Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
OGLAS - VOZAČ


REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika
Broj: 7-Su-788/18
Zagreb, 16. listopada 2018.


U skladu s člankom 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. i 61/17.) i člankom 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ br. 112/17. i 12/18.), te uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/17-04/402, Ur. broj: 514-03-01-01-17-03 od 3. studenog 2017.g. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, objavljuje

                                                          O G L A S

za prijam namještenika na radno mjesto III. vrste - vozač
1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca

Opis poslova:
-obavlja poslove vozača za potrebe suda i predsjednika suda
-brine o održavanju voznog parka suda
-obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda ( npr. obavlja dostavu pošiljki unutar i izvan suda)

Plaća radnog mjesta vozača propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“broj 37/01., 38/01.-ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02.-ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04.-ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25,/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15. i 71/18.).

Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo,
- srednja stručna sprema,
- položen vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi,
- isprave iz članka 29. stavak 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ br. 53/91.,70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.) - preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije – važeća vozačka dozvola.

Isprave se predaju u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, uz vlastoručni potpis.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje u tekstu oglasa odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. citiranog zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, dužan je uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dužan je uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta kandidata i razgovor (intervju) s kandidatima provest će Komisija za provedbu postupka oglasa.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je pravovremena i sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu oglasa.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Komisijom smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati prijavljenim na oglas.

Ovaj oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske https://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: www.hzz.hr.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave oglasa na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske https://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/, a prijava se podnosi na adresu:
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Šenoina 30, s naznakom „Oglas za vozača“

Odluka o izboru dostavlja se kandidatima javnom objavom na web stranici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske https://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/, a dostava se smatra izvršenom osmog dana od dana javne objave.                                                                                             Predsjednica:

                                                                                    Karmen Novak Hrgović