Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
JAVNI NATJEČAJ 15.05.2019.REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika
Broj: 7-Su- 893/18
Zagreb, 3. svibnja 2019.


U skladu s člankom 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. i 61/17.), člankom 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17.) te uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/18-04/620, Ur. broj: 514-04-01-01-01-18-02 od 2. studenog 2018.g. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, raspisuje

                                                              JAVNI NATJEČAJ


                                  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 

 

na radno mjesto – informatički referent – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema odgovarajuće struke
- položen državni stručni ispit
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje u tekstu odnose se jednako na muški i ženski rod.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.


Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika diplome ili svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Šenoina 30, 10000 Zagreb, sa naznakom:“Javni natječaj za prijam informatičkog referenta“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte naznačene u prijavi.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Provjera znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je dobio najmanje 5 bodova.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske će obustaviti postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.


                                                                                  Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Zagreb
Ured predsjednika
Broj: 7-Su- 893/18
Zagreb, 3. svibnja 2019.


                                                  OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ
                 Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske posl.br. Broj: 7-Su- 893/18
                     od 3. svibnja 2019. za radno mjesto informatički referent – 1 izvršitelj


Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17.) obavještavaju se kandidati o

1) OPISU POSLOVA

Informatički referent::

-upravljanje informacijskim sustavom
-arhiviranje podataka, dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje, arhiviranje dokumentacije
-zaštita pristupa mreži i podacima
-određivanje i dodjeljivanje korisničkih brojeva i lozinki za pristup
-određivanje stupnja ovlasti za obavljanje funkcija i postupka
-određivanje stupnja ovlasti za pristup podacima
-obavljanje i drugih poslova po nalogu predsjednika suda

2) PODACIMA O PLAĆI

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su u članku 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15).
Uredba je objavljena na web stranici Narodnih novina – www.nn.hr


3) PRAVNIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

• Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, (˝Narodne novine˝ broj 92/14)
• Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (˝Narodne novine˝ broj 60/2017)
• Zakon o informacijskoj sigurnosti (˝Narodne novine˝ broj: 79/07)
• Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (˝Narodne novine˝ broj: 46/08)
• Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (˝Narodne novine˝ broj 62/17)
• Uredba o elektroničkoj identifikaciji za uspostavljanje jedinstvenog EU digitalnog tržišta (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_257_R_0002&from=EN


4) NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

Prilikom dolaska na testiranje kandidat je dužan predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđenja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
Nakon što se utvrdi identitet kandidata, pristupit će se pisanoj provjeri znanja kandidata tijekom koje kandidati rješavaju test od 10 pitanja.
Pisana provjera znanja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je dobio najmanje 5 bodova.
Kandidati koji su uspješno prošli pisane testove pristupaju razgovoru s komisijom za provedbu javnog natječaja. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora boduju se na isti način kao i pisana provjera znanja, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.
Komisija dostavlja predsjednici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, a koji donosi rješenje o prijmu u državnu službu.
Navedeno rješenje s uputom o pravnom lijeku, dostavlja se javnom objavom na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva uprave. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva uprave. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja, putem Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.
OBAVIJEST O DANU ODRŽAVANJA TESTIRANJA BITI ĆE OBJAVLJENA NAKNADNO NA WEB STRANICI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE. 

                                                                               Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske