ODLUKA O IZBORU KANDIDATA


 
REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika

Broj: 7-Su-788/18
Zagreb, 13. prosinca 2018.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13., 33/15., 82/15., 82/16.), u vezi sa člankom 4. stavkom 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ broj 112/17. i 12/18.), donosim                                                                ODLUKU

I. Na radno mjesto namještenika III. vrste - vozač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u  Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske prima se Dino Klarić iz Zagreba.
II. Prava, obveze i odgovornosti iz rada kao i datum stupanja na rad bit će utvrđeni posebnim Ugovorom o radu.

                                                            Obrazloženje

Sukladno odobrenju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 119-02/17-04/402, Ur.broj: 514-03-01-01-17-03 od 3. studenog 2017. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je objavio oglas za prijam namještenika na radno mjesto III. vrste –vozač – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na oglasnoj ploči i web stranici Suda i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ukupno su zaprimljene 24 prijave, s time da dvije prijave nisu bile potpune jer je nedostajao dokaz o stručnoj spremi. Slijedom navedenog, na razgovor su pozvana 22 kandidata za koje je utvrđeno da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Razgovoru sa Komisijom je pristupilo 14 kandidata.

Nakon razmatranja svih činjenica i obavljenog uvida u dokumentaciju predsjednica Suda je donijela odluku kao u točki 1.


Uputa:
Protiv ove Odluke kandidat u postupku ima pravo prigovora čelniku tijela u roku od 8 (osam) dana od dana dostave odluke, a dostava se vrši javnom objavom na web stranici tijela koje je objavilo oglas.


                                                                                                  Predsjednica

                                                                                        Karmen Novak Hrgović