KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU

REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika

Broj: 41-Su-910/18
Zagreb, 27. studenog 2018.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13., 33/15., 82/15., 82/16.) te članka 5. i 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, u vezi sa člankom 15. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) donosim


                                                       ODLUKU O IMENOVANJU
                                          KOMISIJE ZA JEDNOSTAVNU NABAVU

                                                                             I.
Postupak jednostavne nabave Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Naručitelj) provode ovlašteni predstavnici koji čine Komisiju za jednostavnu nabavu (dalje u tekstu: Komisija).

                                                                             II.
U Komisiju se imenuju:
1. Sanja Radeljak
2. Ivana Vorel Mikša
3. Martina Bastić
4. Josip Džaja
5. Božena Telebec

                                                                              III.
U postupku jednostavne nabave moraju sudjelovati najmanje 3 člana Komisije od kojih najmanje jedan mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

                                                                              IV.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja koordiniraju pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave kao što su: dogovor oko predmeta nabave, izrada plana nabave, sadržaja potrebne dokumentacije, sadržaja uputa za prikupljanje ponuda, sudjeluju u otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, odabiru najpovoljnije ponude, izradi odluka o odabiru, poništenju jednostavne nabave.
Podatke potrebne za provođenje postupka nabave (predmet nabave, procijenjena vrijednost nabave, iznosi za statistička izvješća, podaci traženi od strane nadležnih tijela i dr.) obrađuje i dostavlja ovlaštenim predstavnicima Naručitelja Odjeljak financijsko-materijalnog poslovanja Naručitelja.
Odjeljak financijsko-materijalnog poslovanja Naručitelja dužan je upoznati ovlaštene predstavnike Naručitelja o potrebi nabavljanja pojedinog predmeta nabave radi provođenja postupka jednostavne nabave od strane ovlaštenih predstavnika.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja – predsjedniku suda. 

                                                                              V.
Ovom odlukom stavlja se izvan snage odluka o imenovanju Komisije za bagatelnu nabavu od 5. srpnja 2016., broj: 17-Su-522/2016.                                                                                                          Predsjednica 

                                                                                                         Karmen Novak Hrgović