Oglasi

 


Rješenje o prijmu u državnu službu (pdf)

 

 

Broj: 7-Su- 626/2019-6


Zagreb, 9. prosinca 2019.


Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme, povodom oglasa objavljenog na web-stranicama Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva uprave, Narodnim novinama br. 110/2019 od 15. studenog 2019., za popunjavanje radnog mjesta vozača (namještenik –radno mjesto III. vrste), na neodređeno vrijeme u Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, objavljuje

 


OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
RAZGOVORA

 


Razgovor (intervju) u okviru postupka prijma u državnu službu jednog (1) vozača (namještenik –radno mjesto III. vrste), na neodređeno vrijeme u Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, za kandidate čije su prijave potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, održati će se


17. prosinca 2019. s početkom u 9,00 sati


u prostorijama Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, velika dvorana Suda, dvorišna zgrada.


Za kandidate koji ne pristupe razgovoru, smatra se da su povukli prijavu na oglas.
Po dolasku na razgovor od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), radi utvrđenja identiteta. Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja razgovor.


Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se razgovoru koji uključuje 10 pitanja.
Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora boduju se na način da svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.


Nakon provedenog razgovora, komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova. Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu, koje će biti objavljeno na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva uprave. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.


Izabrani kandidat, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta uz upozorenje da ako u tom roku ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao od prijma u državnu službu.


Opis poslova:


-obavlja poslove vozača za potrebe suda i predsjednika suda
-brine o održavanju voznog parka suda
-obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda ( npr. obavlja dostavu pošiljki unutar i izvan suda)


Plaća radnog mjesta vozača propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01., 38/01.-ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02.-ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04.-ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25,/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19.).

 


Komisija za provedbu oglasa

 


 


 

 


Broj: 7-Su-626/2019-1


Zagreb, 6. studenog 2019.


U skladu s člankom 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19., 98/19.), te uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/100409, Ur. broj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 17. listopada 2019., Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, objavljuje


O G L A S


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme- namještenika na radno mjesto III. vrste - vozač-1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo,
- srednja stručna sprema - KV vozač
- položen vozački ispit B kategorije.

Opis poslova:
-obavlja poslove vozača za potrebe suda i predsjednika suda
-brine o održavanju voznog parka suda
-obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda ( npr. obavlja dostavu pošiljki unutar i izvan suda)

Plaća radnog mjesta vozača propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01., 38/01.-ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02.-ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04.-ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25,/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19.).


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje u tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod.
Osoba se prima u državnu službu uz probni rad od 2 mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi ( završena srednja škola za vozača motornog vozila ili prekvalifikacija),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice,
- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije – važeća vozačka dozvola
- dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruje takvo pravo

Isprave se predaju u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. citiranog zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, dužan je uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dužan je uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta kandidata i razgovor (intervju) s kandidatima provest će Komisija za provedbu postupka oglasa koju imenuje predsjednica suda.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Komisijom smatrat će se da je povukao prijavu.

Ovaj oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske https://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: www.hzz.hr te web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave oglasa u „Narodnim novinama“, a prijava se podnosi neposredno ili poštom na adresu: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Šenoina 30, s naznakom „Oglas za vozača“.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Komisijom objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor, na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske https://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/ .

Dostava rješenja o prijmu svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osomog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Predsjednica:
Karmen Novak HrgovićOglas (pdf)