Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Obiteljski odjel
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Obiteljski odjel
Mirenje
Mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Godišnje izvješće za 2019.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe na određeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Adm. ref.-sudski zapisničar
Administrativni referent-upisničar
Sudski savjetnik
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenja za javnost
Obavijest o preseljenju Zemljišnoknjižnog odjela
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. 9. 2019.
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Odluka - skraćeno radno vrijeme
Odluka o preventivnim mjerama i organizaciji rada
Odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019.
Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
OBAVIJEST - Radno vrijeme od 11. 5. 2020.
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl.80. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Nabava uredskih stolica
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Godišnji raspored poslova
Godišnji raspored poslova za 2019
Godišnji raspored poslova za 2020
Financijski plan
Financijski plan 2019
Financijski plan 2020
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Povjerljiva osoba
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Poziv za imenovanje povjerljive osobe
Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Pravilnik o pravu na pristup informacijama


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU
Ured predsjednika suda


Broj: 20 Su-390/08

Zagreb, 25.veljače 2008. godine


Na temelju članka 109. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj: 150/05) i članka 4. i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj: 172//03), predsjednik Općinskog građanskog suda u Zagrebu donosi

 

PRAVILNIK
o pravu na pristup informacijama


Opće odredbe


Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja toga prava, te ograničenja prava na pristup informacijama.
Informacije iz članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama o radu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, uključujući podatke o aktivnostima objavljuju se u priopćenjima za javnost, a kao izvješća dostavljaju se nadležnim tijelima koja ih objavljuju na način dostupan javnosti.

Članak 2.

Godišnjim rasporedom poslova Općinskog građanskog suda određuje se glasnogovornik suda i službenici za informiranje
Glasnogovornik suda daje obavijesti o radu suda u skladu s Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Službenici za informiranje:
§ obavljaju poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva sukladno nalogu glasnogovornika suda,
§ obavljaju poslove redovitog objavljivanja informacija sukladno nalogu glasnogovornika suda,
§ unapređuju način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad i unutarnji ustroj Općinskog građanskog suda u Zagrebu, sukladno nalogu glasnogovornika suda,
§ pomažu podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i davanje informacija o pojedinačnim predmetima, ovlašten je glasnogovornik suda, a službenici za informiranje za svoj rad odgovaraju glasnogovorniku suda, predsjedniku odjela i predsjedniku suda.

 

Katalog informacija

Članak 3.

U Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ustrojen je katalog informacija koji sadrži osobito:
§ podatke o ustrojstvenim jedinicama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, i informacijama kojima jedinice raspolažu,
§ način objavljivanja informacija,
§ način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama
§ razloge zbog kojih se može uskratiti pravo na pristup informacijama,
§ način čuvanja i pohrane informacija.
Katalog informacija objavljen je na web stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Članak 4.

U Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ustrojen je Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama, kojeg vodi glasnogovornik suda u skladu s odredbama Sudskog poslovnika.

 

Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Članak 5.

Općinski građanski sud u Zagrebu osigurava ovlaštenicima pravo na pristup informaciji:
§ neposrednim uvidom u spise koji su predmet zahtjeva uz ograničenja određena člankom 7. ovog pravilnika,
§ prisustvovanjem na ročištima koja se održavaju u zgradi suda,
§ davanjem priopćenja koja se objavljuju na web stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu,
§ davanjem pisanih odgovora na upite te
§ davanjem usmenih odgovora na upite ovlaštenicima prava na pristup informaciji, kao i u slučaju audio ili video snimanja odgovora.
Ovlaštenicima prava na pristup informaciji, omogućit će se pravo na pristup traženoj informaciji na osnovi podataka iz upisnika i spisa koji je predmet zahtjeva na pristup informaciji.
Informacija će se ograničiti na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi, a pri davanju informacije zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredbi, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.
Općinski građanski sud u Zagrebu će odobriti pristup u one dijelove informacije koji se s obzirom na prirodu svog sadržaja mogu objaviti.
Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu audio i video snimanja ročišta nisu dopuštena, osim u iznimnim slučajevima, u kojima, na pisani zahtjev, odobrenje daje predsjednik suda uz prethodno očitovanje suca koji vodi postupak, uvažavajući sigurnosne i tehničke uvjete suda.
Pisani zahtjev za audio ili video snimanje ročišta, podnosi se predsjedniku suda ili glasnogovorniku suda najkasnije u roku od 48 sati prije početka održavanja ročišta, a zahtjev koji bude podnesen izvan tog roka, odbacit će se.

 

Zahtjev na pristup informaciji


Članak 6.

Zahtjev ovlaštenika za pristup informaciji podnosi se u pisanom obliku (putem faxa, poštom, ili elektroničkom poštom) i usmeno glasnogovorniku sudu.
Zahtjev ovlaštenika za pristup informaciji treba sadržavati :
§ naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
§ ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,
§ podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
§ razloge zbog kojih ovlaštenik traži pravo na pristup informaciji iz kojih proizlazi vjerojatnost pravnog interesa ovlaštenika.

Na potpuni zahtjev glasnogovornik je obvezan omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana ukoliko se:
§ informacija mora tražiti izvan sjedišta suda,
§ jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija.

Ako je zahtjev ovlaštenika nepotpun ili nerazumljiv, glasnogovornik će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način zahtjev će se odbaciti.

 

Ograničenja na pristup informaciji


Članak 7.

Pristup određenim informacijama ograničen je odredbama:
- članka 91. Zakona o sudovima, koja propisuje da sudac, sudski službenik ili namještenik ne smije neovlaštenim osobama dati podatke o osobnim, obiteljskim i imovinskim prilikama fizičkih osoba, odnosno imovinskim prilikama pravnih osoba za koje je saznao tijekom suđenja, te da uvid u sudske spise dozvoljava sudac ili druga osoba određena godišnjim rasporedom poslova i to osobama koje na to imaju pravo po zakonu ili sudskom poslovniku;

- članka 307. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05), koja propisuje da vijeće može isključiti javnost za cijelu glavnu raspravu ili jedan njezin dio ako to zahtijevaju interesi čuvanja službene, poslovne ili osobne tajne, interesi javnog reda ili razlozi morala, te kada se mjerama za održavanje reda predviđenim Zakonom o parničnom postupku ne bi moglo osigurati nesmetano održavanje rasprave;

- članka 271. Obiteljskog zakona ("Narodne novine" broj 116/03) koja propisuje da u postupku u kojem se odlučuje o statusnim stvarima javnost je isključena;

- članka 6. Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05), koja propisuje da će se pri provedbi ovrhe i osiguranja paziti na dostojanstvo ovršenika, odnosno protivnika osiguranja te na to da ovrha, odnosno osiguranje za njega budu što manje nepovoljni;

- članka 8. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, koja propisuje da će tijela javne vlasti uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;

- članka 8. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, koja propisuje da tijela javne vlasti mogu uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
§ onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela,
§ onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
§ onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
§ izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš,
§ onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike,
§ ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

- članka 6. st. 5. Zakona o medijima ("Narodne novine" broj 59/04) koja propisuje da glasnogovornik suda može uskratiti davanje informacije kada su tražene informacije radi zaštite javnog interesa na propisan način određene kao državna ili vojna tajna, ili kada bi objavljivanje predstavljalo povredu tajnosti osobnih podataka sukladno zakonu, osim ako se njihovom objavom može spriječiti izvršenje težega kaznenog djela ili spriječiti neposredna opasnost za život ljudi i njihovu imovinu;

- članka 8. Zakona o tajnosti podataka ("Narodne novine" broj 79/07), koja propisuje da je zabranjeno prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku.
- članka 23. Zakona o tajnosti podataka, koja propisuje da se obveze i prava utvrđena odredbama članka 9. i 19. Zakona o tajnosti podataka mogu ograničiti na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima ako je to potrebno radi zaštite sigurnosti države; obrane; javne sigurnosti; radi prevencije, istrage, otkrivanja i gonjenja počinitelja kaznenih djela ili povreda etičkih pravila za određene profesije; radi zaštite važnoga gospodarskog ili financijskog interesa države, kulturnih dobara te radi zaštite ispitanika ili prava i sloboda drugih, u opsegu koji je nužan za ostvarivanje svrhe radi koje je ograničenje određeno.

- Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 80/97, 20/98, 118/01, 49/03, 32/04 i 9/06) u dijelu koji se odnosi na čuvanje arhivske građe i rokove čuvanja spisa u arhivu.

 

Članak 8.

U dijelu prava na pristup informacijama koji nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se od dana donošenja.

 

U Zagrebu, 25.veljače 2008. godine

Predsjednik suda
mr. sc. Ivica Pezo