PLAN NABAVE ZA 2015.


REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured predsjednika
Broj: 41-Su-272/15
Zagreb, 30.ožujak 2015.


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11 i dr.) i članka 30. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13,33/15) i članka 5.st.2 Sudskog poslovnika („Narodne novine“ br. 37/14 i dr.) v.d.predsjednika Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske donosi 

                 PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU ROBA I USLUGA ČIJA JE
             PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00
                                   KUNA, A MANJA OD 200.000,00 KUNA


Predmet nabave                                                          Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) u kn

1. Toneri za printere i fax uređaje                                                             75.000,00
2. Štampani materijal (kuverte i omoti spisa)                                           32.000,00
3. Uredski materijal                                                                                   30.000,00
4. Električna energija                                                                                 37.000,00
5. Usluga korištenja elektro mreže (mrežarina)                                        38.000,00
6. Plin                                                                                                         75.000,00
7. Usluge telefona i telefaksa u fiksnoj mreži                                            55.000,00
8. Poštanske usluge                                                                                  90.000,00
9. Usluge održavanja sustava grijanja i klima uređaja                              20.000,00

v.d. predsjednika suda
Dane Herceg