PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Zagreb, Augusta Šenoe 30
Broj: 17-Su-252/14
Zagreb, 27. ožujka 2014.

 

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

 

Redni broj Evidencijski broj Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave u kunama Napomena
1.   Toneri za printere i fax uređaje
72.000,00
 
2.   Štampani materijal (kuverte i omoti spisa)
30.000,00
 
3.   Uredski materijal (papir, olovke, registratori, itd.)
30.000,00
 
4,   Materijal za higijenske potrebe
20.000,00
 
5.   Električna energija
55.000,00
Ugovor o JN sklopljen temeljem OS do 31.12.2015.
6.   Usluga korištenja elektro mreže (mrežarina)
45.000,00
 
7.   Plin
75.000,00
 
8.   Usluge telefona i telefaksa u fiksnoj mreži
55.000,00
 
9.   Poštanske usluge
125.000,00
 
10.   Usluge održavanja sustava grijanja i klima uređaja
20.000,00