke prijedlog, uz odgovarajuću punomoć, može podnijeti:
• odvjetnik
• osoba koja je s njom u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna i ako se ne bavi nadripisarstvom
• srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug - ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom
• javni bilježnik u nespornim stvarima, ako su te stvari u neposrednoj vezi s kojom njegovom ispravom

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA OD STRANE STRANIH DRŽAVLJANA:

Ako prijedlog podnosi osoba koja nema hrvatsko državljanstvo, kao niti državljanstvo neke od zemalja članica Europske unije, a nema punomoćnika u Republici Hrvatskoj, tada je dužna već u prijedlogu imenovati punomoćnika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj jer će u protivnom prijedlog biti odbačen.


Prijedlog će biti uredan ako sadržava:
• oznaku da se radi o zemljišnoknjižnom predmetu (npr. zemljišnoknjižni predmet ili zemljišnoknjižna stvar)
• oznaku općinskog suda kojem se prijedlog podnosi
• ime, adresu i OIB predlagatelja
• broj zemljišnoknjižnog uloška i katastarske općine
• oznaku katastarske čestice
• pravo, osobni odnos ili činjenicu koja je predmet upisa te koju vrstu upisa zahtijeva
• imena i adrese osoba koje treba obavijestiti o upisu
• potpis predlagatelja
• važno je da podaci iz prijedloga i isprave odgovaraju upisu kakav je u zemljišnoj knjizi.


Prijedlog će biti potpun:
• ako su mu priložene sve potrebne isprave na temelju kojih se traži određeni upis; isprave moraju biti priložene u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu, te ako je prijedlogu priložen dokaz državljanstva
• ako je, uz ispravu koja nije sastavljena na hrvatskom jeziku, priložen i prijevod iste isprave koji je ovjerio sudski tumač.

Prijedlog treba predati najmanje u dva primjerka - jedan za spis, a na drugi se stavlja prijemni štambilj (potvrda o primitku) za predlagatelja, kao dokaz da je prijedlog predan sudu.

NAPOMENA: Predlagatelj je dužan već uz prijedlog priložiti sve isprave na temelju kojih traži određeni upis.
Odbačaj i odbijanje prijedloga nisu prepreka za podnošenje novog, potpunog i urednog prijedloga, ali će novi prijedlog dobiti ono mjesto u prvenstvenom redu koje mu pripada prema času kada bude podnesen novi prijedlog za upis te će odluka o novom prijedlogu biti donesena prema stanju zemljišne knjige kakvo je ono u času podnošenja novog prijedloga (čl. 109. st. 8. Zakona o zemljišnim knjigama).

Prijedlog se može povući sve do donošenja odluke o prijedlogu. Stranka može povući prijedlog u obliku podneska (uz naznaku poslovnog broja Z ispisanog na prijemnom štambilju) ili neposrednom izjavom zk. referentu na šalteru zemljišnoknjižnog odjela.

Ukoliko stranka želi požuriti rješavanje svojeg predmeta, to može učiniti sastavljanjem požurnice.