PLAN NABAVE ZA 2016.


REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika
Broj: 41-Su-351/2016
Zagreb, 27.travnja 2016.


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11 i dr.) i članka 30. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13,.33/15.) i članka 5.st.2 Sudskog poslovnika („Narodne novine“ br. 37/14. i dr.) v.d.predsjednika Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske donosi

 

PLAN NABAVE ZA 2016.GODINU ROBA, USLUGA I RADOVA

 

 

 

Rbr. Predmet nabave

Procijenjena

 vrijednost

(bez PDV-a) u kn

1. Toneri za printere i fax uređaje 90.000,00
2. Uredski materijal - potrošni 75.000,00
3. Električna energija 39.000,00
4. Plin 85.000,00
5. Usluge telefona i telefaksa u nepokretnoj mreži 55.000,00
6. Poštanske usluge 60.000,00
7. Sredstva za čišćenje i održavanje 7.500,00
8. Materijal za higijenske potrebe i njegu 12.500,00
9. Usluge održavanja sustava grijanja i klima uređaja 15.000,00
10. Usluge telefona u pokretnoj mreži 7.500,00
11. Održavanje i servisiranje vozila 10.000,00
12. Gume za vozila 3.000,00
13. Gorivo 15.000,00
14. Usluge osiguranja-auto odgovornost i kasko 5.900,00
15 Usluge najma uređaja i upravljanja ispisom 7.500,00
16. Održavanje dizala 6.750,00
17. Održavanje telefonske centrale 5.000,00
18 Literatura 39.000,00
19. Štampani materijal - omotnice 12.000,00