Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Viši sudski referent – zemljišnoknjižni
Adm. ref. - sudski zapisničar
Adm. ref. – upisničar
Sudski savjetnik
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Kućni red

Ured predsjednika suda

Zagreb,  21. ožujka 2008.

Broj: 3 Su- 2709/07

 

 

Na temelju čl. 49. st.1. Sudskog poslovnika (NN 80/97), propisujem

KUĆNI RED

Općinskog građanskog suda u Zagrebu

 

I.

Opće odredbe

 

Čl. 1.

 

Kućnim redom Općinskog građanskog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sud), utvrđuje se način korištenja radnih prostorija: sudnica, pisarnica i ostalih radnih prostorija suda, korištenje radnog vremena, mjere osiguranja sudske zgrade, mjere osiguranja zaposlenih u sudu i građana za vrijeme boravka u sudu,  mjere za održavanje reda u sudu, upotreba i čuvanje sudskog inventara i službenih automobila, te određuju druge norme sukladno važećim zakonima i propisima.

 

Čl. 2.

 

Odredbe Kućnog reda obvezne su za sve zaposlene u sudu i građane koji pozvani ili nepozvani borave u sudu.

 

 

II.

 

Korištenje prostorija u sudu

 

Čl. 3.

 

Prostorije suda koriste se prema određenoj namjeni, sukladno zakonu i  važećim propisima. Zaposleni u  sudu dužni su koristiti sudski prostor i sredstva za rad pažnjom dobrog gospodara. U sudnicama, sudskim pisarnicama i ostalim prostorijama, zabranjeno je obavljati aktivnosti i držati predmete koji narušavaju dostojanstvo suda i dovode u pitanje namjensko korištenje sudskog prostora.

 

 Čl. 4.

 

            Oglasne ploče u sudu služe isključivo za  objavljivanje sudskih odluka i javnobilježničkih akata. Na oglasne ploče,  liftove i prolazna vrata na sudskim hodnicima strogo je zabranjeno stavljati i objavljivati privatne oglase, osim u slučaju izričitog odobrenja predsjednika suda.

 

 

Čl. 5.

 

Stranke s pozivom, pozivaju se i primaju u sudnice u vrijeme navedeno u pozivu.

Građani koji dolaze u sud radi informacija i uvida u sudske predmete primaju se u uredovno vrijeme istaknuto na vratima sudske pisarnice.

 

 

Čl.6.

 

Zaposleni u sudu i građani za vrijeme boravka u sudu, dužni su se ponašati tako da ne ometaju redoviti rad suda i biti odjeveni na prikladan način, da ne dovode u pitanje dostojanstvo službe i ugled suda.

 

            Za vrijeme rasprava mobilni telefoni moraju biti isključeni.

 

            Stranke mogu razgovore preko mobilnih telefona obavljati isključivo na hodnicima suda.

  

                                                               III.

                                                       Radno vrijeme

                                                               Čl. 7.

 

Dnevno radno vrijeme zaposlenih u sudu traje od 7,30 do 15,30 sata osim zaposlenih u zemljišnoknjižnom odjelu suda čije radno vrijeme traje od 7,00 do 22,00 sata.

            Prva smjena zaposlenih u zemljišnoknjižnom odjelu suda traje od 7,00 do 15,00 sati, a druga smjena od 14,00 do 22,00 sata.

           

            Dnevni odmor zaposlenih u sudu traje od 11,00 do 11,30 sati.

 

            Dnevni odmor zaposlenih u zemljišnoknjižnom odjelu suda prvoj smjeni traje od 10,00 do 10,30 sati za one kojima radno vrijeme počinje od 7,00 sati, a od 10,30 do 11,00 za one kojima radno vrijeme počinje od 7,30 sati.  Drugoj smjeni dnevni odmor traje od 17,30 do 18,00 sati .

 

 

                                                             Čl. 8.

 

Ulaz u sud otvara  se za sve zaposlene u sudu u 6,30 sati, a zatvara krajem radnog vremena u 22,00 sata.

 

            O provedbi sadržaja stavka 1. ovoga članka, brinu se službenici pravosudne policije i sudski namještenici na portirskim poslovima.

 

            Stranke, njihovi punomoćnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično primaju se u sudskoj pisarnici sve radne dane od ponedjeljka do petka od 08,30 do 13,30 sati.

 

Uredovno vrijeme za građane u zemljišnoknjižnom odjelu suda je u sve radne dane suda od 08,00 do 13,00 sati, a uredovno vrijeme za odvjetnike, sudske vještake, geodete i javne bilježnike je od 13,00 do 15,00 sati.

 

Uredovno vrijeme za građane u zemljišnoknjižnom odjelu suda je utorkom i srijedom i od 15,00 do 20,00 sati, a uredovno vrijeme za odvjetnike, sudske vještake, geodete i javne bilježnike je i četvrtkom od 15,00 do 18,00 sati.

 

Izvan uredovnog vremena u sud mogu ući samo one stranke koje imaju zakazano ročište u sudu, a građani uz evidenciju podataka i uz izričito odobrenje osobe kojoj dolaze.

 

 

Čl. 9.

 

            Zaposleni u sudu dužni su biti na svojim radnim mjestima početkom radnog vremena.

 

Voditelji sudskih pisarnica dužni su voditi evidenciju dnevnog dolaska na posao i odlaska s posla službenika i namještenika, te krajem mjeseca dostaviti izvještaj sudskoj upravi radi obračuna mjesečne plaće.

 

 

 

Čl. 10.

 

Tijekom dnevnog radnog vremena, osim radi korištenja dnevnog odmora navedenog u članku 6.,službenici i namještenici mogu za osobne potrebe napustiti radno mjesto i zgradu suda samo uz odobrenje voditelja pisarnice ili upravitelja pisarnice.

 

Izlazak službenika i namještenika, za vrijeme radnog vremena upisuje se u “knjigu izlazaka” koju vode voditelji sudskih pisarnica, koju su povremeno dužni dostaviti na uvid upravitelju pisarnice, predsjedniku odjela i predsjedniku suda na njegov zahtjev.

 

  

IV.

 

Pružanje informacija

 

Čl. 11.

 

 

Suci i sudski savjetnici primaju samo pozvane stranke.

 

Osobe koje dolaze u sud bez sudskog poziva, službenici pravosudne policije trebaju utvrditi razloge dolaska i provjeriti njihov identitet. Ako zahtijevaju prijem kod suca ili sudskog savjetnika, dužni su provjeriti može li sudac odnosno sudski savjetnik primiti nepozvanu osobu.

 

Suci odnosno sudski savjetnici primaju nepozvane stranke samo ako smatraju da bi radi davanja obavijesti u svezi s predmetom koji im je dodijeljen u rad trebalo primiti i nepozvanu stranku jer bi to pridonijelo bržem ili efikasnijem rješenju predmeta, pazeći pritom da ne dovede u sumnju svoju nepristranost.

 

 

Čl. 12.

 

            Stranke, njihove opunomoćenike i druge ovlaštene osobe obavještava o stanju predmeta službenik sudske pisarnice na temelju podataka iz upisnika i sudskog spisa.

 

            Obavijest će se ograničiti na podatke o tomu u kojem se stadiju postupak nalazi.

 

Službenicima sudske pisarnice zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredaba, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.

 

            Ako se spis ne nalazi u sudskoj pisarnici službenik sudske pisarnice provjerava kod suca odnosno sudskog savjetnika kada može spis dostaviti u sudsku pisarnicu i obavještava stranku kada može doći u sudsku pisarnicu radi dobivanja obavijesti o stanju predmeta.        

                     

Čl. 13.

 

            Ostvarivanje prava na pristup informacijama pravnim i fizičkim osobama obavlja se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Sudskom poslovniku i drugim zakonima.

 

V.

 

Međusobni odnos

 

 

Čl. 14.

 

U međusobnim odnosima i u odnosu prema strankama zaposleni u sudu su dužni postupati profesionalno, nepristrano i pristojno, poštivati dostojanstvo osobe, voditi računa o pravima i potrebama građana  u okvirima službe, poštivajući opće usvojena i priznata pravila uljudnosti.

 

Zaposleni u sudu su dužni jednako postupati prema svim građanima i ostalim zaposlenima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju dobi, nacionalnosti, etičke ili socijalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, političkih ili  vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

 

Zaposleni u sudu su dužni postupati s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

 

  

            IV.

Čuvanje sredstava

 

         Čl. 15.

 

Sredstava za rad koriste se isključivo prema njihovoj namjeni, a u skladu s uputama proizvođača.

 

Zaposlenici suda koji su zaduženi sudskom imovinom: službenim automobilima,  računalima, mobilnim telefonima itd., dužni su navedena sredstva koristiti isključivo za službene potrebe, sukladno uputama proizvođača navedenog proizvoda.

 

         Čl. 16.

 

Mobilnim telefonom u vlasništvu suda može se zadužiti sudac, službenik i namještenik kojemu po naravi posla pripada pravo na mobilni telefon. Mobilni i uredski telefoni (fiksni) koriste se samo za službene potrebe.

 

 Čl. 17.

 

Sredstva za rad i potrošni materijal, zabranjeno je iznositi iz zgrade suda, osim u posebnim slučajevima i to uz pisano odobrenje predsjednika suda.

 

                                                     

 Čl. 18.

 

Službeni automobili mogu se koristiti na području teritorijalne nadležnosti suda, a za područja izvan teritorijalne nadležnosti samo u posebnim okolnostima i uz odobrenje predsjednika suda.

 

Službeni automobili za područje izvan teritorijalne nadležnosti svuda  koriste se na temelju putnog naloga kojega izdaje predsjednik suda ili ovlašteni službenik.

 

Vozač je dužan nakon obavljenog prijevoza popuniti “putni list” u koji upisuje smjer vožnje i broj prijeđenih kilometara. “Putni list” potpisuju korisnik prijevoza i vozač. O korištenju službenog automobila vodi se posebna evidencija.

 

 

                                                        Čl. 19.

 

U slučaju prometne nezgode i oštećenja službenih automobila, vozač je dužan podnijeti pisani izvještaj voditelju službe prijevoza koji je dužan poduzeti sve radnje za ostvarenje prava s osnova police osiguranja.

 

 

              V.

 

                                                 Mjere osiguranja

 

 

                                                        Čl.  20.

 

Zaposleni u sudu dužni su se brinuti o čistoći i sigurnosti sudskih prostorija, posebno poštivati odredbe o zabrani pušenja u radnim prostorijama, imajući u vidu da su okruženi lako zapaljivim materijalima: drvo, papir, plastika itd., te koristiti u tu svrhu isključivo prostore koji su označeni posebnom oznakom "dozvoljeno pušenje".

 

Sudski uposlenici, odvjetnici i sudski vještaci koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, te pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima, mogu ulaziti u sud bez prethodne sigurnosne provjere.

 

Na zahtjev službenika pravosudne policije ili namještenika na portirskim poslovima,  dužni su prilikom ulaska u sud pokazati službenu iskaznicu.

 

Službenici i namještenici suda dužni su nositi vidljivo istaknute identifikacijske iskaznice tijekom radnog vremena u sudu.

 

  

Čl. 21.

 

Sudnice, sudske pisarnice i ostale sudske prostorije, izvan radnog vremena moraju biti zaključane, a ključevi predani službenicima pravosudne policije i namještenicima na portirskim poslovima i odloženi u ormarićima predviđenima za tu svrhu.                                            

 Čl. 22.

 

Službenici pravosudne policije i namještenici na portirskim  poslovima, dužni su obavljati službu sukladno važećim propisima, a u slučajevima kada to zahtijevaju razlozi sigurnosti može se obaviti pregled građana, zaposlenika i predmeta koje unose prilikom dolaska u sud.

 

 

                                                         Čl.  23.

 

U prostorima određenima u svrhu rada i boravka službenika pravosudne policije i namještenika na portirskim poslovima  zabranjeno je zadržavanje zaposlenih u sudu, stranaka i drugih osoba.

 

U slučaju remećenja reda u sudnicama, pisarnicama i drugim sudskim prostorijama na poziv suca, službenika ili namještenika dužni su intervenirati službenici pravosudne policije, te po svojoj procjeni poduzeti potrebne mjere u svrhu sprečavanja remećenja reda u sudskim prostorijama.

 

 

VI.

Završne odredbe

 Čl. 24.

 

Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane  sudaca predstavlja povredu Kodeksa sudačke etike u smislu odredbe čl. 107 st. 1 Zakona o sudovima (NN 150/05, 16/07), a u svezi s čl. 20. st. 1 i st. 2 toč. 6 Zakona o Državnom sudbenom vijeću (NN 58/93, 49/99, 150/05).

 

Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane službenika i namještenika predstavlja  povredu službene dužnosti, opisane člankom 96. do 99., a u svezi s člankom 138.  Zakona o državnim službenicima (NN 92/05 i 107/07).

 

Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane građana predstavlja povredu u smislu odredba Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90, 30/90, 47/90, 29/94).

 

Čl. 25.

           

Sa sadržajem Kućnog reda dužni su se upoznati svi zaposleni u sudu, a odredbe koje se odnose na građane koji pozvani ili nepozvani borave u sudu biti će istaknute na oglasnoj ploči suda.

 

  

Čl. 26.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Kućnog reda, prestaje važiti Kućni red Općinskog suda u Zagrebu broj 3 Su-1337/01 od 21. rujna 2001. godine i sve njegove izmjene i dopune naknadno donesene.

 

Čl. 27.

 

            Kućni red stupa na snagu danom donošenja.

 

 Predsjednik suda

 mr.sc. Ivica Pezo