- Naslovnica i vijesti

         

     Dobro došli na stranice Županijskog suda u Karlovcu, Stalne    

                                                službe u Gospiću !

     

     - novosti;

 

    - Ministarstvo pravosuđa provelo je racionalizaciju mreže županijskih sudova na način da
      je Zakonom o područjima i sjedištima sudova ( NN 144/10), a koji je stupio na snagu
     30. prosinca 2010. g. Županijski sud u Gospiću spojen Županijskom sudu u Karlovcu.
 
   - Ministarstvo pravosuđa je Odlukom o osnivanju stalnih službi u županijskim sudovima
     od 30. prosinca 2010. g. osnovalo pri Županijskom sudu u Karlovcu Stalnu službu
     u Gospiću koja je započela s radom 01. siječnja 2011. g.
 
 

  ______________________________________________________________________

 

                                           PHARE projekt i e-Spis

   Županijski sud u Gospiću sudjeluje u projektu PHARE 2006. g.  "Podrška  upravljanju sudom i unaprjeđenje upravljanju sudskim spisima-e-Spis".
  Cilj projekta je uvođenje jedinstvenog informatičkog sustava za upravljanje sudskim predmetima
(e-Spis) u sudove te predstavlja jedan od najvažnijih i najvećih IT projekata u Republici Hrvatskoj.
  Konačni cilj projekta je uvođenje e Spisa u čitav pravosudni sustav te povezivanje s postojećim programima pravosuđa. Uvođenje e Spis sustava će pomoći hrvatskom pravosudnom sustavu u mnogim segmentima.
  Neke od prednosti koje donosi e Spis su:
- poboljšanje mogućnosti praćenja predmeta od podneska do zatvaranja predmeta
- bolji uvid u rad odvjetnika,  javnih bilježnika i sudakih vještaka
- uvođenje eSpisa u čitav pravosudni sustav, stvara se podloga za povezivanje svih programa pravosuđa i programa ostalih tijela državne uprave što će olakšati rad sucima i strankama
- korištenje unificiranih predložaka sudskih dokumenata
- kreiranje jedinstvene baze podataka
- stvaranje temelja za elektroničko zaprimanje predmeta na sudu i komunikaciju.
 
Dana 09. rujna 2010. g. Županijski sud u Gospiću ušao je u produkcijsku verziju ICMS aplikacije.