Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


REPUBLIKA HRVATSKA
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Zagreb
Ured predsjednika
Broj: 7-Su-893/18-10
Zagreb, 28. lipanj 2019.


Na temelju članka 30. stavak 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.), članka 52. i 63. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17.), u postupku prijma u državnu službu, predsjednica Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske donosi

                                                             R J E Š E NJ E
                                                   o prijmu u državnu službu

I. Matija Cvitaš, sa završenom srednjom stručnom spremom elektrotehničke struke –elektrotehničar, prima se u državnu službu u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske na radno mjesto državni službenika III. vrste - informatički referent, utvrđeno u Prilogu Pravilnika o unutarnjem redu Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj 3-Su-311/11 od 14. travnja 2011., pod rednim brojem 7.
II. Imenovani se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
III. Dan početka rada te druga prava i obveze iz državne službe utvrdit će se rješenjem o rasporedu na radno mjesto po izvršnosti ovog rješenja.
IV. Imenovani je dužan u roku od 6(šest) mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit, a u protivnom mu prestaje državna služba po sili zakona istekom roka za polaganje ispita.


                                                                          Obrazloženje


Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/18-04/620, Ur. broj: 514-04-01-01-01-18-02 od 2. studenog 2018. objavio javni natječaj za prijam u državnu službu jednog službenika, na radno mjesto informatički referent. Natječaj je objavljen na web-stranicama Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva uprave, Narodnim novinama br. 49/19 od 15. svibnja 2019. te Biltenu broj 94 od 15. svibnja 2019. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sukladno odredbi članka 51. Zakona o državnim službenicima te odredbi članka 8. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ( „Narodne novine“ broj 78/17., dalje u tekstu: Uredba) imenovana je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje u tekstu: Komisija) od tri člana.

Na javni natječaj za predmetno radno mjesto zaprimljeno je ukupno 14 prijava kandidata od kojih su svi ispunjavali formalne uvijete iz javnog natječaja. Kandidati su pozvani na testiranje za dan 14. lipnja 2019. putem objave poziva na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (3. lipnja 2019.).

Uvidom u izvješće Komisije o provedenom postupku provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata prijavljenih na javni natječaj od 14. lipnja 2019. utvrđeno je kako je testiranju pristupilo osmero kandidata. U postupku testiranja kandidata, rješavanjem testa od 10 pitanja, izvršena je provjera stručnog znanja, vještina i sposobnosti kandidata vezanih za obavljanje poslova informatičkog referenta što se vrednovalo bodovima od 0 do 10. Nakon obrade rezultata testiranja utvrđeno je da je petero kandidata zadovoljilo na pisanoj provjeri znanja, odnosno ostvarilo najmanje 5 bodova, te su ti kandidati pristupili razgovoru (intervjuu).

Komisija je kroz razgovor s kandidatima, koji se vrednovao bodovima od 0 do 10, utvrdila znanja, interese, profesionalne ciljeve, sposobnosti i vještine kandidata te motivaciju za rad u državnoj službi. Nakon provedenog razgovora (intervjua) s kandidatima Komisija je utvrdila u smislu članka 15. Uredbe, rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i razgovoru (intervjuu).

Poštivajući ostvarene rezultate tijekom postupka testiranja i intervjua, redoslijed na rang listi prema ukupnom broju ostvarenih bodova, na radno mjesto informatički referent izabran je Matija Cvitaš. Izabarani kandidat ima završenu srednju stručnu spremu elektrotehničke struke i određeno radno iskustvo na poslovima informatičke struke, a tijekom razgovora sa Komisijom pokazao je izrazito visok stupanj profesionalne motivacije i kompetentnosti za rad na radnom mjestu informatičkog referenta. Tijekom postupka testiranja i intervjua izabrani kandidat je ostvario 15 bodova (od ukupnih 20) čime je ostvario najbolje rezultate i zauzeo prvo mjesto na utvrđenoj rang-listi kandidata.

Sukladno odredbi članka 18. Uredbe izabrani kandidat Matija Cvitaš dostavio je ovom sudu uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, izdano od Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj Su-Ukpe-43231/2019 od 21. svibnja 2019., uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izdano od Specijalističke ordinacije medicine rada od 19. lipnja 2019., te izvornike dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za prijam u državnu službu na predmetno radno mjesto. Po službenoj dužnosti je izvršena provjera i utvrđeno je da za imenovanog kandidata ne postoji zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicim ai namještenicima.

Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je na temelju odredbe članka 53. stavka 3. Zakona o državnim službenicima.

Izabrani kandidat je u skladu sa odredbom članka 56. stavka 1. Zakona o državnim službenicima, pod uvjetom da zadovolji na probnom radu, dužan najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, položiti državni stručni ispit. U suprotnom, prestat će mu državna služba po sili zakona na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o državnim službenicima istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.

U skladu sa odredbom članka 61. stavka 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje se dostavlja kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave. 


                                                                                         Predsjednica suda 

                                                                                        Karmen Novak HrgovićUPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja putem sudske uprave Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske neposredno u pisanom obliku, putem pošte ili usmenom izjavom na zapisnik.


DOSTAVITI:
1. kandidatima putem web stranice Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
i Ministarstva uprave
2. Ministarstvu pravosuđa –po izvršnosti
3. računovodstvu, ovdje
4. u osobni očevidnik, ovdje
5. za spis