- Stvarna i mjesna nadležnost suda

 

 

   STVARNA NADLEŽNOST:

 

   Propisima o stvarnoj nadležnosti utvrđuje se razgraničenje poslova između sudova

razne vrste i između sudova različitog stupnja unutar iste vrste sudova. Mjerodavni

kriteriji za to mogu biti subjekti u sporu, vrsta prava ili pravnog odnosa koji je predmet spora ili pak vrijednost predmeta spora. Subjekti u

sporu kriterij su za razgraničenje nadležnosti između sudova razne vrste. Razgraničenjenadležnosti između sudova iste vrste različitog stupnja vrši se temeljem objektivnih kriterija prema vrsti prava, odnosno pravnog odnosa koji

 je predmet spora ili prema vrijednosti spora.
 Tako je člankom 19. Zakona sudovima (Narodne novine 150/05) propisano da

 Županijski sudovi, pored nadležnosti propisane drugim zakonima (Zakon o

 parničnom postupku,Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima za mladež,dr),

 u ostalim predmetima rješavaju:
 1. provode istražni i javnobilježnički disciplinski postupak zbog disciplinskih prijestupa

 i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,
 2. odlučuju o žalbama protiv odluka u disciplinskim postupcima zbog neurednosti

 javnihbilježnika kad je to određeno zakonom,
 3. provode izvršenje strane kaznene odluke,
 4. obavljaju i druge poslove određene zakonom.
 Sukladno čl. 27. Zakona o sudovima Županijski sudovi donose odluku povodom

 zahtjeva stranaka za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u postupcima

 vođenim kod općinskih sudova.


               U kaznenim predmetima Županijski sudovi su nadležni: 
 1) suditi u prvom stupnju:
 a) za kaznena djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko deset

    godina ili dugotrajni zatvor,
 b) za kaznena djela iz članka 92., članka 125., članka 188. stavka 1., članka 192.

 stavka 1. i 3. i članka 337. stavka 4. Kaznenog zakona i za kaznena djela iz Glave XII.    

 Kaznenog zakona i druga kaznena djela za koja je posebnim zakonom

 propisana nadležnost županijskog suda,
 2) odlučivati o žalbama protiv odluka općinskih sudova donesenih u prvom stupnju,
 3) provoditi u prethodnom kaznenom postupku istragu i poduzimati druge radnje,

 rješavati povodom neslaganja državnog odvjetnika i istražnog suca o žalbama

 stranaka protiv rješenja istražnog suca te o prigovorima protiv optužnice,

 odnosno zahtjevima predsjednika vijeća iz članka 299. ovoga Zakona,
 4) odlučivati u postupku izvršenja kazni zatvora prema posebnim propisima,
 5) provoditi postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih osoba, ako

 zakonom nije propisana nadležnost Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
 6) obavljati poslove međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima

 uključivši i priznanje i izvršenje strane kaznene presude, 
 7) rješavati o sukobu mjesne nadležnosti općinskih sudova sa svoga područja,
 8) obavljati i druge poslove koji su propisani zakonom.


                                U građanskim predmetima:
 Županijski sudovi u parničnom postupku ( Članak 34.a Zakona o parničnom postupku):
 a) sude u prvom stupnju u sporovima predviđenim zakonom;
 b) rješavaju o sukobu nadležnosti između općinskih sudova kojima su neposredno

 viši sudovi;
 c) odlučuju o žalbama protiv odluka općinskih sudova donesenih u prvom stupnju;
 d) obavljaju druge poslove predviđene zakonom.