Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref. - sudski zapisničar
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Sudski savjetnik
ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI OGLASA
Javni natječaj - informatički referent
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Objavljen je postupak javne nabave uredskog potrošnog materijala i sredstava za čišćenje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU
Ulica grada Vukovara 84

Ured predsjednika suda
Broj: 7 Su-1013/18
Zagreb, 27. rujna 2018.


Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: (92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11 , 150/11 i 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ("Narodne novine" broj: 100/11), Zakonu o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine" broj: 57/12, 120/12 i 16/17) i Planu prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu za 2018. godinu Broj: 7 Su-1013/18 od 17. rujna 2018., Općinski građanski sud u Zagrebu objavljuje

JAVNI  POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski građanski sud u Zagrebu

Kandidati/tkinje se primaju na stručno osposobljavanje na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

Zemljišnoknjižni odjel
1. Viši sudski referent-zemljišnoknjižni - ukupno 2 polaznika
Uvjeti:
- stručni prvostupnik ili sveučilišni prvostupnik struke prava ili uprave

Sudska pisarnica
2. administrativni referent-upisničar - 10 polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke i grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
- poznavanje rada na računalu

3. administrativni referent-sudski zapisničar - 5 polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke i grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
- poznavanje rada na računalu

Odsjek za financijsko-materijalno poslovanje
4. Računovodstveni referent - financijski knjigovođa -1 polaznik
Uvjeti:
- srednja stručna sprema, ekonomske struke
- poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a) za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine" broj: 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidati/tkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog mirovinskog osiguranja.

Kandidati/tkinje koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Općinski građanski sud u Zagrebu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu (http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s Komisijom.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.
Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski građanski sud u Zagrebu.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) točku radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. životopis (vlastoručno potpisan)
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, putovnice ili osobne iskaznice)
4. kandidati/tkinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz)
5. dokaz o ukupnom radnom iskustva - elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO) i /ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod, na osobno traženje osiguranika, izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a.
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora
dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općinski građanski sud u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 84 s naznakom "Javni poziv za stručno osposobljavanje".

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu (http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/).
Predsjednica suda

Jadranka Liović Merkaš