Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika

Broj: 7-Su- 893/18
Zagreb, 3. lipnja 2019.

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme, povodom Javnog natječaja objavljenog na web-stranicama Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva uprave, Narodnim novinama br. 49/19 od 15. svibnja 2019. te Biltenu broj 94 od 15. svibnja 2019. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za popunjavanje radnog mjesta informatički referent na neodređeno vrijeme u Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, objavljuje

                                               OBAVIJEST KANDIDATIMA
                            O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
                                             POSTUPKA TESTIRANJA

Testiranje za postupak prijma u državnu službu jednog (1) informatičkog referenta na neodređeno vrijeme u Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, za kandidate čije su prijave potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, održati će se


                               14. lipnja 2019. s početkom u 9,00 sati

u prostorijama Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, velika dvorana Suda, dvorišna zgrada.


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

• Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, (˝Narodne novine˝ broj 92/14)
• Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (˝Narodne novine˝ broj 60/2017)
• Zakon o informacijskoj sigurnosti (˝Narodne novine˝ broj: 79/07)
• Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (˝Narodne novine˝ broj: 46/08)
• Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (˝Narodne novine˝ broj 62/17)
• Uredba o elektroničkoj identifikaciji za uspostavljanje jedinstvenog EU digitalnog tržišta (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_257_R_0002&from=EN

Za kandidate koji ne pristupe testiranju, smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.
Pravila testiranja:


Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), radi utvrđenja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se testiranju koje uključuje rješavanje pisanog testa od 10 pitanja.
Pisana provjera znanja trajat će 45 minuta.


Za vrijeme rješavanja pisanog testa kandidati ne smiju:


a) koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.
Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.
Pisana provjera znanja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je dobio najmanje 5 bodova.
Kandidati koji su uspješno prošli pisane testove pristupaju razgovoru s komisijom za provedbu javnog natječaja. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora boduju se na isti način kao i pisana provjera znanja, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.


Nakon provedenog testiranja i razgovora, komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru. Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu, koje će biti objavljeno na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva uprave. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.
Izabrani kandidat, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta uz upozorenje da ako u tom roku ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao od prijma u državnu službu.


Opis poslova za radno mjesto informatički referent:


-upravljanje informacijskim sustavom
-arhiviranje podataka, dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje, arhiviranje dokumentacije
-zaštita pristupa mreži i podacima
-određivanje i dodjeljivanje korisničkih brojeva i lozinki za pristup
-određivanje stupnja ovlasti za obavljanje funkcija i postupka
-određivanje stupnja ovlasti za pristup podacima
-obavljanje i drugih poslova po nalogu predsjednika suda


Podaci o plaći:


Podaci o plaći radnog mjesta propisani su u članku 9. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15)


Komisija za provedbu javnog natječaja