OGLAS - VOZAČ


REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika
Broj: 7-Su-788/18
Zagreb, 16. listopada 2018.


U skladu s člankom 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. i 61/17.) i člankom 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ br. 112/17. i 12/18.), te uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/17-04/402, Ur. broj: 514-03-01-01-17-03 od 3. studenog 2017.g. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, objavljuje

                                                          O G L A S

za prijam namještenika na radno mjesto III. vrste - vozač
1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca

Opis poslova:
-obavlja poslove vozača za potrebe suda i predsjednika suda
-brine o održavanju voznog parka suda
-obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda ( npr. obavlja dostavu pošiljki unutar i izvan suda)

Plaća radnog mjesta vozača propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“broj 37/01., 38/01.-ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02.-ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04.-ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25,/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15. i 71/18.).

Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo,
- srednja stručna sprema,
- položen vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi,
- isprave iz članka 29. stavak 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ br. 53/91.,70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.) - preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije – važeća vozačka dozvola.

Isprave se predaju u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, uz vlastoručni potpis.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje u tekstu oglasa odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. citiranog zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, dužan je uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dužan je uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta kandidata i razgovor (intervju) s kandidatima provest će Komisija za provedbu postupka oglasa.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je pravovremena i sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu oglasa.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Komisijom smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati prijavljenim na oglas.

Ovaj oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske https://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: www.hzz.hr.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave oglasa na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske https://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/, a prijava se podnosi na adresu:
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Šenoina 30, s naznakom „Oglas za vozača“

Odluka o izboru dostavlja se kandidatima javnom objavom na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske https://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/, a dostava se smatra izvršenom osmog dana od dana javne objave.                                                                                             Predsjednica:

                                                                                    Karmen Novak Hrgović