PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13. i 85/15.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti
-pisanim putem na adresu: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Augusta Šenoe 30, 10 000 Zagreb
-putem elektroničke pošte: josip.dzaja@vpsrh.pravosudje.hr martina.bastic@vpsrh.pravosudje.hr
-telefaksom na broj: 01 4611-291
-telefonom na broj: 01 4807 513, 4807 511, 4807 525

• službenik za informiranje: Josip Džaja

• zamjenica službenika za informiranje: Martina Bastić

Obrazac_Zahtjeva_za_pristup_informacijama

 
Obrazac_Zahtjeva_za_dopunu_ili_ispravak_informacije 

 

Obrazac_Zahtjeva_za_ponovnu_uporabu_informacije

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija za Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske opisan je u Pravilniku o pravu na pristup informacijama.

 
Pravilnik_o_pravu_na_pristup_informacijama


U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama ne plaća se upravna i sudska pristojba već samo naknada stvarnih materijalnih troškova.

Mjerodavni propisi

• Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13. i 85/15.).
• Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Pročišćeni tekst)
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)
• Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
• Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)
• Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)
• Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)

Odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.