Naknade u kaznenim postupcima
1. srpnja 2013. stupio je na snagu

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11)
Sukladno Zakonu žrtva može ostvariti pravo na naknadu:


• troškova liječenja,
• izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn,
• bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kuna.
Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći na slijedećim linkovima:


Brošuri o pravima žrtava kaznenih djela (The brochure on the victims' rights pursuant to the crime victims’ compensation act) i
Obrascu zahtjeva za naknadu (The application form for financial compensation of the crime victims)
• ili pozivom na besplatni broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006.